UMbambi


ISt. UMikayeli Ingelosi enkulu - UMichael D. O'Brien 

 

LOKHU ukubhala kwaqala ukufakwa ngoDisemba ka-2005. Kungomunye wemibhalo esemqoka kule ngosi eye yavela kwezinye. Ngisivuselele futhi ngasithumela kabusha namhlanje. Leli igama elibaluleke kakhulu… Ibeka kumongo izinto eziningi kangaka ezembuleka ngokushesha emhlabeni namuhla; futhi ngizwa leli zwi futhi ngezindlebe ezintsha.

Manje, ngiyazi ukuthi abaningi benu bakhathele. Abaningi benu bakuthola kunzima ukufunda le mibhalo ngoba babhekana nezihloko ezikhathazayo ezidingekayo ukuveza ububi. Ngiyaqonda (mhlawumbe ngaphezu kwalokho ebengingathanda ukukwenza.) Kepha isithombe esifikile kimi namhlanje ekuseni ngesabaPhostoli abalele eNsimini yaseGetsemane. Behlulwe wusizi bafuna nje ukuvala amehlo bakhohlwe konke. Ngizwa uJesu ephinda ethi kuwe nami, abalandeli bakhe:

Ulele ngani? Sukuma ukhulekele ukuthi ungaze uvivinywe. (Luka 22:46) 

Ngempela, njengoba kucaca ngokusobala ukuthi iSonto libhekene nentshisekelo yalo, isilingo "sokubaleka eNsimini" sizokhula. Kepha uKristu usevele walungisa ngaphambili umusa mina nawe esiwudingayo kulezi zinsuku.

Ohlelweni lwethelevishini esizoqala ukusakaza kwi-intanethi kungekudala, Ehlanganisa Ithemba, Ngiyazi ukuthi eziningi zalezizinto zizonikelwa ukuniqinisa, njengoba noJesu aqiniswa yingelosi eNsimini. Kepha ngoba ngifuna ukugcina le mibhalo imfishane ngangokunokwenzeka, kunzima kimi ukudlulisa igama "manje" engilizwayo, futhi nginikeze ukulingana okuphelele phakathi kwesixwayiso nesikhuthazo ngaphakathi kwendatshana ngayinye. Ibhalansi ilele kuwo wonke umzimba womsebenzi lapha. 

Ukuthula kube nawe! UKristu useduze, futhi akasoze akushiya!

 

–THE PETAL WESINE -

 

BAMBALWA eminyakeni eyedlule, ngaba nesipiliyoni esinamandla engangabelana ngaso engqungqutheleni eyayiseCanada. Ngemuva kwalokho, umbhishobhi weza kimi wangikhuthaza ukuba ngibhale leso sipiliyoni ngendlela yokuzindla. Futhi manje ngiyabelana nawe. Iphinde ibe yingxenye “yegama” uFr. Mina noKyle Dave sathola ukuwa kokugcina lapho iNkosi ibonakala ikhuluma ngokwesiprofetho kithi. Sengivele sengithumele "amaPetali" amathathu okuqala aleyo mbali yesiprofetho lapha. Ngakho-ke, lokhu kwakha uPetal wesine waleyo mbali.

Ngokuqonda kwakho…

 

“UMPHAKATHI UPHAKAMISIWE”

Bengishayela ngedwa eBritish Columbia, eCanada, ngilibangise ekhonsathini yami elandelayo, ngijabulela ubuhle bendawo, ngikhukhuleka ngemicabango, lapho ngokungazelelwe ngezwa enhliziyweni yami amazwi athi,

Ngiphakamise isibambi.

Ngezwa okuthile emoyeni wami okunzima ukukuchaza. Kwakungathi igagasi lokushaqeka linqamula umhlaba; kube sengathi kukhona okwakudedelwe endaweni yomoya.

Ngalobo busuku egumbini lami le-motel, ngabuza iNkosi ukuthi ngabe engikuzwile bekungokombhalo. Ngathatha iBhayibheli lami, lavuleka ngqo 2 Thesalonika 2: 3. Ngaqala ukufunda:

Makungabikho muntu onikhohlisa nganoma iyiphi indlela. Ngoba ngaphandle kokuthi ukuhlubuka kufike kuqala futhi ongenamthetho ambulwe…

Ngenkathi ngifunda la mazwi, ngakhumbula lokho umbhali ongumKatolika nomvangeli uRalph Martin akusho kimi embhalweni engiwukhiqize eCanada ngo-1997 (Okwenzeka Emhlabeni Kuqhubeka):

Akukaze nanini ngaphambili sibone ukuwa okunje okholweni emakhulwini eminyaka ayi-19 edlule njengoba sinalo kuleli khulu leminyaka elidlule. Impela siyilungu le "Kakhulu Lokuhlubuka."

