Ubumpofu Balo mzuzu wamanje

 

Uma ubhalisele i-The Now Word, qiniseka ukuthi ama-imeyili aya kuwe "agunyazwe" umhlinzeki wakho we-inthanethi ngokuvumela i-imeyili evela ku-"markmallett.com". Futhi, hlola udoti wakho noma ifolda yogaxekile uma ama-imeyili egcina lapho futhi uqiniseke ukuthi uwamaka ngokuthi “hhayi” udoti noma ugaxekile. 

 

LAPHO kuyinto eyenzekayo okufanele siyinake, into uJehova ayenzayo, noma umuntu angasho, ayivumele. Futhi lokho ngukuhlubula uMlobokazi waKhe, uMama iBandla, izingubo zakhe zezwe nezingcolile, aze ame enqunu phambi kwaKhe.

Umprofethi uHoseya uyabhala...

Msole unyoko, mangalela! ngoba akasiye umkami, nami angisiyo indoda yakhe. Makasuse ubufebe bakhe ebusweni bakhe, ubufebe bakhe phakathi kwamabele akhe, funa ngimhlubule abe nqunu, ngimshiye njengasosukwini lokuzalwa kwakhe; ngokuba wathi: “Ngiyakulandela izithandwa zami ezinginika isinkwa sami. namanzi ami, noboya bezimvu bami, nelineni lami, namafutha ami, nesiphuzo sami.” Ngakho-ke, ngiyobiyela indlela yakhe ngameva, ngimise ugange ngokumelene naye, ukuze angayitholi imikhondo yakhe… Manje ngizakwambula ihlazo lakhe phambi kwezithandwa zakhe, futhi akekho ongamophula esandleni sami… Ngakho-ke ngizomyenga manje; Ngizomholela ehlane futhi ngikhulume naye ngendlela ethonyayo. Khona-ke ngiyakumnika izivini ayenazo, nesigodi sase-Akori njengomnyango wethemba. ( Hoseya 2:4-17 )

INkosi, othandweni lwayo olungachazeki ngayo, idonsela uMlobokazi wayo ogwadule ukuze abhujiswe lonke uthando olungagxilile kuYo. Ngakho, lezi izikhathi ezimbi nezingcono kakhulu esazalelwa kuzo. Kukhona isisho esithi "Labo abakhetha ukushada nomoya wezwe kulesi sikhathi, bayodivosa esikhathini esizayo.” Ngakho-ke, iNkosi ihlunga isintu njengamabele okhula ukuze idonsele abantu Kuye, babe msulwa, babe ngcwele futhi bangabi nabala. Njengoba uHoseya abhala, “Bayobizwa ngokuthi, ‘Abantwana bakaNkulunkulu ophilayo.’” Khumbula Isiprofetho eRoma lapho uJesu athi, 

Ngizokuholela ehlane… ngizokuhlubula konke othembele kukho manje, ngakho uncike kimi nje... Futhi uma ungenalutho ngaphandle Kwami, uzoba nakho konke… -eyanikezwa eRome, eSt. Peter's Square, ngePhentekoste ngoMsombuluko kaMeyi, 1975 (kusuka eRalph Martin)

Ngenkathi ngibhala lokhu, kwafika isimemo ku-imeyili yami ukuba ngize e-Ohio ngizokhuluma engqungqutheleni. Kodwa ngiphendule ngokuthi uhulumeni wethu uyabenqabela labo abanjengami, abenqabile ukwelashwa kofuzo kokuhlola (yize ngine-COVID, futhi ngivikelekile) ukuthi bahambe ngebhasi, isitimela, noma indiza. Eqinisweni, angivunyelwe ezindaweni zokuzivocavoca, izindawo zokudlela, ezitolo zotshwala, amatiyetha, njll. Futhi ngivinjelwe noma ngivinjiwe ezinkundleni zokuxhumana ezimbalwa ngenxa yokuxoxa nje ngesayensi nedatha. Okudabukisa kakhulu ukuthi, ngithole izincwadi eziningi ezivela kodokotela, abahlengikazi, abashayeli bezindiza, amasosha nabanye ochwepheshe, abaye baxoshwa noma baxoshwa ngenxa yezizathu ezifanayo - abantu abanemindeni, izikweletu, izibopho namaphupho ... yobudlova obusha bomhlaba wonke obuthuthukayo egameni “lezempilo.” Akakaze abe nobumpofu bokuba ishiyiwe bazizwe bethakaseleka emhlabeni wonke njengoba ababhishobhi bethu behlala becishe bathule uma bengahlangene - beshiya umhlambi wabo ezimpisini.[1]qhathanisa Abelusi Abathandekayo… Nikuphi?, Incwadi Evulekele Ababhishobhi BamaKatolika 

