Ukubuya KukaJesu Ngenkazimulo

 

 

adumile phakathi kwamaVangeli amaningi ngisho namaKatolika athile kulindelwe ukuthi uJesu unguye sekuzobuya inkazimulo, ukuqala ukwahlulela kokugcina, nokuletha amazulu amasha nomhlaba omusha. Ngakho-ke lapho sikhuluma "ngenkathi yokuthula" ezayo, ingabe lokhu akuphikisani nomqondo odumile wokubuya kukaKristu okuseduze?

 

ISIMEMEZELO

Njengoba uJesu enyukele ezulwini, ukubuya kwakhe emhlabeni sekukwenzile njalo sekuseduze.

Ukuza kwe-eschatological kungafezwa nganoma yisiphi isikhathi, noma ngabe kokubili kanye necala lokugcina elizolandulela "kubambezelekile". - ICatechism of the Catholic Church, n. 673

Nokho,

Ukuza kukaMesiya okhazimulayo kumisiwe nganoma yisiphi isikhathi somlando kuze kuqashelwe "ngu-Israyeli wonke", ngoba "ubunzima buye bafika engxenyeni yakwa-Israyeli" ngokungakholelwa kwabo kuJesu.  USt. Peter uthi kumaJuda aseJerusalema emva kwePhentekoste: “Ngakho-ke phendukani, nibuye, ukuze kusulwe izono zenu, ukuze izikhathi zokuqabuleka angafika kusukela ebusweni beNkosi, nokuthi athumele uKristu obekelwe wena, uJesu, okumele izulu limamukele kuze kube yisikhathi ukumisa konke uNkulunkulu akukhuluma ngomlomo wabaprofethi bakhe abangcwele kusukela endulo. ”    -CCC, n. 674

 

IZIKHATHI ZOKUQINISEKA

USt. Peter ukhuluma ngo isikhathi sokuqabuleka or Ukuthula isuselwe kwi ubukhona beNkosi. “Abaprofethi abangcwele bakudala” bakhuluma ngalesosikhathi oFata beSonto Lakuqala ababesichaza hhayi njengesikamoya kuphela, kodwa nangesikhathi lapho abantu beyophila emhlabeni ngokugcwele ngomusa nangokuthula phakathi kwabo ..

Kepha manje angisayikuphatha insali yalaba bantu njengasezinsukwini zakuqala, ”usho uJehova Sebawoti, ngokuba kunguJehova isikhathi sokuhlwanyela sokuthulaumvini uyakuthela izithelo zawo, izwe lithele izithelo zalo, nezulu likhiphe amazolo alo. zonke lezi zinto ngizoba nazo insali yabantu. (Zak 8: 11-12)

Nini?

Kuzokwenzeka ngosuku lokugcina ukuthi intaba yendlu yeNkosi iyakumiswa njengesiqongo sezintaba, futhi iyophakanyiswa ngaphezu kwamagquma futhi zonke izizwe ziyogobhozela kuyo… Ngoba umthetho uyophuma eSiyoni, nezwi lika INKOSI evela eJerusalema. Uyakwahlulela phakathi kwezizwe, anqume phakathi kwezizwe eziningi; bayakukhanda izinkemba zabo zibe-ngamakhuba, nemikhonto yabo ibe-ngocelemba; isizwe asiyikuphakamisela isizwe inkemba, zingabe zisafunda ukulwa. (Isaya 2: 2-4)

Lezi zikhathi zokuqabuleka, ezizovela ngemuva the izinsuku ezintathu zobumnyama, zizovela ebusweni beNkosi, okungukuthi, eyayo Ubukhona BesiDlova okuzobe sekumiswa yonke indawo. Njengoba nje iNkosi yabonakala kubaPhostoli Bayo ngemuva kokuvuka Kwayo, kanjalo futhi, ingavela emhlabeni wonke eBandleni:

UJehova Sebawoti uyakwenza Ukuvakashela umhlambi wakhe… (Zak 10:30)

Bobabili abaprofethi kanye nabaFata BeSonto Lokuqala babona isikhathi lapho iJerusalema laliyoba isikhungo sobuKristu, futhi libe isikhungo sale “nkathi yokuthula.”

Indoda phakathi kwethu egama layo linguJohane, omunye wabaPhostoli bakaKristu, wemukela futhi wabikezela ukuthi abalandeli bakaKristu bazohlala eJerusalema iminyaka eyinkulungwane, nokuthi emva kwalokho ukuvuswa nokwahlulelwa okungunaphakade kuzokwenzeka emhlabeni wonke, futhi ngamafuphi. —St. UJustin Martyr, Ingxoxo noTrypho, Obaba beBandla, Amagugu ObuKristu

 

USUKU LWENKOSI

Lesi sikhathi sokuqabuleka, noma inkathi engokomfanekiso “yeminyaka eyinkulungwane” kungukuqala kwalokho umBhalo akubiza ngokuthi “uSuku lweNkosi.” 