Igama "ukuhlubuka" lisho ukuwa kwamakholwa okholweni. Yize le kungeyona indawo yokwenza ukuhlaziywa ngezinombolo, kodwa kucacile ngezexwayiso zikaPapa uBenedict XVI noJohn Paul II ukuthi iYurophu neNyakatho Melika bacishe balahla inkolo, kanye namanye amazwe ngokwesiko lamaKhatholika. Ukubheka okusobala kwamanye amasonto obuKristu ajwayelekile kukhombisa ukuthi onke avele aqhephuke ngokushesha njengoba eshiya imfundiso yendabuko yobuKristu yokuziphatha.

Manje uMoya usho ngokusobala ukuthi ezikhathini zokugcina abanye bazokufulathela ukukholwa ngokunaka imimoya ekhohlisayo nemiyalo yamademoni ngokuzenzisa kwabanamanga abanonembeza abanophawu (1 Thim 4: 1-3)

 

ONGAMTHETHO

Okudonse ukunakekelwa kwami ​​yilokho engikufunde ngokuqhubekayo ku:

Futhi uyazi ukuthi yini ukuvimbela kuye manje ukuze abonakaliswe ngesikhathi sakhe. Ngoba imfihlakalo yokweqa umthetho isiyasebenza. kuphela lowo manje uyabamba izokwenza njalo aze aphume endleleni. Bese kuthi lowo ongenamthetho ambulwe…

Lowo ovinjelwe, ongenamthetho, nguye Ukristu. Le ndima ayicaci kahle ukuthi ngubani noma yini ngempela evimba ongenamthetho. Ezinye izazi zemfundiso yenkolo ziqagela ukuthi nguSt. Michael the Archangel noma ukumenyezelwa kweVangeli kuze kube semikhawulweni yomhlaba noma ngisho negunya elibophezelayo likaBaba Ongcwele. UKhadinali uJohn Henry Newman usikhomba ekuqondeni 'ababhali basendulo' abaningi:

Manje la mandla okuvimba [manje] avunywa njengombuso wamaRoma… angikuniki ukuthi umbuso waseRoma uhambe. Kude nalokhu: umbuso wamaRoma usekhona kuze kube namuhla.  —UJohn Henry Newman onamandla (1801-1890), Advent Izintshumayelo Umphikukristu, Intshumayelo I

Yilapho lo Mbuso WaseRoma uhlukana lapho Umphik'ukristu evele:

Kuwo lombuso kuyakuvela amakhosi ayishumi, kulandele enye emva kwawo; uyokwehluka kwabokuqala, abeke phansi amakhosi amathathu. (Dan 7:24)

USathane angathatha izikhali zenkohliso ezethusayo kakhulu — angazifihla — angazama ukusikhohlisa ezintweni ezincane, futhi ukuze asuse iSonto, hhayi konke ngasikhathi sinye, kodwa kancane kancane esikhundleni salo sangempela. Ngikholwa wukuthi wenze lukhulu ngale ndlela emakhulwini ambalwa edlule… Kuyinqubomgomo yakhe ukusihlukanisa nokusihlukanisa, ukusisusa kancane kancane edwaleni lethu lamandla. Futhi uma kuzoba noshushiso, mhlawumbe kuzoba khona ngaleso sikhathi; khona-ke, mhlawumbe, lapho sonke sonke kuzo zonke izingxenye zeLobukholwa sihlukene phakathi, futhi sinciphe kangaka, sigcwele uqhekeko, sisondele kakhulu ekuhlubukeni. Lapho siziphonsa emhlabeni futhi sincike ekuvikelekeni kuwo, futhi sishiya inkululeko yethu namandla ethu, khona-ke angavele asithukuthele ngokufutheka kuze kufike lapho uNkulunkulu emvumela khona. Ngemuva kwalokho uMbuso WaseRoma ungahle uqhekeke, uMphikukristu abonakale njengomshushisi, bese izizwe ezinonya ezizungezile zingene. —UJohn Henry Newman onamandla Intshumayelo IV: Ukushushiswa Komphik'ukristu

Ngangizibuza… ngabe iNkosi manje isimkhulule yini lo ongenamthetho ngomqondo ofanayo nokuthi uJudas “wakhululwa” ukuze axoxisane ngokukhashelwa kukaKristu? Okungukuthi, sezisondele izikhathi “zothando lokugcina” lweSonto?