Awuzange ubuyise edukile noma ufune okulahlekile kodwa wababusa ngonya nangonya. Ngakho zahlakazeka ngenxa yokuswela umalusi, zaba ukudla kwazo zonke izilo zasendle. ( Hezekeli 34:2-5 ) 

Manje sibona ukudla kuqala ukunyamalala emashalofini ezindaweni eziningi[2]foxnews.com, nbcnews.com njengoba amanye amazwe ebeka buthule umqondo wokuvala ubunikazi bezimoto ezizimele.[3]express.co.uk Konke kuhlelwe ngokugcwele njengengxenye Ukuvuselelwa Okukhuluokungeyona enye into ngaphandle kokubhidliza ngamabomu isimo samanje sezinto ukuze “kwakhiwe kabusha kangcono.”[4]qhathanisa I-Brace ye-Impact Akukhona ukukhushulwa kwabampofu endaweni ehloniphekile kodwa ukuphonsa bonke ebumpofu. Kuwukugcwaliseka kwe Isiprofetho Sika-Isaya Sobukhomanisi Bomhlaba Wonke kanye namazwi ajwayelekile kaBaba Wesonto uLactantius:

Leso kuzoba yisikhathi lapho ukulunga kuzokhishelwa khona, futhi kube nokuzondwa okungenacala; lapho ababi bephanga abahle njengezitha; akukho mthetho, ukuhleleka, noma ukuqeqeshwa kwamasosha okuyolondolozwa… zonke izinto zizophoxeka futhi zixutshwe ndawonye ngokumelene nelungelo, kanye nemithetho yemvelo. Kanjalo umhlaba uyokwenziwa incithakalo, kube sengathi kungokuphanga okukodwa okuvamile. Lapho lezi zinto zenzeka kanjalo, abalungileyo nabalandeli beqiniso bayozihlukanisa nababi, babalekele amandla. —ULactantius, uBaba weSonto, Izikhungo Zaphezulu, Incwadi VII, Ch. 17

Ehlane.[5]qhathanisa Isiphephelo Sezikhathi Zethu

Owesifazane wanikwa amaphiko amabili okhozi olukhulu, ukuze andizele endaweni yakhe ehlane, lapho anakekelwa khona, kude nenyoka, umnyaka, neminyaka emibili, nengxenye yomnyaka. ( IsAmbulo 12:14 )

Konke lokhu kusho ukuthi iNkosi ivumela iBandla laYo ukuthi lingene eNtandweni yalo. Njengoba uJesu ahlutshulwa izingubo nesithunzi Sakhe, kanjalo, inkazimulo yeBandla iphonswa othulini, kanye nokukhonza kwalo izithombe, ukuze kuhlanzwe futhi kuhlanzeke umphefumulo walo. UFr. U-Ottavio Michelini wayengumpristi, imfihlakalo, futhi eyilungu Lenkantolo Yopapa KaPapa St. Paul VI (okungenye yezindondo eziphakeme kakhulu ezinikezwa uPapa kumuntu ophilayo). NgoJuni 15, 1978, uSt. Dominic Savio wathi kuye:

Futhi iBandla, elibekwe emhlabeni njengoMfundisi noMqondisi wezizwe? O, Bandla! IBandla likaJesu, elaphuma enxebeni lohlangothi Lwakhe: nalo lingcolisiwe futhi lingenwe ubuthi bukaSathane nobebutho lakhe ababi—kodwa aliyikubhubha; eBandleni kukhona uMhlengi oNgcwele; ngeke ibhubhe, kodwa kufanele ihlupheke kakhulu, njengeNhloko yayo engabonakali. Ngemva kwalokho, iBandla naso sonke isintu siyovuswa emanxiweni alo, ukuze siqale indlela entsha yobulungisa nokuthula lapho uMbuso kaNkulunkulu uyohlala khona ngempela ezinhliziyweni zonke—lowo mbuso wangaphakathi lowo imiphefumulo eqotho eye yawucela futhi yawuncenga. iminyaka eminingi kangaka [ngesicelo sikaBaba Wethu esithi: “Umbuso wakho mawuze, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengaseZulwini”]. - cf. “UFr. I-Ottavio - Inkathi Entsha Yokuthula”

 

UBUMPOFU BESIKHATHI SAMANJE

Indodakazi yami uDenise, umbhali, ungifonele namuhla. Ubelokhu ezindla “ngenqubekelaphambili” yomuntu nokuthi ukwakheka kwezinkathi ezedlule empeleni kwakuphakeme kakhulu kunanamuhla, hhayi nje ngekhwalithi kuphela kodwa nobuhle. Saqala ukuxoxa ngokuthi empeleni iningi lalesi sizukulwane samanje limpofu kakhulu uma liqhathaniswa nesikhathi esidlule kanye nendlela umqondo wokuthi “sithuthukile” ungamanga. Cabangela indlela umculo olahlekelwe ngayo ubuhle nenkazimulo yezinkathi zangaphambilini, ngokuvamile oye wehliselwa ekubeni ongeyena noma ovusa inkanuko. Ukudla esikudlayo kuhambe kanjani kusuka ezivandeni ezitshalwe ekhaya ezinomsoco kwaya ekudleni okugaywe ngofuzo okuhlanganiswe ngamakhemikhali, izivimbelakuvunda, namakhemikhali ezolimo, njenge-glyphosate.[6]qhathanisa Ubuthi Obukhulu Yeka ukuthi isimo sokuthula emhlabeni lapho sibhekene nezikhali ezibhubhisayo ezinkulu sintekenteke kanjani kunanini ngaphambili. Yeka ukuthi wonke amadolobhana namadolobhana asenawo kanjani amanzi ahlanzekile nokudla okuyisisekelo kuyilapho abantu baseNtshonalanga bethenga amanzi asemabhodleleni futhi bakhuluphale ngokungenakulinganiswa. Ayehle kanjani amakhono okuxhumana phakathi kwabantu ngobuchwepheshe. Indlela impilo ejwayelekile intengantenga ngayo njengoba izifo zokuzivikela komzimba ziqala ukwanda kakhulu. Indlela umndeni wasekhaya uwohloka ngayo ngokushesha futhi izinkulumo zezepolitiki ziyahlakazeka. Ukuthi inkululeko nentando yeningi kwehle kanjani, hhayi inqubekelaphambili.

Ingabe intuthuko ngempela iyijiko elikhuphuka njalo? Ingabe ukupakisha (noma ukwenza amathoyizi noma ukwenza amathoyizi noma ukwenza iwayini noma ubisi noma ushizi noma usimende, ngaleyo ndaba) ngokuvamile kwakungcono eminyakeni engamakhulu amathathu noma ayisikhombisa noma amakhulu ayishumi nesishiyagalolunye edlule? -Anthony Doerr, Izinkathi ezine eRoma, ikhasi. 107

Ngiyamuzwa uJesu ekhuluma phezu kweBandla nasemhlabeni wonke:

Ngokuba uthi: Ngicebile, ngichumile, futhi angisweli lutho; ungazi ukuthi ungolusizi, ulusizi, umpofu, uyimpumputhe, futhi uhamba ze. Ngakho-ke ngiyakululeka ukuba uthenge kimi igolide elicwengisiswe ngomlilo, ukuze ucebe, nezingubo ezimhlophe zokukwembathisa, ugcine ihlazo lobunqunu bakho lingabonakali, nomuthi wokugcoba amehlo akho, ukuze ubone. Labo engibathandayo ngiyabasola ngibayale; ngakho shisekela uphenduke. ( IsAmbulo 3:17-19 )

