I-New Paganism - Ingxenye VI

 

ONE asikwazi ukukhuluma ngakho konke esinakho kuze kube manje ngaphandle kokubuyela umzuzwana kukho Fatima lapho kukhona ukhiye wokuqonda ifayili le- isikhathi lokuvuka kwesilo sikaSambulo.

 

ISIFISO

Kwakungo-1917 lapho uMama wethu exwayisa khona ukuthi amaphutha ale “mibutho eyimfihlo” asezosabalala emhlabeni wonke ngemiphumela emibi.

Uma izicelo zami zilalelwa, iRussia izoguqulwa, futhi kube nokuthula. Uma kungenjalo, [iRussia] izosabalalisa amaphutha ayo emhlabeni wonke, idale izimpi nokushushiswa kweSonto. Omuhle uzobulawelwa ukholo; uBaba oNgcwele uzoba nokuhlupheka okuningi; izizwe ezahlukahlukene zizobhujiswa. Ukusetshenziswa kweFatima, www.v Vatican.va

Isizathu sokuthi ngithi uMama wethu ubhekise “emiphakathini eyimfihlo” kule ndima kungenxa yokuthi they kwakukhiqizwa, kushicilelwa, noma ukugqugquzela amaphutha afakwa eRussia. Bambalwa abaziyo ukuthi uLenin, uJoseph Stalin, noKarl Marx, ababhala i- Imanifesto yamaKhomanisi, babekhona kwabasebenzi abakhokhelwayo i-Illuminati, umphakathi oyimfihlo ohlanganiswe ne-Freemasonry.[1]Uzoshaya ikhanda lakho nguStephen Mahowald, k. 100; 123 Amakhosi abo ayeyi…

… Ababhali nababhalisi ababheka iRussia njengensimu elungiselelwe kangcono kakhulu yokuzama uhlelo oluchazwe emashumini eminyaka adlule, futhi ngubani oqhubeka nokusabalalisa ukusuka kolunye uhlangothi lomhlaba kuye kolunye… Amagama ethu manje athola isiqinisekiso esidabukisayo esivela kumbukwane wezithelo ezibabayo zemibono yokuvukela umbuso, esasibona kusengaphambili futhi sayibikezela, futhi empeleni esanda ngokwesabekayo emazweni asevele eshayiwe, noma asongela wonke amanye amazwe omhlaba. —I-POPE PIUS XI, I-Divini Redemptoris,n. 24, 6

Komunye wemibono eFatima, izingane zabona upapa 'ngamadolo akhe phansi kweSiphambano esikhulu, wabulawa yiqembu lamasosha elamdubula ngezinhlamvu nemicibisholo, futhi ngendlela efanayo kwafa ngokulandelana abanye ababhishobhi, abaPristi, amadoda nabesifazane bezenkolo, nabantu abahlukahlukene abahlukahlukene abasezingeni nezikhundla ezahlukahlukene.'UPapa Benedict uchaze (lapho ngelinye ilanga kuyozwakala njengesiprofetho uqobo) ukuthi…

… Kukhonjisiwe [embonweni] kunesidingo sokuthi Intshisekelo Yesonto, okuvele ngokwemvelo ngobuntu bukaPapa, kepha uPapa useSontweni ngakho-ke okumenyezwayo ukuhlupheka kweBandla… —UPOPE BENEDICT XVI, uxoxisana nezintatheli ngendiza aye ePortugal; Kuhunyushwe kusuka e-Italian: “Le parole del papa:« Nonostante la famosa nuvola siamo qui… »” Corriere della Sera, May 11, 2010

A isidingo sePassion Church. Ngamanye amagama, iSonto kumele lihlanzwe, ngokwengxenye, ngoba lokhu amaphutha kakhulu nawo angene endaweni engcwele ngokusebenzisa inkathi yesimanje, ubumbano, ukukholelwa ezintweni ezithile, Inkolo Yenkululeko, njll. Ithuluzi lokuhlanzwa kwakhe, ekugcineni, "yisilo" noma uMphikukristu…

ISonto lizongena enkazimulweni yombuso kuphela ngaleli Phasika lokugcina, lapho lizolandela iNkosi yalo ekufeni nasekuvukeni kwalo. -Catechism weSonto LamaKatolika, n. 677

Ngokwenkolelo neziphrofetho eziningi, lokhu kuhlolwa kuzophinde kube nguKristu wamanga nesonto lamanga…

… Ngesimo senkohliso engokwenkolo enikeza amadoda isixazululo esisobala sezinkinga zabo ngentengo yokuhlubuka eqinisweni… ICatechism yeSonto LamaKatolika,n. 675