Lo mbuzo nje uwodwa wokuthi uMphikukristu angaba khona yini emhlabeni akungabazeki ukuthi uzodonsa ukusabela okunikina amehlo okunikina ikhanda: “Kusabela ngokweqile…. i-paranoia… iyabasaba…. ” Noma kunjalo, angiqondi le mpendulo. Uma uJesu athi uzobuya ngolunye usuku, kwandulelwe isikhathi sokuhlubuka, usizi, ukushushiswa kanye noMphikukristu, kungani sishesha ukusikisela ukuthi ngeke kwenzeke osukwini lwethu? Uma uJesu athi kufanele 'siqaphele futhi sithandaze' futhi 'sihlale siphapheme' maqondana nalezi zikhathi, lapho-ke ngithola ukuthi ukuxoshwa okulungile kwanoma iyiphi ingxoxo ye-apocalyptic kuyingozi kakhulu kunempikiswano ezolile neyengqondo.

Ukungabazeki okwande kakhulu kwengqondo yabacabangi abaningi abangamaKatolika ukuthi bangene ekuhlolweni okunzulu kwezinto ezingathandeki zokuphila kwanamuhla, ngiyakholelwa, kuyingxenye yenkinga kakhulu abazama ukuyigwema. Uma ukucabanga kwe-apocalyptic kushiywe kakhulu kulabo abaye benzelwa amandla noma abaye bangenelwa ekuqinisekisweni kovalo lwe-cosmic, khona-ke umphakathi wamaKristu, wonke umphakathi wesintu, ubampofu kakhulu. Futhi lokho kungalinganiswa ngokuya kwemiphefumulo yabantu elahlekile. -Umbhali, uMichael O'Brien, Ingabe Siphila Ezikhathini Ze-Apocalyptic?

Njengoba ngibonisile kaninginingi, oPhapha abaningana abakugwemanga ukusikisela ukuthi kungenzeka singene kuleso sikhathi esithile sosizi. UPapa Saint Pius X encwadini yakhe yowe-1903, E Supremi, wathi:

Lapho konke lokhu kubhekwa kunesizathu esizwakalayo sokwesaba hleze lokhu kuphazamiseka okukhulu kube sengathi kunambitheka, futhi mhlawumbe kungukuqala kwalobo bubi obugcinelwe izinsuku zokugcina; nokuthi kube khona vele emhlabeni "iNdodana yokulahlwa" lowo uMphostoli akhuluma ngaye (2 Thes. 2: 3). Okunjalo, ngokweqiniso, kungukuqina nolaka olusetshenziswa yonke indawo ekushushiseni inkolo, ekulweni nezimfundiso zenkolo, emzamweni wethusi wokusiphula nokubhubhisa bonke ubudlelwane phakathi komuntu nobuNkulunkulu! Ngenkathi, ngakolunye uhlangothi, futhi lokhu ngokusho kwalowo mphostoli kuwuphawu olwahlukanisa Umphikukristu, umuntu unesimo esingenamkhawulo wazibeka endaweni kaNkulunkulu, waziphakamisa ngaphezu kwakho konke okubizwa ngokuthi uNkulunkulu; ngendlela yokuthi yize engakwazi ukucima ngokuphelele kuye lonke ulwazi ngoNkulunkulu, udelele ubukhosi bukaNkulunkulu, futhi, ngomqondo ongokomfanekiso, wenza ngendawo yonke ithempeli okufanele akhonzwe kulo uqobo. “Uzihlalela ethempelini likaNkulunkulu, ezibonakalisa sengathi unguNkulunkulu” (2 Thes. 2: 4). -E Supremi: Ekubuyiselweni Kwazo Zonke Izinto KuKristu

Kungabonakala emuva emuva ukuthi uPius X wayekhuluma ngokuprofetha njengoba abona “ukunambitheka, futhi mhlawumbe ukuqala kwalobo bubi obugcinelwe izinsuku zokugcina.”

Futhi-ke ngifaka lo mbuzo: uma ngabe "iNdodana yokulahlwa" isaphila, ngabe ukungabi namthetho ube ngumethuli walomuntu ongenamthetho?