Ubumpofu obubaluleke kakhulu okufanele sibubone kulesi sikhathi samanje yimpilo yethu yangaphakathi. Ngoba uma uNkulunkulu evumele umuntu ukuba afinyelele izinga lokuzibhubhisa, kumane nje kusenzelwa ukuqaphela isidingo sethu saKhe esiphelele nesingenakuguqulwa. Kuwubumpofu bokubona ukuthi angikwazi ukumelana negagasi lobuKhomanisi obusha. Kuwubumpofu bokulahlekelwa inkululeko yami. Ubumpofu bokuzizwa ngibuthakathaka bami, ukungakwazi kwami ​​ukuguqula izimo ezingizungezile. Kuwubumpofu bokuzibona ngiyikho ngempela. Kuwubumpofu bokwamukela lokhu noma lokho kugula noma isifo. Kuwubumpofu bokukhula nokubhekana nokufa kwami, ukubona izingane zami zihamba emhlabeni zingena ezweni elinobutha ngoKholo nenkululeko. Futhi kuwubumpofu bokubona ngaphakathi kimi lawo maphutha kanye nobuthakathaka obuqhubeka nokungenza ngikhubeke futhi ngiwe. 

Ikhona, nokho, Lapho kuleso sikhathi samanje iqiniso ukuthi ngiqale ukukhululwa. Kungalesi sikhathi samanje lapho ngithola khona intando kaNkulunkulu efihliwe, kukho konke ukucasha kwayo okukhathazayo, ingiheha ukuze Akhulume nenhliziyo yami futhi ayiphulukise. Kulapha, kulobu mpofu balolugwadule lokuswela amandla lapho engingaqala khona ukuze ngivumele uNkulunkulu abe ubaba njengoba ngizidela kuye ngithi: “Nkosi Jesu Kristu, Ndodana kaDavide, ngihawukele.”[7]ULuka 18: 38 

Sidinga amehlo akhanyisiwe enhliziyo ukuze sibhoboze okucashile, sithi “yebo, unguBaba wami” manje. Linye kuphela iphuzu, ngomqondo ongokomfanekiso, lapho uNkulunkulu engakithi, futhi yilelo manje. Besingaphunyuka masinyane kangakanani kusukela manje - siye kulokho esicabanga ukuthi kufanele kube, kulokho okungenzeka, kulokho okukhona, kulokho okuzayo. Angakanani amandla nokunaka esikumoshayo ngokukhathazeka esikhathini esidlule, ukukhathazeka nokungabaza nokugcwele ukwesaba ikusasa. Unami manje, ngokuthula, ngokunganaki engicela ukuba ngimamukele, ngimazi. Manje, kulesi sikhathi esisodwa esincane esokiwe, ngingathi “yebo, Baba.” "Yebo" omncane ompofu kangako; azikho iziqinisekiso ezinkulu zokuthi ngeke ngiphinde ngenze lokhu, angisoze ngenza lelo phutha futhi - akukho ukwesaba nokuphelelwa ithemba ukuthi angikwazi ukwethembeka. Kancane nje "yebo" manje… Okungukuphila ebumpofu bami ngithembele kuye kuphela ukuthi angibone ngidlula, ukuze ngikwazi ukuthi “yebo” - ukwenza lokho engingakwazi - ngokwethembeka kuze kube sekufeni. —Sr. URuth Burrows, OCD, indela yaseKarmeli, eshicilelwe ngo I-Magnificat, Januwari 2022, Januwari 10

Okuxakayo ukuthi akukhona lapho intando yami inqoba, kodwa eyaKhe, lapho ngithola khona ukuthula engikulangazelela kangaka.[8]qhathanisa ISabatha Leqiniso Lokuphumula  UJesu wathi encekwini kaNkulunkulu uLuisa Piccarreta:

Ndodakazi yami, ngizwa isidingo sokuthi isidalwa siphumule Kimi, nami ngikuso. Kodwa niyazi ukuthi isidalwa sihlala nini Kimi, nami ngihlezi kuso na? Lapho ukuhlakanipha kwakhe kucabanga Ngami futhi kungiqonda, uphumula ekuhlakanipheni koMdali wakhe, kanti Lokho koMdali kuthola ukuphumula engqondweni edaliwe. Lapho intando yomuntu ihlangana neNtando Yaphezulu, laba bobabili bayokwamukela futhi baphumule ndawonye. Uma uthando lomuntu luphakama ngaphezu kwazo zonke izinto ezidaliwe futhi luthande uNkulunkulu walo kuphela - yeka ukuphumula okuhle uNkulunkulu nesidalwa abakuthola ngokufana! Ophumulayo uyakuthola. Ngiba umbhede wakhe futhi ngimgcine ebuthongweni obumnandi kakhulu, ngigaxe ezingalweni zami. Ngakho-ke, woza uphumule esifubeni sami. -Volume 14, Mashi 18, 1922

Uma nje besingavuma ukuthi zonke izinto zivunyelwe yisandla sikaNkulunkulu, ngisho nobubi obukhulu kakhulu, singaphumula sazi ukuthi intando evumayo inendlela engcono kunalena engiyibonayo. Lokhu kulahla kuNkulunkulu kuwumthombo wangempela wokuthula ngoba akukho-ke okungathinta umphefumulo wami lapho ngiphumule Kuye.

Aniphendukeli Kimi, kunalokho, nifuna ngivumelanise imibono yenu. Anibona abantu abagulayo abacela udokotela ukuthi anilaphe, kodwa ningabantu abagulayo abatshela udokotela ukuthi kwenziwa kanjani. Ngakho-ke ningenzi kanjalo, kodwa khulekani, njengalokho ngalifundisa kuBaba wethu, ukuthi: Malingcweliswe igama lakho, okungukuthi, malikhazinyuliswe ekusweleni kwami. “Umbuso wakho mawuze,” okungukuthi, konke okukithi nasemhlabeni makuhambisane nombuso wakho. “Intando yakho mayenziwe eMhlabeni njengaseZulwini,” okungukuthi, esidingweni sethu, nquma njengoba ubona kufanele ukuphila kwethu kwesikhashana nempilo yaphakade. Uma uthi Kimi ngokweqiniso: “Intando yakho mayenziwe”, okufana nokuthi: “Yinakekele”, ngizongenela ngawo wonke amandla Ami onke, futhi ngizoxazulula izimo ezinzima kakhulu. —UJesu ENcekwini KaNkulunkulu Fr. Dolindo Ruotolo (d. 1970); ukusuka INovena Yokulahlwa

Kuwukungena ebumpofu balo mzuzu wamanje, lapho uNkulunkulu ekhona, futhi umvumele nje akuthande futhi akunakekele ngendlela uDokotela Omkhulu abona kufanele—ulimele, umpofu, unqunu—kodwa uthandwa. 

Bheka ngawe, ndodana yomuntu. Lapho uyibona ivaliwe yonke, lapho ubona konke kususiwe okungathathelwa izinyathelo ezincanyana, futhi lapho uzimisele ngokuphila ngaphandle kwalezi zinto, khona-ke uzokwazi engikulungisayo. -isiprofetho esinikezwe uFr. UMichael Scanlan ngo-1976, webokaytweb.com

Ngoba usuku lomshado weWundlu selufikile, umakoti wakhe uzilungisile. Wavunyelwa ukugqoka ingubo yelineni ekhanyayo, ehlanzekile. (IsAm 19: 7-8)

 

Ukufunda okuhlobene

ISakramente Lamanje

Umsebenzi Wesikhashana

 

 

Sekela inkonzo kaMark yesikhathi esigcwele:

 

Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

Manje kuTelegram. Chofoza:

Landela uMark kanye "nezibonakaliso zezikhathi" zansuku zonke kimi:


Landela imibhalo kaMark lapha:

Lalela kulokhu okulandelayo:


 

 
Posted in IKHAYA, UMOYA futhi umake , , , , , , , .