 

ISILO NJENGEWUNDLU

USt. John ubona isilo sesibili sivela ku Umhlaba ubani ke lowo “Senza umhlaba nabakhileyo kuwo bakhuleka kuso isilo sokuqala, esaphola inxeba laso lokufa.” [2]I-Rev 13: 12 Iqiniso lokuthi isilo sesibili sivela ku Umhlaba mhlawumbe kukhombisa ukuthi ukukholelwa kuNkulunkulu izimpande zalesi silo. Kuyathakazelisa futhi ukuthi lesi silo ke senza hhayi kuphela abahlali bomhlaba kepha "umhlaba" uqobo ungaphansi koMphikukristu nombuso wakhe wobusathane (isilo sokuqala).

Ngamanye amagama, kule nkohliso, indalo yehlukanisiwe enhlosweni kaNkulunkulu ehlosiwe: ukubonakalisa izimfanelo zakhe zobunkulunkulu, ikakhulukazi lokho kuhlinzekwa nguNkulunkulu kithina, bantwana baKhe. Isimo semvelo samanga sosuku lwethu sisho ukuthi umhlaba ugcwele ngokweqile futhi awukwazi ukuxhasa ukukhula okwengeziwe. Lesi simangalo de facto uguqula uNkulunkulu abe ngumqambimanga owayalela umuntu ukuthi “Zalani nande, gcwalisani umhlaba ulinqobe, ubuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, nezinyoni zezulu, naphezu kwakho konke okuphilayo okuhamba phezu komhlaba. ” [3]IGen 1: 28

Ngaleyondlela uNkulunkulu unika amandla amadoda ukuba abe yizizathu ezihlakaniphile nezikhululekile ukuze aqedele umsebenzi wokudala, ukuze aphelelise ukuvumelana kwawo ukuze kuzuze wona kanye nomakhelwane bawo. -IKhathekizimu yeSonto, hhayi. 307

Kodwa-ke, i-ajenda "eluhlaza" empeleni iguqula uhlelo lukaNkulunkulu ukuze isintu ukuthobela emhlabeni. Umuntu akaseyena umphathi womphathi womhlaba, kepha “Yena” useyinkosi yakhe; umuntu akaseyona inkosi phezu kwendalo kepha empeleni uyisigqila sayo uma kungesona isivakashi esingamukeleki. Lesi isihloko esivamile emithandazweni yobuhedeni eya kuMama Womhlaba, njengaleyo eyashicilelwa encwajaneni kaMbhishobhi wase-Italiya i-Amazon Synod eya ku-Pachamama (“Umama WeCosmic”):

Pachamama yalezi zindawo, phuza futhi udle lo mnikelo ngokuthanda, ukuze lo mhlaba uthele. Pachamama, Mama omuhle, yiba nomusa! Yiba nomusa! -Izindaba ZamaKatolika Zomhlaba Wonke.

 

ISILO SOKUQALA

Lokhu kuguqulwa kwezindima, kufakazelwe kaningi ngeNew Age nemikhuba yobuqaba, kungukuqala kokubuyela ekukhulekelweni okucacile uma kungenjalo okucacile kukaMama uMhlaba. Kuwukukhonza izithombe kwasendulo okuzofinyelela umvuthwandaba wakho ekubuseni komphikukristu — yena, yena ngokwakhe, iba yinto ekhonzwa njengonkulunkulu oyinhloko wendawo yonke.

… Lowo ozolahlwa ekubhujisweni, ophikisana nokuziphakamisa ngaphezu kwakho konke okuthiwa unkulunkulu nento ekhonzwayo, ukuze azihlalele ethempelini likaNkulunkulu, ethi ungunkulunkulu (2 Thes. 2: 4-5)

Isilo [sokuqala] sanikwa umlomo [Umphik'ukristu] sisho ukuqhosha nokuhlambalaza, sanikwa igunya lokusebenza izinyanga ezingamashumi amane nambili. (Isambulo 13: 5)

