Ukuza kwesibili

 

KUPHELA umfundi:

Kunokudideka okuningi maqondana "nokubuya kwesibili" kukaJesu. Abanye bakubiza ngokuthi "umbuso we-Eucharistic", okungukuthi Ubukhona Bakhe eSigrameni Esibusisiwe. Abanye, ubukhona bangempela bukaJesu ebusa enyameni. Uthini owakho umbono ngalokhu? Ngididekile…

 

"UKUFIKA KWESIBILI" ESambulweni SANGASESE

Inkinga ibonakala ilele ekusetshenzisweni kwamagama athi "ukubuya kwesibili" avele kwizambulo ezahlukahlukene ezizimele.

Isibonelo, imiyalezo eyaziwayo ye-Our Lady to Fr. UStefano Gobbi, abathole ifayela le- sokunyatheliswa, Bukela ku "ukuza kombuso okhazimulayo kaKristu”Njenge“ yakhe ”ukuza kwesibili. ” Umuntu angakuphutha lokhu ngokuza kokugcina kukaJesu enkazimulweni. Kepha kuchazwa la magama kunikezwe ngeMarian Movement of Princed iwebhusayithi lokho kukhomba ekufikeni kukaKristu “okomoya” ukumisa “inkathi yokuthula.”

Abanye ababoni abasolwayo bakhulume ngoKristu ebuya ukuzobusa ngokomzimba emhlabeni enyameni iminyaka eyinkulungwane njengendoda noma eseyingane. Kepha ngokusobala lokhu kuyimbuka yemillenarianism (bheka Ngama-Hesies kanye Nombuzo Ongeziwes).

Omunye umfundi ubuze ngokusebenza kwemfundiso yenkolo ngesiphrofetho esidumile lapho kuthiwa uJesu uthi, “Ngizozibonakalisa ochungechungeni lwemicimbi engaphezu kwemvelo efana nemibono kodwa enamandla kakhulu. Ngamanye amazwi, ukubuya Kwami kwesibili kuzohluka kunokwokuqala Kwami, futhi njengakuqala Kwami, kuzobamangalisa abaningi kodwa futhi kungaziwa ekuqaleni kwabaningi, noma bangakholwa. ” Nalapha futhi, ukusetshenziswa kwegama elithi “ukubuya kwesibili” kuyinkinga, ikakhulukazi uma kusetshenziswa kuhambisana nencazelo yezinsolo zokuthi uzobuya kanjani, okungaba ukuphikisana nomBhalo namasiko njengoba sizobona.

 

“UKUFIKA KWESIBILI” NGESIKO

“Kwimiyalezo” ngayinye eshiwo ngenhla, kunethuba lokudideka nokukhohlisa ngaphandle kokuqonda kahle kwezimfundiso zeMagisterium. Ngokwesiko lenkolo yamaKhatholika, igama elithi "ukubuya kwesibili" lisho ukubuya kukaJesu ku umzimba at ukuphela kwesikhathi lapho i Ufile bazovuselwa ekwahlulelweni (bheka Isahlulelo Sokugcinas).

Ukuvuka kwabafileyo bonke, “kwabalungile nabangalungile,” kuzokwandulela ukwahlulelwa kokugcina. Leli kuzoba “yihora lapho bonke abasemathuneni beyolizwa izwi [leNdodana yomuntu] bese bephuma, labo benze okuhle, ekuvukeni kokuphila; abenze okubi ovukweni lokwahlulelwa. ” Lapho-ke uKristu uzokuza “ngenkazimulo yakhe, nazo zonke izingelosi kanye naye.” … Kuyoqoqelwa phambi kwakhe zonke izizwe, futhi uyokwehlukanisa omunye komunye njengomalusi ehlukanisa izimvu ezimbuzini, abeke izimvu ngakwesokunene sakhe, kodwa izimbuzi ngakwesobunxele. … Futhi bayoya ekujezisweni okuphakade, kodwa abalungileyo baye ekuphileni okuphakade. -Catechism weSonto LamaKatolika,n. 1038

Ngempela, ukuvuka kwabafileyo kuhlotshaniswa kakhulu neParousia kaKristu: Ngoba iNkosi uqobo izokwehla ezulwini, ngokukhamuluka komyalo, ngomsindo wengelosi enkulu, nangomsindo wecilongo likaNkulunkulu. Futhi abafele kuKristu bayovuka kuqala. -CCC, n. 1001; isib. 1 Thes. 4:16

Uzofika ku umzimba. Lokhu yilokho izingelosi eziyale abaPhostoli khona lapho ngemuva kokuthi uJesu enyukele ezulwini.