 

UKUKHULUZA

Imfihlakalo yokweqa umthetho isivele iyasebenza (2 Thes 2: 7)

Kusukela ngizwe lawo mazwi, “isibambisi sesiphakamisiwe, ”Ngikholelwa ukuthi kube nokwanda kokungabi namthetho okwanda ngokushesha emhlabeni. Eqinisweni, uJesu wathi lokhu kuzokwenzeka ezinsukwini ezandulela ukubuya Kwakhe:

… Ngenxa yokwanda kokwenza okubi, uthando lwabaningi luzophola. (Mathewu 24:12)

Siyini isibonakaliso sothando esikhulile esibandayo? Umphostoli uJohane wabhala, “Uthando oluphelele lususa konke ukwesaba.” Mhlawumbe ngaleso sikhathi ukwesaba okuphelele ukhipha lonke uthando, noma kunalokho, lubangela ukubanda kothando. Lesi kungaba yisimo esidabukisa kakhulu ezikhathini zethu: kunokwesaba okukhulu komunye nomunye, ikusasa, okungaziwa. Isizathu kungenxa yokweqa umthetho okhulayo okonakalisa ukwethemba.

Kafushane nje, kube nokwenyuka okuphawulekayo ku:

 • ukuhaha kwezamabhizinisi nezombusazwe okuhambisana namahlazo kohulumeni nasezimakethe zezimali
 • imithetho echaza kabusha umshado nokuvumela nokuvikela i-hedonism.
 • Ubuphekula cishe sebuyinto eyenzeka nsuku zonke.
 • Ukuqothulwa kohlanga kuya ngokuya kwanda kakhulu.
 • Udlame selwandile ngezindlela ezahlukahlukene kusuka ekuzibulaleni kuya ekudutshulweni kwabantu besikole kuya ekubulaweni kwabazali / izingane kuye kwabulawa yindlala yabangenakuzisiza.
 • Ukukhipha isisu kuthathe izindlela ezibuhlungu kakhulu zokukhipha isisu okuyingxenye futhi okuphilayo kwezingane esezidlulile.
 • Kube nokuwohloka kokuziphatha okungakaze kubonwe futhi okusheshayo emibonweni yethelevishini nakumabhayisikobho eminyakeni embalwa edlule. Akukona kangako kulokho esikubonayo ngokubukeka, noma lokho kuyingxenye yako, kepha ku esikuzwayo. Izihloko zokuxoxisana nokuqukethwe okusobala kwama-sitcom, imibukiso yokuqomisana, abaphathi bezinhlelo zezingxoxo, nezingxoxo zamabhayisikobho, cishe akunamkhawulo.
 • Izithombe zobulili ezingcolile seziqhume emhlabeni wonke nge-intanethi esheshayo.
 • Ama-STD afinyelela isilinganiso sobhadane hhayi emazweni wesithathu emhlabeni kuphela, kepha nasezizweni ezinjengeCanada neMelika.
 • Ukuhlanganiswa kwezilwane nokuhlanganiswa kwamaseli ezilwane nawabantu Ndawonye kuletha isayensi ezingeni elisha lokwephula imithetho kaNkulunkulu.
 • Udlame olubhekiswe eSontweni luyanda emhlabeni wonke ngokushesha okukhulu; imibhikisho emelene namaKrestu aseNyakatho Melika isiba yimbi kakhulu futhi iba nolaka.

Qaphela ukuthi, njengoba ukwanda komthetho kukhula, kanjalo nokuphazamiseka kwasendle emvelweni, kusuka esimweni sezulu esibi kakhulu kuya ekuvukeni kwezintaba-mlilo kuya ekuvuseleleni kwezifo ezintsha. Imvelo isabela esonweni sesintu.

Ekhuluma ngezikhathi ezazizofika ngqo ngaphambi “kwenkathi yokuthula” emhlabeni, uBaba weSonto uLactantius wabhala:

Bonke ubulungiswa baphoxekile, nemithetho ichithwe.  —ULactantius, Obaba beSonto: I-Divine Institutes, iNcwadi VII, Isahluko 15, Catholic Encyclopedia; www.newadvent.org

Futhi ungacabangi ukuthi ukweqa umthetho kusho isiphithiphithi. Isiphithiphithi yi izithelo lokweqa umthetho. Njengoba ngike ngabala ngenhla, okuningi kwalokhu kungabi namthetho kudalwe ngabesilisa nabesifazane abafunde kakhulu abanikela ngezembatho zokwahlulela noma abaphethe iziqu zehhovisi kuhulumeni. Njengoba bekhipha uKristu emphakathini, isiphithiphithi sithatha indawo yakhe.

Ngeke kube khona ukukholwa phakathi kwabantu, noma ukuthula, noma umusa, noma amahloni, noma iqiniso; futhi kanjalo futhi ngeke kube khona ukuphepha, noma uhulumeni, noma yikuphi ukuphumula ebubini.  —Ibhid.

 

INKOHLISO EMHLABENI WONKE

U-2 Thesalonika 2:11 uqhubeka athi:

Ngakho-ke, uNkulunkulu ubathumela amandla akhohlisayo ukuze bakholwe ngamanga, ukuze bonke abangakholwanga eqinisweni kepha bavume ukwenza okubi bagwetshwe.