Lapho konke lokhu kubhekwa kunesizathu esizwakalayo sokwesaba hleze lokhu kuphazamiseka okukhulu kube sengathi kunambitheka, futhi mhlawumbe kungukuqala kwalobo bubi obugcinelwe izinsuku zokugcina; nokuthi kube khona vele emhlabeni "iNdodana yokulahlwa" lowo uMphostoli akhuluma ngaye (2 Thes. 2: 3). Okunjalo, eqinisweni, isibindi nolaka olusetshenziswa yonke indawo ekushushiseni inkolo, ku ukulwa nezimfundiso zokholo, ngemizamo yethusi yokuqothula nokuqeda bonke ubudlelwane phakathi komuntu nobuNkulunkulu! Ngenkathi, ngakolunye uhlangothi, futhi lokhu ngokusho kwalowo mphostoli kuwuphawu olwahlukanisa Umphikukristu, umuntu unesimo esingenamkhawulo wazibeka endaweni kaNkulunkulu, waziphakamisa ngaphezu kwakho konke okubizwa ngokuthi uNkulunkulu; ngendlela ehlakaniphile kangangokuthi nakuba engakwazi ukucima ngokuphelele kuye lonke ulwazi ngoNkulunkulu, udelele ubukhosi bukaNkulunkulu, futhi, ngomqondo ongokomfanekiso, wenza ngendawo yonke ithempeli okufanele akhonzwe kulo uqobo. —I-POPE ST. I-PIUS X, E Supremi, Encyclical On the Ukubuyiselwa Kwazo Zonke Izinto KuKristu, n. 3, 5; Okthoba 4, 1903

Ngakho-ke, “uKristu” uzokwehliselwa ekubeni “amandla obukristu” adlidlizelayo. Ngamagama eNkathi Entsha, “[UKristu] umele isimo sokupheleliswa esiphakeme kunazo zonke uqobo.”Ngakho-ke, akuyona intando yaphezulu kodwa intando yomuntu okumele kubuse.[4]UJesu Kristu, Umphathi Wamanzi Okuphila, hhayi. 7.2 Ngesikhathi inani eliphakeme lalokhu kubusa, Umphik'ukristu uzokwembulwa njengo incarnation yamandla we-cosmic nge wakhe kuzobusa phezulu. NoJesu? Uzobhekwa njengomunye wabanduleli bakhe.

Uma ukuthola kunzima ukukholelwa ukuthi izwe lethu eliyinkimbinkimbi lizokhothama kule Ndodana Yokubhujiswa, vumela intshisekelo eqhumayo emhlabeni wonke kwezobuciko, iWicca, ubusathane, njll. (Cf. Ingxenye II) kube “yisibonakaliso sezikhathi” sokuthi abantu baphinde bafune ngobuqotho ukuthola okungaphezu kwemvelo—hhayi nje kobuKatolika. Ukukhazinyuliswa kobuthakathi, ama-vampire, kanye nokusebenzisa amandla angavamile kulungiselela lesi sizukulwane “izibonakaliso nezimangaliso” zamademoni. Ngoba lapho isilo sesibili, uBaba beSonto abakhomba ngokuthi "umprofethi wamanga," senza “Izibonakaliso ezinkulu, ezenza ngisho nomlilo ukuba wehle emhlabeni uvela ezulwini phambi kwawo wonke umuntu,” uzoba nakho “Wakhohlisa abakhileyo emhlabeni” ekukhonzeni iSilo. [5]I-Rev 13: 13-14

Futhi njengoba noKristu enomzimba wakhe oyindida, iSonto, kanjalo neSilo sinaso…

 

USIWE YIBANDLA LAMANGA

Encwadini yakhe U-Athanasius neSonto Lesikhathi Sethu, UMbhishobhi Rudolph Graber ucaphune i-Freemason eyavuma ukuthi, “umgomo [we-Freemasonry] akuseyona ukubhujiswa kweSonto, kodwa ukuwusebenzisa ngokungena kuwo.”[6]virgosacrata.com

USt. John uchaza lesi silo sesibili njengaso “Izimpondo ezimbili ezifana nezewundlu kodwa zakhuluma njengodrako.” [7]I-Rev 13: 11 Ezambulweni zikaFr. UStefano Gobbi, uMama wethu uthi lezi zimpondo ezimbili zifanekisela isigqoko sikabhishobhi. Iqiniso lokuthi isilo sikhuluma njengodrako — okusho ukuthi, kunanela amaphutha asatshalaliswa ama-gnostics—ichaza isilo ngokuthi “Ubuciko Bokwakhiwa Kwezenkolo. ” 

Ngo-1954, uDkt. Bella Dodd, umholi weQembu lamaKhomanisi e-USA, wafakaza phambi kwekomidi elincane leNdlu ukuthi wayefake amaKhomanisi amancane angaphezu kwayi-1000 ebupristini bamaKhatholika ngamasemina aseMelika — nokuthi wanyukela ezikhundleni eziphezulu eBandleni. Ubufakazi bakhe buqinisekiswe ngelinye ilungu leqembu lakhe ngonyaka owedlule, uJohn Manning.[8]Ibid. I-136