Lo Jesu osuswe kini enyuselwa ezulwini uzobuya ngendlela efanayo njengoba nimbonile eya ezulwini. (IzEnzo 1:11)

Uza ukwahlulela abaphilayo nabafileyo enyameni efanayo anyukele kuyo. —USt. Leo omkhulu, Intshumayelo 74

INkosi yethu uqobo ichaze ukuthi Ukuza Kwayo Kwesibili kungumcimbi womhlaba ozovela ngendlela enamandla, engenakuphikiswa:

Uma umuntu ethi kini: Bhekani, nangu uMesiya; noma: 'Nanguya!' ungakukholwa. Kuvela omesiya bamanga nabaprofethi bamanga, futhi bayokwenza izibonakaliso futhi izimanga ezinkulu njengokukhohlisa, uma lokho kungenzeka, ngisho nabakhethiweyo. Bhekani, senginitshelile ngaphambili. Ngakho-ke uma bethi kuwe, 'Usenkangala,' ungayi lapho; uma bethi: 'Usegumbini,' ningakukholwa. Ngoba njengoba nje umbani uvela empumalanga futhi ubonakala kuze kufike entshonalanga, kuyoba njalo ukufika kweNdodana yoMuntu… bazobona iNdodana yoMuntu iza emafwini ezulu ngamandla nenkazimulo enkulu. (Math 24: 23-30)

Kuzobonakala ngo wonke umuntu njengomcimbi wangaphandle.

… Kungumcimbi obonakala kubo bonke abantu kuzo zonke izingxenye zomhlaba. —Isazi seBhayibheli uWinklhofer, A. Ukuza KoMbuso Wakhe, k. 164ff

'Abafile kuKrestu' bazovuka, kuthi labo abathembekile abasele emhlabeni baphile "bayohlwithelwa" ukuhlangabeza iNkosi emoyeni (* bheka umbhalo ekugcineni maqondana nokuqonda okungelona iqiniso “ngokuhlwithwa”):

… Sikutshela lokhu, ngezwi leNkosi, ukuthi thina esiphilayo, esisele kuze kube sekufikeni kweNkosi… siyohlwithwa kanye nabo emafwini ukuhlangabeza iNkosi emoyeni. Ngaleyo ndlela siyoba neNkosi njalo. (1 Thes. 4: 15-17)

Ukuza Kwesibili kukaJesu esenyameni,-ke, kungumcimbi wendawo yonke ekugcineni kwesikhathi ozoletha ukwahlulela kokugcina.

 

UKUFIKA OKUPHAKATHI?

Lokho kusho ukuthi, isiko libuye lifundise ukuthi amandla kaSathane azophulwa ngokuzayo, nokuthi isikhathi esithile — ngokomfanekiso “iminyaka eyinkulungwane” —uKristu uzobusa nabafel 'ukholo Ngaphakathi imingcele yesikhathi, ngaphambi kokuphela komhlaba (bheka Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza!)

Ngabona nemiphefumulo yalabo ababenqunywe amakhanda ngenxa yobufakazi babo kuJesu… Baphila futhi babusa noKristu iminyaka eyinkulungwane. (IsAm 20: 4)

Uyini ngempela lo mbuso? Kungukubusa kukaJesu eBandleni Lakhe ukusungulwa emhlabeni wonke, ezizweni zonke. Kungukubusa kukaKristu ngokwesakramente, kungasekho ezifundeni ezikhethiwe, kepha kuzo zonke izindawo. Kungukubusa kukaJesu okukhona emoyeni, uMoya oNgcwele, ngokusebenzisa a IPhentekoste elisha. Kungumbuso lapho ukuthula nobulungiswa kuzokwakhiwa emhlabeni wonke, ngaleyo ndlela kulethelwe i Ukuqinisekiswa Kokuhlakanipha. Okokugcina, kungukubusa kukaJesu kwabaNgcwele bakhe abathi, ngokuphila kweNtando Yaphezulu “emhlabeni njengasezulwini, ”Empilweni yomphakathi neyangasese, izokwenziwa uMlobokazi ongcwele futhi ohlanziwe, olungele ukwamukela uMyeni wakhe ekupheleni kwesikhathi…