Ngesikhathi ngithola leli gama, ngangithola isithombe esicacile — ikakhulukazi njengoba ngangikhuluma ezifundeni — somuntu onamandla igagasi lenkohliso eshanela umhlaba (bheka Uzamcolo Wabaprofethi Bamanga). Inani elikhulayo labantu libheka iSonto njengelingabalulekile ngokwengeziwe, kuyilapho imizwa yabo siqu noma i-psych psychology yanamuhla yakha onembeza babo.

Kwakhiwa umbuso wobushiqela wobumbano olungabheki lutho njengolucacile, futhi olushiya njengesilinganiso sokugcina kuphela komuntu nezifiso zakhe. Ukuba nokholo olucacile, ngokwesivumelwano seSonto, kuvame ukubizwa ngokuthi yi-basicism. Kodwa-ke, ukukholelwa kulokho okuhilelekile, okungukuthi, ukuvumela ukujikijelwa futhi 'ukhukhulwe yiyo yonke imimoya yemfundiso', kuvela ukuphela kwesimo esamukelekayo ezindinganisweni zanamuhla. —UKhadinali Ratzinger (uPapa BENEDICT XVI) ngaphambi komhlangano u-Homily, ngo-Ephreli 18, 2005

Ngamanye amazwi, ukungabi namthetho.   

Ngoba isikhathi sizofika lapho abantu bengayikubekezelela imfundiso ephilayo. Esikhundleni salokho, ukuze bahambisane nezifiso zabo, bazobuthanela inani elikhulu lothisha ukusho lokho izindlebe zabo ezifuna ukukuzwa. Bayofulathelisa izindlebe zabo eqinisweni baphambukele ezinganekwaneni (2 Thimothewu 4: 3-4).

Ngokukhula kokungabi namthetho emphakathini wethu, labo ababambelela ezimfundisweni zokuziphatha zeBandla babonwa kakhulu njengabantu abashiseka ngokweqile nabangakholelwa ezintweni ezithile (bona ushushiso). 

 

UKUVALA IMICABANGO

Ngizwa la mazwi enhliziyweni yami ephindelela, njengesigubhu sempi emagqumeni akude:

Bukela bese uthandazela ukuthi ungavivinywa. Umoya uyavuma kepha inyama ibuthakathaka (Math 26:41).

Kunendaba efanayo nalokhu "ukuphakanyiswa kwesivimbeli". Kutholakala kuLuka 15, indaba ka Indodana yolahleko. Indodana elahlekile yayingafuni ukuphila ngemithetho kayise, ngakho-ke, ubaba wayidedela; wavula umnyango wangaphambili—ephakamisa isibambi njengoba kunjalo. Umfana uthathe ifa lakhe (okufanekisela isipho senkululeko yokuzikhethela nolwazi), wahamba. Umfana uhambe wayozitika “ngenkululeko” yakhe.

Iphuzu elisemqoka lapha yileli: ubaba akazange amkhulule umfana ukuze ambone ebhujiswa. Siyakwazi lokhu ngoba umbhalo uthi ubaba wabona umfana eza kude (okusho ukuthi, ubaba wayehlale ebhekile, elindele ukubuya kwendodana yakhe.) Wagijima waya kumfana, wamgona, wambuyisela emuva —Mpofu, nqunu, futhi silambile.

UNkulunkulu usasebenza ngomusa wakhe kithi. Ngikholwa ukuthi singathola, njengoba kwenzeka ngendodana yolahleko, imiphumela emibi ngokuqhubeka nokwenqaba iVangeli, mhlawumbe kufaka phakathi ithuluzi elihlanzayo lokubusa kukaMphikukristu. Kakade, sesivuna esikutshalile. Kepha ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuvumela lokhu ukuze, ngemuva kokunambitha ukuthi sihlupheka kangakanani, sihamba ze, futhi silambile, sibuyele Kuye. UCatherine Doherty wake wathi,

Ebuthakathakeni bethu, sikulungele kakhulu ukuthola umusa waKhe.

Noma siphila kulezo zikhathi ezabikezelwa nguKrestu noma cha, singaqiniseka ukuthi ngawo wonke umoya esiwuphefumulayo, Welula umusa nothando lwaKhe kithi. Futhi njengoba kungekho namunye wethu owaziyo ukuthi sizovuka yini kusasa, umbuzo obaluleke kakhulu ngothi, “Ngikulungele ukuhlangana Naye namuhla?"

 

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili
Posted in IKHAYA, IZIMPAHLA.