Le nqubomgomo yokungena ngokungena emasemina yayisebenza ngempumelelo engaphezu kwalokho ebesikulindele kumaKhomanisi. -Ukungena KwamaKhomanisi Kwabefundisi BamaRoma Katolika, IGregorian Press, Isigodlo Esingcwele Somndeni Esingcwele (iphamfulethi)

Ngempela, kusho uMama wethu, “Ubufebe besonto… busabalale ikakhulukazi phakathi kwamalungu esigungu sabaphathi.” [9]UMama wethu kuthiwa kuFr. UStefano, KubaPristi, Amadodakazi Akho Wethu Othandekayo,n. 406, g Ngalesi sikhathi umuntu angasikhumbuli kanjani isililo sikaPapa St. Paul VI?

… Intuthu kaSathane ingena eSontweni likaNkulunkulu ngemifantu yezindonga. - okokuqala Ukuzijabulisa ngesikhathi seMisa likaSt. UPeter noPaul, Juni 29, i-1972

Ngale ndlela, amanye amalungu eSonto awasuswa kakhulu njengokufakwa kwi i-spiritus mundi

Uma umsebenzi weMasonry kungukuholela imiphefumulo ekubhujisweni, ibalethe ekukhulekeleni onkulunkulu bamanga, umsebenzi wobuhlakani besonto ngakolunye uhlangothi owokubhubhisa uKristu neBandla lakhe, ukwakha isithombe esisha, okungukuthi ukristu wamanga kanye isonto lamanga. -Umama wethu kusolwa uFr. UStefano, KubaPristi, Amadodakazi Akho Wethu Othandekayo,n. 406, g

Ngokusho kosanta abaningi nezimfihlakalo, leli bandla lamanga lizoba yinhlanganisela yezinkolo eziningi, likholelwa kukho konke kepha lingakholelwa lutho.

… Ngalokho bafundisa iphutha elikhulu lalesi sikhathi — ukuthi inhlonipho yenkolo kufanele ithathwe njengendaba engenandaba, nokuthi zonke izinkolo ziyefana. Le ndlela yokucabanga ibalwa ukuletha ukonakala kwazo zonke izinhlobo zenkolo… —UPOPE LEO XIII, Uhlobo Lomuntu,. n. 16

I-Ecclesiastical Masonry… ithuthukisa uhlelo lokusungula iSonto lomhlaba wonke lobumbano, elenziwe ngokuhlanganiswa kwazo zonke izivumo zobuKristu, phakathi kwazo, iSonto LamaKatolika. -Umama wethu kusolwa uFr. UStefano, KubaPristi, Amadodakazi Akho Wethu Othandekayo, n. 406, ikhasi

Ngamanye amagama, kuzoba yisonto lamanga eliphikisana ngqo noKristu noMmeli Wakhe emhlabeni.

 

UKUDLANA KOKUGCINA KWALE NKATHI

Ubuqaba obusha bezikhathi zethu, lapho-ke-obabugqugquzela futhi bulungiselelwa amakhulu eminyaka ngamaphutha enhlangano eyimfihlo, ikakhulukazi ngokungakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu, ubuSoshiyali, ubuKhomanisi futhi manje “ezombusazwe eziluhlaza” —sisinye isinyathelo esibalulekile esiya “empini yokugcina” yezikhathi zethu lapho kumele ekugcineni sikhethe ukuthi sizokhonza muphi unkulunkulu. Akubalulekanga kangako ukuthi wazi ukuthi obani abadlali abangela le mpikiswano, kodwa kunalokho, ukuthi uqonde ukukhohlisa nokuvivinywa kokugcina esibhekene nakho osekuqalile:

Manje sesibhekene nengxabano yokugcina phakathi kweSonto nabamelene nesonto, phakathi kweVangeli nephikisayo, phakathi kukaKristu nomphikukristu. Lokhu kungqubuzana kuphakathi kwezinhlelo zikaNkulunkulu; kuyicala okumele iSonto lonke, ikakhulukazi iSonto LasePoland, liluthathe. Kuyisivivinyo sesizwe sethu kanye neBandla hhayi kuphela, kepha ngandlela-thile ukuvivinywa kweminyaka engu-2,000 XNUMX yamasiko nempucuko yobuKrestu, nayo yonke imiphumela yayo eqondene nesithunzi somuntu, amalungelo abantu, amalungelo abantu namalungelo ezizwe. —Ukhadinali Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), e-Eucharistic Congress, ePhiladelphia, PA ngomgubho weminyaka emibili wokusayinwa kweSimemezelo Sokuzimela; isib. I-Catholic Online; Agasti 13, 1976 (amagama aqinisekiswa uDeacon Keith Fournier owayekhona)