… Emhlanza ngokumgeza ngamanzi ngezwi, ukuze ethule kuye isonto ngobuhle, lingenabala noma mibimbi noma yini enjalo, ukuze abe ngcwele futhi angabi nasici. (Efe 5: 26-27)

Ezinye izazi zebhayibheli ziyabona ukuthi kulo mbhalo, ukugezwa ngamanzi kukhumbula isiko lokuzihlambulula elandulela umshado — into eyayiyisiko elibalulekile lenkolo nakumaGriki. —I-POPE JOHN PAUL II, Theology of the Body-Uthando Lomuntu Ohlelweni Lobunkulunkulu; UPauline Izincwadi Nemidiya, Pg. 317

Yilokhu kubusa kukaNkulunkulu ngentando yaKhe, iZwi laKhe, okuholele ekutheni abanye bahumushe intshumayelo edumile yaseSt. Inkampani Ukuza “phakathi” kukaKristu.

Siyazi ukuthi kukhona ukuza kweNkosi okuthathu. Eyesithathu ilele phakathi kwalezi ezinye ezimbili. Ayibonakali, kanti ezinye ezimbili ziyabonakala. Ku- ukuza kokuqala, wabonakala emhlabeni, ehlala phakathi kwabantu… Ekufikeni kokugcina yonke inyama izobona insindiso kaNkulunkulu wethu, futhi bazombheka lowo abamgwazayo. Ukufika okuphakathi kufihliwe; kuyo kuphela abakhethiweyo ababona iNkosi ngaphakathi kwabo, futhi basindiswa. Ekuzeni kwayo kokuqala iNkosi yethu yeza yinyama yethu nobuthakathaka bethu; kulokhu kungena okuphakathi uza ngomoya nangamandla; Ekufikeni kokugcina uzobonakala enkazimulweni nasebukhosini… Uma kwenzeka othile ecabanga ukuthi esikushoyo ngalokhu kuza phakathi kungenziwa nje, lalela lokho iNkosi yethu uqobo ekushoyo: Uma umuntu engithanda, uyakugcina izwi lami; uBaba uyakumthanda, size kuye. —USt. UBernard, Imfundo yamahora, Vol I, k. 169

ISonto lifundisa ukuthi "ukubuya kwesibili" kungukuphela kwesikhathi, kepha oFata beSonto bakwamukela ukuthi kungaba khona nokuza kukaKristu "ngomoya namandla" ngaphambi kwalokho. Yikho kanye lokhu kubonakaliswa kwamandla kaKristu okubulala Umphik'ukristu, hhayi ekupheleni kwesikhathi, kodwa ngaphambi "kwenkathi yokuthula." Ake ngiphinde futhi amazwi kaFr. UCharles Arminjon:

USt. Thomas noSt. John Chrysostom bachaza… ukuthi uKristu uzoshaya Umphik'ukristu ngokumkhazimulisa ngokukhanya okuzoba njengebika nesibonakaliso sokuza kwakhe kwesibili… ngemiBhalo Engcwele, ukuthi, ngemuva kokuwa koMphikukristu, iSonto LamaKatolika lizophinde lingene enkathini yokuchuma nokunqoba. —Ukuphela Kwezwe Lamanje kanye Nezimfihlakalo Zempilo Yesikhathi Esizayo, uFr. UCharles Arminjon (1824-1885), k. 56-57; ISophia Institute Press

Uma ngaphambi kwalesosiphelo kuzobakhona inkathi yobungcwele bokunqoba, isikhathi esithe xaxa noma esingaphansi, umphumela onjalo awuyikulethwa ukubonakala komuntu kaKristu eKhaya kodwa ngokusebenza kwalawo mandla okungcweliswa manje kusebenza, uMoya oNgcwele namaSakramente eBandla. -Imfundiso yeSonto LamaKhatholika: Isifingqo seMfundiso yamaKhatholika, I-1952, iphe. 1140

 