Ngoba iNkosi usuku olulodwa lunjengeminyaka eyinkulungwane, neminyaka eyinkulungwane injengosuku olulodwa. (2 Pt 3: 8)

Ukusa kwalolu suku olusha kuqala ngo ukwahlulelwa kwabezizwe:

Ngasengibona amazulu evulekile, khangela-ke ihhashi elimhlophe; umgibeli wayo (wayebizwa) "Uthembekile futhi Uqinisile" ... Emlonyeni wakhe kwaphuma inkemba ebukhali yokushaya izizwe… Ngase ngibona ingelosi yehla ivela ezulwini… Yabamba udrako, inyoka yasendulo, onguDeveli noma uSathane, wayibopha iminyaka eyinkulungwane… (IsAm 19:11, 15; 20: 1-2)

Lesi ukwahlulela, hhayi kwabo bonke, kepha kuphela kwe Ukuphila emhlabeni okufika emvuthwandaba, ngokusho kwezimfihlakalo, ku izinsuku ezintathu zobumnyama. Okungukuthi, akusona isahlulelo sokugcina, kepha isahlulelo esihlanza umhlaba kubo bonke ububi futhi sibuyisele uMbuso entombini kaKristu, insali ishiywe phezu komhlaba.

“Ezweni lonke,” usho uJehova, “izingxenye ezimbili kwezintathu zazo ziyakunqunywa, zibhubhe, nengxenye yesithathu isale. Ngizoletha ingxenye eyodwa kwezintathu emlilweni, futhi ngizobacwengisisa njengoba kucwengeke isiliva, futhi ngizobahlola njengoba kuvivinywa igolide. Bayakubiza igama lami, ngibuzwe. Ngiyakuthi: “Bangabantu bami,” bona bathi: “UJehova unguNkulunkulu wami.” (Zak 13: 8-9)

 

ABANTU BAKANKULUNKULU

Isikhathi “seminyaka eyinkulungwane”, ngakho-ke, yisikhathi emlandweni lapho uhlelo lwensindiso ama-coalesces, siletha ubunye babantu bonke bakaNkulunkulu: zombili AmaJuda futhi AbeZizwe

“Ukufakwa ngokuphelele” kwamaJuda ekusindisweni kukaMesiya, ngemuva “kwenani eliphelele labezizwe”, kuzokwenza Abantu bakaNkulunkulu bakwazi ukuthola “isilinganiso sobukhulu bokugcwala kukaKristu”, lapho “ UNkulunkulu angaba yikho konke kubo bonke ”. --CCC, n. 674 

Ngalesi sikhathi sokuthula, abantu bazovinjelwa ukuphatha izikhali, futhi i-ayoni izosetshenziselwa kuphela ukwenza amathuluzi nezolimo. Futhi ngalesi sikhathi, umhlaba uzokhiqiza kakhulu, futhi amaJuda amaningi, abahedeni nabahlubuki bazojoyina iSonto. —St. I-Hildegard, Isiprofetho samaKatolika, USean Patrick Bloomfield, 2005; ikhasi 79

Laba bantu bakaNkulunkulu abamunye nabangamunye bazocolisiswa njengesiliva, babadonsele ukugcwala kaKristu,

… Ukuze azethule kuye iSonto ngobuhle, lingenabala noma mibimbi noma yini enjalo, ukuze libe ngcwele futhi lingabi nasici. (Efe 5:27)

Ikona ngemuva ngalesi sikhathi sokuhlanzwa nokuhlanganiswa, kanye nokuvuka kokuvukelwa kokugcina kukaSathane (uGogi noMagogi) ukuthi uJesu uzobuya ngenkazimulo. I- I-Era Yokuthula, ke, akusona nje isigaba esingahleliwe emlandweni. Kunalokho yi ikhabethe elibomvu lapho uMlobokazi kaKristu aqala khona ukukhuphukela kuMyeni wakhe amthandayo.

[UJohn Paul II] ukwazisa kakhulu ukulindela okukhulu ukuthi inkulungwane yeminyaka yokuhlukana izolandelwa yinkulungwane yeminyaka yobumbano.  —Cardinal Joseph Ratzinger (IPOPE BENEDICT XVI), Usawoti woMhlaba, iphe. I-237

 

 

INew Word iyinkonzo yesikhathi esigcwele leyo
iyaqhubeka ngokweseka kwakho.
Akubusise, futhi ngiyabonga. 

 

Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili
Posted in IKHAYA, INKATHI YOKUTHULA.