Ngamanye amagama, kungumbili phakathi imibuso emibili: Umbuso we Ukulwa Nentando kuqhathaniswa noMbuso we Intando Yaphezulu. Ekugcineni, uMbuso kaKristu uzobusa emhlabeni njengasezulwini—futhi yilokho engifisa ukugxila kukho manje ezinsukwini nasemasontweni azayo (ngemuva kokulandela ngemuva okumbalwa). Ngoba lokhu okuzayo kuhle kakhulu, kubaluleke kakhulu, kangangokuba ngineqiniso ngethemba kuzoqala ukuguqula impilo yomfundi wami.

Isilo sasibanjwa kanye laye umprofethi wamanga owayenze phambi kwaso izibonakaliso adukisa ngazo labo ababemukele uphawu lwesilo lalabo ababekhonza umfanekiso waso. Laba bobabili baphonswa besaphila echibini lomlilo elivutha isibabule… [labo] ababengasikhonzi isilo noma umfanekiso waso futhi bengazange balwamukele uphawu lwaso ebunzini noma ezandleni zabo… baphila futhi babusa noKristu iminyaka eyinkulungwane. (Isambulo 19:20)

Esikhathini sokuphila kwalawo makhosi (imiqhele eyishumi yesilo; bheka iSamb. 13: 1) uNkulunkulu wezulu uzomisa umbuso ongeke ubhujiswe noma unikelwe abanye abantu… (Nov. 26 Ukufunda Kokuqala, UDan 2:44)

The Imisa ukufundwa emasontweni amabili edlule kube isiqinisekiso esimangalisayo sayo yonke into ebhalwe lapha. Ngakho-ke, ngiphetha lolu chungechunge ngendima enhle evela eNcwadini yamaMaccabees yomphefumulo owenqabile ukukhothamela isilo sosuku lwakhe. Le ndoda esikhulile yayisongelwa ngokuhlushwa ngokungadli inyama enikelwe ezithombeni. Abangani bakhe bamyisa eceleni bameluleka ukuthi alethe inyama aziphakela yona futhi umane sengathi ukudla ingulube yomhlatshelo engekho emthethweni. Waphendula wathi…

Eminyakeni yethu bekungeke kufaneleke ukuzenzisa okunjalo; intsha eningi ingacabanga ukuthi u-Eleazar oneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala wayeye enkolweni eyisihambi. Uma ngingaqamba kanjalo ngenxa yomzuzwana wokuphila, bangaphanjukiswa yimi, ngenkathi ngiletha amahloni nehlazo ekugugeni kwami. Noma, okwamanje, ngigwema ukujeziswa kwabantu, angisoze ngaphunyuka ezandleni zoMninimandla onke, noma ngabe ngiyaphila noma ngifile.

Lapho esezokufa ngaphansi kokushaywa, wabubula futhi wathi: “INkosi ngolwazi lwayo olungcwele yazi kahle kamhlophe ukuthi, yize bengingaphunyuka ekufeni, angibekezeleli nje kuphela ubuhlungu obubi emzimbeni wami kulokhu kubhaxabulwa, kodwa futhi ngikuhlupheka ngenjabulo emphefumulweni wami ngenxa yokuzinikela kwami ​​kuye. ” Yile ndlela afa ngayo, eshiya ekufeni kwakhe isibonelo sesibindi kanye nesibonelo esingenakulibaleka sobuhle hhayi nje kwabasha kuphela kodwa esizweni sonke. (2 Mc 6: 18-31)

 

… Thandaza… ukuze sikhululwe kubantu abakhohlakele nababi,
ngoba kayisibo bonke abakholwayo.
(Ukufundwa kweMisa langeSonto, Novemba 10, 2019; 2 Thes.3: 1-2)

 

INew Word iyinkonzo yesikhathi esigcwele leyo
iyaqhubeka ngokweseka kwakho.
Akubusise, futhi ngiyabonga. 

 

Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Uzoshaya ikhanda lakho nguStephen Mahowald, k. 100; 123
2 I-Rev 13: 12
3 IGen 1: 28
4 UJesu Kristu, Umphathi Wamanzi Okuphila, hhayi. 7.2
5 I-Rev 13: 13-14
6 virgosacrata.com
7 I-Rev 13: 11
8 Ibid. I-136
9 UMama wethu kuthiwa kuFr. UStefano, KubaPristi, Amadodakazi Akho Wethu Othandekayo,n. 406, g
Posted in IKHAYA, IPHEPHANSI ELISHA.