UBUNGOZI OBUHAMBA

UJesu wabikezela ukuthi ukuza kwakhe futhi enyameni kwakuzophanjaniswa “ngomesiya bamanga nabaprofethi bamanga.” Lokhu kwenzeka namuhla, ikakhulukazi ngenhlangano entsha yenkathi ephakamisa ukuthi sonke “singokristu” Ngakho-ke, akunandaba ukuthi ugcotshwe kanjani noma uqiniseke kangakanani ukuthi isambulo sangasese sivela kuNkulunkulu noma ukuthi "sikondle" kangakanani — uma siphikisana nemfundiso yeSonto, kumele sibekelwe eceleni, noma okungenani, leso sici saso (bona Kwabahlanganyeli kanye neMibono). ISonto liyisivikelo sakho! ISonto liyidwala lakho eliholelwa nguMoya “kulo lonke iqiniso” (Johane 16: 12-13). Noma ngubani olalela ababhishobhi beSonto, ulalela uKristu (bona uLuka 10:16). Kuyisithembiso esingenaphutha sikaKristu sokuqondisa umhlambi Wakhe “esigodini sethunzi lokufa.”

Uma sikhuluma ngezingozi ezikhona ezikhathini zethu, ngokwesibonelo, kukhona indoda okusobala ukuthi iyaphila namuhla eyaziwa ngokuthi yiLord Maitreya noma “uMfundisi Womhlaba,” yize kungaziwa ukuthi ungubani okwamanje. Umenyezelwa njengo “Mesiya” oyoletha ukuthula emhlabeni “ngeNkathi ka-Aquarius” ezayo. Kuzwakala kujwayelekile? Ngempela, kungukuhlanekezelwa kweNkathi Yokuthula lapho uKristu aletha khona umbuso wokuthula emhlabeni, ngokusho kwabaprofethi beTestamente Elidala kanye noSt. John (bheka Umgunyathi Ozayo). Kusuka kuwebhusayithi ekhangisa iLord Maitreya:

Ulapha ukuzosigqugquzela ukuthi sakhe inkathi entsha esuselwa ekwabelaneni nasekubambisaneni nobulungiswa, ukuze bonke bathole izidingo eziyisisekelo zempilo: ukudla, indawo yokuhlala, ukunakekelwa kwezempilo nemfundo. Umsebenzi wakhe ovulekile emhlabeni usuzoqala. Njengoba uMaitreya ngokwakhe eshilo: 'Maduzane, manje kungekudala, uzobona ubuso bami uzwe amazwi ami.' —Yabelana Ngamazwe Ngamazwe, www.share-international.org/

Ngokusobala, uMaitreya usevele ubonakala 'engaphandle kwesibhakabhaka' ukulungiselela abantu ukuthi bavele emphakathini, futhi axhumane nezimfundiso zakhe nezinto eziseqhulwini emhlabeni olungile. Le webhusayithi ithi ukuvela kwakhe okokuqala ngqa kwaba ngoJuni 11, 1988, eNairobi, eKenya kubantu abayi-6,000 XNUMX “ababembona njengoJesu Kristu.” Ngokusho komunye wabezindaba, uShare International, okhuthaza ukuza kwakhe, uthe:

Ngomzuzu wokuqala, uMaitreya uzokhombisa ukuthi ungubani ngempela. Ngosuku Lwesimemezelo, amanethiwekhi wethelevishini aphesheya azoxhunyaniswa, futhi uMaitreya uzomenywa ukuthi akhulume nezwe. Sizobona ubuso Bakhe kuthelevishini, kepha ngamunye wethu uzokuzwa amazwi Akhe ngocingo ngolimi lwethu njengoba uMaitreya ngasikhathi sinye ehlaba umxhwele izingqondo zaso sonke isintu. Ngisho nalabo abangambheki kuthelevishini bazoba nalolu lwazi. Ngasikhathi sinye, amakhulu ezinkulungwane zokuphulukiswa okuzenzakalelayo kuzokwenzeka emhlabeni wonke. Ngale ndlela sizokwazi ukuthi le ndoda iyiMfundisi woMhlaba ngeqiniso kuso sonke isintu.

Okunye ukukhishwa kwabezindaba kuyabuza:

Ababukeli bazophendula kanjani? Ngeke bazi imvelaphi noma isimo Sakhe. Ngabe bazolalela futhi bacabangele amazwi Akhe? Kusheshe kakhulu ukwazi kahle kepha okulandelayo kungashiwo: abakaze babone noma bezwe uMaitreya ekhuluma. Futhi, ngenkathi belalele, ngeke yini babone amandla Akhe ahlukile, ngokusuka enhliziyweni. -www.voxy.co.nz, Januwari 23, 2009

Noma ngabe uMaitreya ungumlingiswa wangempela noma cha, unikeza isibonelo esicacile sohlobo "lwamathempeli angamanga" uJesu akhuluma ngawo nokuthi lokhu kwenzeka kanjani hhayi uhlobo 'lokuza kwesibili' esilulindele.

