Isilo Esisha Siyakhuphuka…

 

Ngihambela eRoma kuleli sonto ngiyohambela ingqungquthela yamasonto noKhadinali Francis Arinze. Sicela usithandazele sonke lapho ukuze sikwazi ukuqhubekela kulokho ubunye bangempela weSonto elifiswa nguKristu kanye nomhlaba. Iqiniso lizosikhulula…

 

IQINISO njalo ayibalulekile. Akusoze kwaba ngokuzikhethela. Futhi-ke, ayisoze yaba nokuzithoba. Uma kunjalo, umphumela uvame ukuba mubi ngaso sonke isikhathi.

UHitler, uStalin, uLenin, uMao, uPolpot nabanye omashiqela abaningi abazange bavuke ngolunye usuku futhi banquma ukuqeda izigidi zabantu babo. Esikhundleni salokho, bakwamukela lokho abakholelwa ukuthi "kuyiqiniso" maqondana nendlela engcono yokuthola inzuzo ejwayelekile yezizwe zabo, uma kungenjalo umhlaba. Ngenkathi imibono yabo iqala ukwenzeka futhi bethatha amandla, babona labo ababemi endleleni benganikezwa - ngeshwa “umonakalo wesibambiso” ekwakhiweni kwepharadigm yabo entsha. Kungenzeka kanjani ukuthi babe nephutha kangaka? Noma babenjalo? Futhi ingabe ukuphikisana kwabo kwezepolitiki — amazwe onxiwankulu — kuyimpendulo?

 

NGEMUVA KWEZIMPI ZEPOLITIKI

Impi phakathi “kwesokudla” “nesobunxele” namuhla akusona nje ukungavumelani ngenqubomgomo. Manje sekuyindaba yokuphila nokufa — a "Isiko lempilo" kuqhathaniswa "nesiko lokufa." Siqala nje ukubona "iphuzu leqhwa" lokungezwani okuyisisekelo phakathi kwale mibono emibili yesikhathi esizayo. 

… Sibona izehlakalo zansuku zonke lapho abantu babonakala bekhula baba nolaka nolaka… —UPOPE BENEDICT XVI, wePentekoste Homily, Meyi 27, 2012

Ezingeni lezomnotho nezepolitiki, umuntu anganciphisa ukwahlukana ekugcineni phakathi kongxiwankulu Ukuqhathanisa umbono wezwe lamakhomanisi. Ubungxiwankulu buthatha umbono wokuthi izimakethe namabhizinisi amahhala kufanele aqhube ukuchuma kwezomnotho, ukukhula, kanye nekhwalithi yempilo yesizwe. Umbono wamaKhomanisi uthi uhulumeni kufanele abele ngokulinganayo umcebo, izimpahla nezinsizakalo zomphakathi onobulungiswa.

Isobunxele sibamba ngokuqinile ukuthi ilungelo alilungile futhi ngendlela efanayo. Kepha ngabe likhona iqiniso ezinhlangothini zombili, yingakho-ke, isizathu sokwehlukana okubukhali ngalelihora?

 

WobuKhomanisi

Ubukhomanisi, noma, umphakathi-ism kuyindlela yezenhlalo nezepolitiki yeSonto lokuqala. Cabanga ngalokhu:

Bonke abakholwayo babendawonye futhi babenezinto zonke ngokufanayo; babedayisa impahla yabo nempahla yabo bese bekuhlukanisa konke ngokwesidingo salowo nalowo. (IzEnzo 2: 44-45)

Ingabe akukhona yini lokhu okushiwo yimiqondo yamaSocialist / Communist namuhla ngokusebenzisa intela enkulu nokwabiwa kabusha? Umehluko yilokhu: Okwafezwa iSonto lokuqala kwakusekelwe enkululekweni nasekusizeni abantu — hhayi ukuphoqa nokulawula. UKristu wayeyinhliziyo yomphakathi, hhayi "othandekayo Mholi, ”njengoba omashiqela bebizwa kanjalo. IBandla lokuqala lalisungulwe eMbusweni wothando nomsebenzi; Ubukhomanisi busekelwe embusweni wokuphoqelelwa futhi ekugcineni kube ubugqila embusweni. UbuKristu bugubha ukwehlukahlukana; Ubukhomanisi bufuna ukufana. Umphakathi wamaKrestu wabona izinto zabo ezibonakalayo njengendlela yokufeza lokhu — ukuxhumana noNkulunkulu; Ubukhomanisi buthatha okokusebenza njengesiphetho uqobo lwaso - “i-utopia” lapho wonke amadoda elingana ngokwezinto ezibonakalayo. Kuwumzamo “wezulu emhlabeni,” yingakho ubuKhomanisi buhlale buhambisana nokungakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu.