 

AMALUNGISELELO WOMSHADO

Engikubhalile lapha naku- ibhuku Ngukuthi iNkathi Yokuthula ezayo ukubusa kukaKristu emhlabeni wonke eSontweni Lakhe ukumlungiselela idili lomshado wasezulwini lapho uJesu ezobuya ngenkazimulo azothathela uMlobokazi Wakhe kuye. Kunezinto ezine ezibambezela ukubuya kweNkosi kwesibili:

Ukuguqulwa kwamaJuda:

Ukuza kukaMesiya okhazimulayo kumisiwe nganoma yisiphi isikhathi somlando kuze kuqashelwe "ngu-Israyeli wonke", ngoba "ubunzima buye bafika engxenyeni yakwa-Israyeli" ngokungakholelwa kwabo kuJesu. -Catechism weSonto LamaKatolika,n. 674

II. Ukuhlubuka kufanele kwenzeke:

Ngaphambi kokuza kwesibili kukaKristu iBandla kumele lidlule esivivinyweni sokugcina esizonyakazisa ukholo lwamakholwa amaningi. Ushushiso oluhambisana nokuhambela kwakhe emhlabeni luyoveza “imfihlakalo yokungalungi” ngendlela yenkohliso yenkolo enikeza abantu isisombululo sezinkinga zabo ngentengo yokuhlubuka eqinisweni. -CCC, 675

III. Isambulo Somphikukristu:

Inkohliso enkulu yezenkolo yileyo yoMphikukristu, umbono-mbumbulu wobuMesiya lapho umuntu ezikhazimulisa ngaye esikhundleni sikaNkulunkulu nangoMesiya wakhe eze enyameni. -CCC, 675

IV. IVangeli kufanele lishunyayelwe emhlabeni wonke:

'Leli Vangeli lombuso,' kusho iNkosi, 'lizoshunyayelwa emhlabeni wonke, kube ngubufakazi ezizweni zonke, khona-ke ukuphela kuyofika. -IKhathekizimu yoMkhandlu waseTrent, Ukuphrinta kwe-11, 1949, k. 84

ISonto lizoba wakhumula nqunu, neNkosi yakhe. Kodwa ukunqoba okulandelanayo kweSonto phezu kukaSathane, ukusungulwa kabusha kwe-Eucharist njengeNhliziyo yoMzimba kaKristu, nokushunyayelwa kweVangeli emhlabeni wonke (phakathi nenkathi yesikhathi elandela ukufa koMphikukristu) yi gqoka kabusha kaMlobokazi egqoke ingubo yakhe yomshado njengoba “egezwa ngamanzi ezwi.” Yilokho oFata beSonto abakubiza ngokuthi "ukuphumula kwesabatha" kweSonto. USt. Bernard uqhubeka athi "ngokuza okuphakathi":

Ngoba lokhu kuza kuphakathi kwalaba abanye ababili, kufana nomgwaqo esihamba kuwo kusuka okokuqala kufika ekugcineni. Kokuqala, uKristu waba ukuhlengwa kwethu; ekugcineni, uzobonakala njengokuphila kwethu; kulokhu kuza okuphakathi, ungukuphumula nenduduzo yethu. —USt. UBernard, Imfundo yamahora, Vol I, k. 169

Ngakho-ke, lezi zindlela ezine zingaqondakala ngokubheka imiBhalo nezimfundiso zoFata beSonto njengezingxenye zokugcina zesintu “ezikhathini zokugcina.”

 

UJOHANE PAUL II

UPapa John Paul II uphawule ngokuza okuphakathi kukaJesu ngokwesimo sempilo yangaphakathi yomphefumulo. Lokho akuchaza njengokwenzeka emphefumulweni ukufingqa okuphelele kwalokho okuletha ukugcwala kwalokhu kuza kukaJesu ngeNkathi Yokuthula.

Le Advent yangaphakathi yenziwa iphile ngokuzindla njalo nokwenziwa kweZwi likaNkulunkulu. Ihunyushelwa futhi ithuthukiswe ngomkhuleko wokudumisa nokudumisa uNkulunkulu. Kuqiniswa ukwamukelwa njalo kwamaSakramente, lawo okubuyisana kanye noMthendeleko, ngoba ayasihlanza futhi asicebise ngomusa kaKristu futhi asenze sibe 'sisha' ngokuvumelana nokubiza kukaJesu okucindezelayo: "Phenduka." —I-POPE JOHN PAUL II, Imithandazo Nokuzinikela, Disemba 20, 1994, izincwadi zePenguin Audio

Ngenkathi eseDivine Mercy Basilica eCracow, ePoland ngo-2002, uJohn Paul II wacaphuna ngqo kwidayari yaseSt. Faustina:

Kusuka lapha kufanele kuphume 'inhlansi ezolungiselela umhlaba ukufika [kukaJesu] okokugcina'(IDayari, 1732). Le nhlansi idinga ukukhanyiswa ngomusa kaNkulunkulu. Lo mlilo womusa udinga ukudluliselwa emhlabeni. —Isingeniso ku Isihe SikaNkulunkulu Somphefumlo Wami, uhlelo oluboshwe ngesikhumba, iSt. Michel Print

Lesi “sikhathi somusa” esiphila kuso, ngakho-ke, siyingxenye “yezikhathi zokuphela” ekugcineni zokulungiselela iSonto kanye nezwe lonke lezo zehlakalo ezabikezelwa yiNkosi yethu… izehlakalo ezibekwe ngale nje komngcele wethemba iBandla isiqalile ukuwela.

 

UKUFUNDA OKUFANELEKILE:

Inkanyezi kaLuciferian

UZamcolo wabaProfethi bamanga - Ingxenye II

 

* QAPHELA NGOKUDLWENGULA

AmaKrestu amaningi angamavangeli abambelela ngokuqinile enkolelweni "yokuhlwithwa" lapho amakholwa ezosuswa khona emhlabeni ngaphambi kwezinsizi nokushushiswa koMphikukristu. Umqondo wokuhlwithwa is kweBhayibheli; kepha isikhathi sako, ngokwencazelo yabo, siyiphutha futhi siyaphikisana nomBhalo uqobo. Njengoba sekushiwo ngenhla, bekulokhu kuyimfundiso engaguquguquki evela eSikweni ukuthi iSonto lizodlula "ecaleni lokugcina" - hhayi ukulibalekela. Lokhu yikho kanye uJesu akusho kubaPhostoli:

'Akukho sigqila esikhulu kunenkosi yaso.' Uma bengizingele mina, nani bayakunizingela. (Johane 15:20)

Ngokuqondene nokuhlwithwa emhlabeni nokusinda osizini, uJesu wathandaza okuphambene:

Angiceli ukuthi ubasuse emhlabeni kodwa ukuthi ubagcine kokubi. (Johane 17:15)

Ngakho, Wasifundisa ukuthandaza “ungasiholeli ekulingweni, kodwa usikhulule kokubi."

Lapho kuthanda kube ukuhlwithwa lapho iBandla lihlangana noJesu emoyeni, kodwa kuphela ekuZeni kwesiBili, ngecilongo lokugcina, futhi “Ngalokho siyoba neNkosi njalo” (1 Thes 4: 15-17).

Ngeke silale sonke, kodwa sonke sizoguqulwa, ngokuphazima kweso, ngokuphazima kweso, ngecilongo lokugcina. Ngoba icilongo liyokhala, abafileyo bayovuswa bengenakonakala, futhi thina siyoshintshwa. (1 Kor 15: 51-52)

… Umqondo wanamuhla “Wokuhlwithwa” awutholakali ndawo ebuKristwini — hhayi ezincwadini zamaProthestani noma ezobuKatolika — kwaze kwaba ngasekuqaleni kwekhulu leshumi nesishiyagalolunye, lapho wasungulwa ngumfundisi wase-Anglican owayengumphathi wobufandamentali ogama lakhe linguJohn Nelson Darby. - UGregory Oats, Imfundiso yamaKatolika emBhalweni, Ikhasi 133 

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili
Posted in IKHAYA, UKHOLO NOKUZIPHATHA futhi umake , , , , , , , , , , , , , , , , .

Amazwana zivaliwe.