Ngokomthetho futhi empeleni, ukuthanda izinto ezibonakalayo akubeki eceleni ubukhona nokwenza kukaNkulunkulu, ongumoya, emhlabeni futhi ngaphezu kwakho konke kumuntu. Ngokuyisisekelo lokhu kungenxa yokuthi ayibamukeli ubukhona bukaNkulunkulu, iyisistimu engakholelwa kuNkulunkulu ngokusobala nangokuhlelekile. Lesi yisimo esimangazayo sesikhathi sethu: ukungakholelwa kuNkulunkulu... —I-POPE ST. UJOHANE PAUL II, I-Dominum et Vivificantem, "Emoyeni Ongcwele Empilweni Yesonto Nasemhlabeni", n. 56; v Vatican.va

Noma ngabe "umqondo" ungukuthuthuka "kokuhle okuvamile," iqiniso lomuntu kanye noNkulunkulu uqobo lwalo liyanakwa embonweni wamaKhomanisi. Ngakolunye uhlangothi, ubuKristu bubeka i- umuntu maphakathi nomnotho, ngenkathi kubuKhomanisi, umholi onegunya uba isikhungo; wonke umuntu uyi-cog nje noma igiya kumshini wezomnotho.

Ngamafuphi, umholi wamaKhomanisi kwenza yena ngokwakhe.

 

Wobunxiwankulu

Ngabe ubungxiwankulu-ke buyikhambi lobuKhomanisi? Lokho kuya ngokuthi. Inkululeko yomuntu ayisoze yasetshenziselwa ukuphela kobugovu, ngamanye amazwi, ayikwazi ukuholela kumuntu ngamunye ukukhohlisa yena. Esikhundleni salokho, “umnotho okhululekile” kumele ngaso sonke isikhathi ube yisibonakaliso sobumbano lwethu nabanye olubeka inhlalakahle kanye nokuzuza kokuhle okuvamile enhliziyweni yokukhula komnotho.

Okomuntu kungumthombo, isikhungo, nenhloso yazo yonke impilo yezomnotho neyenhlalo. -Second Vatican Ecumenical Council, UGaudium et Spes, n. 63: I-AAS 58, (1966), 1084

Ngakho,

Uma ngokuthi "ubungxiwankulu" kushiwo uhlelo lwezomnotho olubona iqhaza elibalulekile futhi elihle lebhizinisi, imakethe, impahla yangasese kanye nesibopho esivelayo sezinto zokukhiqiza, kanye nobuciko babantu mahhala emkhakheni wezomnotho, impendulo ithi kodwa uma kuthiwa ngo “capitalism” kushiwo uhlelo lapho inkululeko emkhakheni wezomnotho inganqunyelwe ngaphakathi kohlaka oluqinile lwezomthetho oluyibeka ekusebenzeleni inkululeko yabantu ngokuphelele, futhi eyibona njenge ingxenye yaleyo nkululeko, ingqikithi yayo ingeyokuziphatha futhi ingezenkolo, khona-ke impendulo imbi impela. —ST. UJOHN PAUL II, UCentesiumus Annus, n. 42; Ukuhlanganiswa kweMfundiso Yezenhlalo yeSonto, hhayi. 335

Ngakho-ke kungani sibona inguquko yangempela yokulwa nobungxiwankulu namuhla? Ngoba "inkululeko" yabantu, izinkampani, kanye nemindeni yasebhange ibilokhu ikhona esetshenziswe kabi kabi ukuzakhela ingcebo, abanikazi besitoko, noma idlanzana labanamandla ngenkathi kwakhiwa igebe elanda ngokushesha phakathi kwabacebile nabampofu.

Ngoba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi, futhi abanye abantu ekufisweni kwabo bayaphambuka ekukholweni futhi bazigwaza ngeminjunju eminingi. (1 Thimothewu 6:10)

Namuhla, izindleko zokuphila, imfundo nezidingo eziyisisekelo ziphakeme kakhulu, ngisho nasemazweni athuthukile, ukuthi ikusasa lentsha yethu limfiliba impela. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa “kwezakhiwo zamasosha”, ukuhlukunyezwa nokuxhashazwa kwezimakethe zamasheya, ukuhlaselwa okungavinjelwe kwemfihlo ngabezobuchwepheshe, kanye nokuphishekela inzuzo ngokungalawuleki kukhiqize ukungalingani okucasulayo phakathi kwezizwe zeFirst World, kugcina amazwe asathuthuka emjikelezweni wobumpofu, futhi waguqula abantu ngamunye baba yimpahla.

Abukho ubumnandi obenele, futhi ukweqisa kophuzo oludakayo kuba wudlame oludabula izifunda zonke - futhi konke lokhu egameni lokungaqondi kahle kwenkululeko okuyilona elilulaza inkululeko yomuntu futhi ekugcineni kuyonakalise. —UPOPE BENEDICT XVI, Ngesikhathi Sokubingelelwa Kukhisimusi, ngoDisemba 20, 2010; http://www.vatican.va/

Ngakho-ke kuzalwa ubushiqela obusha, obungabonakali futhi obuvame ukubonakala, obubeka umbandela kanye nemithetho yaso ngokungahambisani. Izikweletu nokuqongelelwa kwenzalo nakho kwenza kube nzima emazweni ukuthi abone amandla eminotho yawo futhi agcine izakhamizi zingathokozi ngamandla azo okuthenga… Kulolu hlelo, olujwayele shwabadela yonke into emi endleleni yenzuzo ekhuphukile, noma yini entekenteke, njengemvelo, ayikwazi ukuzivikela ngaphambi kwezintshisekelo ze- a senziwe emakethe, okuba ukuphela komthetho. —I-POPE FRANCIS, U-Evangelii Gaudium,n. 56

Nalapha futhi, iqiniso elibalulekile le- isithunzi nokubaluleka kwangaphakathi komuntu ilahlekile.

… Ngaphandle kokuqondiswa kwesisa senhliziyo ngeqiniso, lo mbuso womhlaba wonke ungadala umonakalo ongakaze ubonwe futhi udale ukwahlukana okusha emndenini wesintu… isintu sinezingozi ezintsha zokugqilazwa nokukhohliswa. —I-POPE BENEDICT XVI, AmaCaritas eVikisa, n. 33, 26

 

KUNGANI SISEKHONA NJENGAMANQAKU

Ubuntu bubheke kwalasha wokubhujiswa okulungiselelwe ngabantu ngezandla zabo. Phenduka ubuyele kuYe onguMsindisi wakho onguSole noQiniso. Nakekela impilo yakho yokomoya. Angifuni ukukuphoqa, kodwa engikushoyo kufanele kuthathwe ngokungathi sína. -Umyalezo we-Our Lady Queen of Peace ku-Pedro Regis, Unaí / Minas Gerais, Okthoba 30, 2018; UPedro uthola ukusekelwa ngumbhishobhi wakhe

Uyabona-ke, kukhona amaqiniso athile ngaphakathi kobuKhomanisi kanye nongxiwankulu iSonto elingawaqinisa (ngezinga elithile). Kepha uma lawo maqiniso engagxilile kulo lonke iqiniso lomuntu, bobabili, ngendlela yabo, baba "isilo" esishwabadela izizwe zonke. Ithini impendulo?

Umhlaba awusazimisele ukuwuzwa, futhi neSonto alikwazi ukuwethula ngokwethembeka. Impendulo ilele ku- imfundiso yezenhlalo yeSonto LamaKatolika lokho ukuthuthukiswa okuvela eSikweni eliNgcwele naseVangelini uqobo. ISonto alithathi isikhundla sezomnotho / sezepolitiki ngaphandle kwalesi se- iqiniso—iqiniso lokuthi singobani, ukuthi ungubani uNkulunkulu, nobudlelwano bethu Naye, omunye komunye nakho konke lokho okushoyo. Kulokhu kuvela i- ukukhanya ukuhola izizwe kwinkululeko eyiqiniso yabantu, yabo bonke.

Kodwa-ke, isintu manje simi eweni eliyingozi elibheke kwalasha. Isikhathi sokukhanyiselwa nazo zonke “iziqubulo” zaso — ubuzwe, usosayensi, ukuziphendukela kwemvelo, ubuMarx, ubuKhomanisi, ubufazi obunamandla, ubungcweti, ubuhlakani, njll. Ngaphezu kwalokho, izingxenye ezinkulu zeSonto uqobo, ezikhohliswe ngumoya wezwe, ukwamukelwa kwesimanjemanje, nokuvezwa kokunukubezwa ngokocansi ngabefundisi, akusekho amandla okuziphatha athembekile emhlabeni.[1]qhathanisa Ukwehluleka KwamaKatolika

It kuyisono esibi kakhulu lapho umuntu obefanele ukusiza abantu kuNkulunkulu, ophathiswe ingane noma umuntu omncane ukuthola iNkosi, amhlukumeze futhi amholele kude neNkosi. Ngenxa yalokho, ukukholwa okunjalo kuye kungakholakali, futhi iSonto alisakwazi ukuzethula ngokwethenjelwa njengommemezeli weNkosi. —I-POPE BENEDICT XVI, Ukukhanya Kwezwe, UPapa, iSonto, Nezimpawu Zezikhathi: Ingxoxo noPeter Seewald, k. 23-25

A Umshini Omkhulu kudaliwe ukuthi imvelo yomuntu icela ukugcwaliswa. Ngakho-ke, a isilo esisha ivuka kwalasha, ehlanganisa amaqiniso omphakathi obuKhomanisi, izici zokudala ze-Capitalism, kanye nezifiso zokomoya zesintu… kepha ichitha iqiniso elingumuntu kanye noMsindisi, uJesu Kristu. Sixwayisiwe, futhi ngiyathandaza, ngilungiselelwe:

Ngaphambi kokuza kwesibili kukaKrestu iSonto kumele lidlule esivivinyweni sokugcina esizonyakazisa ukholo lwamakholwa amaningi. Ushushiso oluhambisana nokuhambela kwalo emhlabeni luyoveza "imfihlakalo yokungalungi" okuyinkohliso yenkolo enikeza abantu isisombululo izinkinga zabo ngentengo yokuhlubuka eqinisweni. Inkohliso enkulu yezenkolo yileyo yoMphikukristu, umbono-mbumbulu wobuMesiya lapho umuntu ezikhazimulisa ngaye esikhundleni sikaNkulunkulu nangoMesiya wakhe eze enyameni. Inkohliso Yomphik'ukristu isivele iqala ukwakheka emhlabeni ngaso sonke isikhathi lapho kwenziwa isimangalo sokubona emlandweni lelo themba likaMesiya elingafinyelelwa ngaphezu komlando ngokwahlulelwa komkhathi. ISonto selinqabile ngisho nezindlela eziguquliwe zalokhu kufakazelwa kombuso ukuthi kube ngaphansi kwegama leminyaka, ikakhulukazi uhlobo lwezepolitiki "oluphambeke ngokwedlulele" lobuMesiya bezwe. - ICatechism of the Catholic Church, n. 675-676

Manje sibhekene nengxabano yokugcina phakathi kweBandla nabamelene neBandla, leVangeli kanye ne-anti-Gospel, likaKristu kanye no-anti-Christ. Lokhu kungqubuzana kuphakathi kwezinhlelo zikaNkulunkulu. Kuyisivivinyo iBandla lonke… okumele lisithathe… ukuvivinywa kweminyaka engama-2,000 XNUMX yesiko nempucuko yamaKrestu, nayo yonke imiphumela yayo eqondene nesithunzi somuntu, amalungelo abantu, amalungelo abantu kanye namalungelo ezizwe. —Ukhadinali Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), kusukela enkulumweni yango-1976 eya kubabhishobhi baseMelika ePhiladelphia

 

KUFUNDWA OKUFUNDILE

Ubungxiwankulu kanye nesilo

Lapho UbuKhomanisi Bubuyela

Umshini Omkhulu

I-Tsunami Engokomoya

Umgunyathi Ozayo

Ukuguquka kwesimo sezulu kanye nokuduka okukhulu

Ukususa Isithintelo

Ukugcwala Kwesono

Ngosuku luka-Eva

Revolution Manje!

Revolution… ngesikhathi sangempela

Umphik'ukristu Ngezikhathi Zethu

I-Counter-Revolution

 

INew Word iyinkonzo yesikhathi esigcwele leyo
iyaqhubeka ngokweseka kwakho.
Akubusise, futhi ngiyabonga. 

 

Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

 

 

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Ukwehluleka KwamaKatolika
Posted in IKHAYA, IZILINGO EZINKULU.