Izimpawu Eziyisikhombisa Zenguquko


 

IN iqiniso, ngicabanga ukuthi iningi lethu likhathele kakhulu… sikhathele ukungaboni nje kuphela umoya wobudlova, ukungcola, nokwehlukana okusabalele umhlaba wonke, kodwa sikhathele ukuzwa ngakho — mhlawumbe kubantu abanjengami. Yebo, ngiyazi, ngenza abanye abantu bangakhululeki kakhulu, baze bathukuthele. Ngiyakuqinisekisa ukuthi bengikhona ukulingeka ukubalekela “empilweni ejwayelekile” kaningi… kodwa ngiyabona ukuthi esilingweni sokubalekela lo mbhalo ongaziwa uyimbewu yokuziqhenya, ukuzikhukhumeza okulimele okungafuni ukuba “yilowo mprofethi wenhlekelele nobumnyama.” Kepha ekupheleni kwezinsuku zonke, ngithi “Nkosi, sizakuya kubani na? Nguwe onamazwi okuphila okuphakade. Ngingasho kanjani ukuthi Cha kuwe ongazange uthi 'Cha' kimi esiphambanweni? ” Isilingo ukuthi ngimane ngivale amehlo ami, ngilale, bese ngenza sengathi izinto azikho njengoba zinjalo. Bese kuthi-ke, uJesu eze ngesinyembezi esweni Lakhe bese engiphuza ngobumnene, ethi: 

Ngakho-ke awukwazanga ukuqapha nami ihora elilodwa? Bukela bese uthandazela ukuthi ungavivinywa. (Math 26: 40-41)

Manje, ukuhlala uphapheme noJesu akusho ukukhathazeka ngokweqile ngezihloko zezindaba ezicindezelayo. Cha! Kusho ukungena nohlelo lwaKhe lokufakaza kwabanye, ukuthandazela nokuzila ukudla kwabanye, ukukhulumela iSonto nezwe lonke, futhi ngethemba lokuthi kuzokwandiswa le Isikhathi Sesihe. Kusho ukungena ebukhoneni beNkosi kuMthendeleko naku "isakramente lamanje”Futhi simyeke akuguqule ukuze kube wuthando, hhayi ukwesaba ebusweni bakho; injabulo, hhayi ukukhathazeka okugcwala enhliziyweni yakho. UPapa Benedict ukusho kahle:

Ubuthongo bethu phambi kobuso bukaNkulunkulu busenza singabunaki ububi: asimuzwa uNkulunkulu ngoba asifuni ukuphazanyiswa, ngakho-ke sihlala singenandaba nobubi… ubuthongo babafundi akuyona inkinga yalokho umzuzwana owodwa, esikhundleni somlando wonke, 'ukulala' kungokwethu, okwethu esingafuni ukubona amandla aphelele wobubi futhi angafuni ukungena ku-Passion yakhe. —I-POPE BENEDICT XVI, I-Catholic News Agency, Vatican City, Apr 20, 2011, Izethameli Ezijwayelekile

Isizathu esenza ngikholwe ukuthi iNkosi beyifuna ngibhale muva nje ngesiprofetho nokubaluleka kwaso empilweni yeBandla, [1]qhathanisa Khanyisa i-Headlights futhi Lapho Amatshe Ayakhala ngukuthi izehlakalo ezabikezelwa kudala ziqala ukuvela njengoba sikhuluma. Ngemuva kweminyaka engama-33 yemibukiso eMedjugorje, umboni uMirjana uthe muva nje ku-auto-biography yakhe ehambayo:

UMama wethu ungitshele izinto eziningi engingakwazi ukuzidalula okwamanje. Okwamanje ngikwazi ukusikisela kuphela ukuthi ikusasa likuphatheleni, kepha ngibona izinkomba zokuthi imicimbi isivele iyaqala. Izinto ziqala ukukhula kancane. Njengoba uMama wethu esho, bheka izimpawu zezikhathi bese uthandaza.  -My Inhliziyo Izonqoba, I-2017; qhathanisa I-Mystic Post

Leyo yinto enkulu, umbono obalulekile ongomunye wabaningi abasho into efanayo. Ngiya ngihlatshwa umxhwele nayimilayezo okusolwa ukuthi uJesu wakhuluma kuyo nowesifazane ogama lakhe linguJennifer eMelika. Abaziwa nakancane, yize ummeleli weVatican nomngane omkhulu kaSt. John Paul II emtshele ukuthi "asakaze imiyalezo yakhe emhlabeni." [2]qhathanisa Ingabe UJesu Uyeza Ngempela? Lokhu kungaba ezinye zezibikezelo ezinembe kunazo zonke engake ngazifunda njengoba ziqhubeka nokugcwaliseka, futhi kubonakala sengathi zichaza umzuzu esiphila kuwo manje. Njengomzimba, futhi bananela konke engikubhale lapha mayelana nalezi zikhathi nezizayo ngombono wezenkolo mayelana "nesikhathi somusa", umphikukristu, ukuhlanzwa komhlaba, kanye "nenkathi yokuthula." (bheka Ingabe UJesu Uyeza Ngempela?).

Kumyalezo wokugcina womphakathi umqondisi wakhe wezenkolo amcele ukuthi abhale kuwebhusayithi yakhe, uthi:

Ngaphambi kokuba isintu sikwazi ukushintsha ikhalenda yalesi sikhathi uzobe ukubonile ukuwa kwezezimali. Yilabo kuphela abalalela izixwayiso Zami abazolungiswa. Amazwe aseNyakatho azohlasela iNingizimu njengoba amaKorea womabili ezolwa. IJerusalema lizozamazama, iMelika izowa bese iRussia izobumbana neChina ukuze ibe ngoBushiqela bezwe elisha. Nginxusa izexwayiso zothando nesihe ngoba nginguJesu futhi isandla sobulungiswa sizobusa maduzane. —UJesu kuthiwa waya kuJennifer, ngoMeyi 22, 2012; amazwifromjesus.com 

Kusukela namhlanje (Septhemba 2017), lowo mlayezo ufundeka kakhulu njengesihloko esikhulu kunokutholwa. Ukwethulwa budedengu kweNyakatho Korea…[3]qhathanisa gokumaha.com Imidlalo yempi yaseNingizimu Korea… [4]qhathanisa bbc.com Ukusongela kweJerusalema muva nje e-Iran…. [5]qhathanisa telesurtv.net kanye nezixwayiso ezimangazayo zokuwa okuyinhlekelele kweWall Street [6]qhathanisa financialepxress.com; nytimes.com zonke izihloko zezindaba izinsuku ezisanda kwedlula. Eminyakeni engaphezu kweyishumi eyedlule, imiyalezo kaJennifer yabuye yakhuluma ngokuvuka kwentaba-mlilo — into ngisho nososayensi abakwazi ukuyibikezela, kodwa okwenzeka emhlabeni wonke. Bakhuluma ngo ukwahlukana okukhulu iyeza, esiyibonayo ivuleka phakathi kwethu. Futhi uJesu ukhuluma futhi ngalokho akubiza ngokuthi a “Ushintsho olukhulu” lokho kungenzeka ngaphansi kukapapa omusha:

Leli yihora lenguquko enkulu. Ngokuza komholi omusha weSonto Lami kuzovela ushintsho olukhulu, ushintsho oluzokhipha labo abakhethe izindlela zobumnyama; labo abakhetha ukuguqula izimfundiso zeqiniso zeBandla Lami. Bheka lezi zixwayiso engikunika zona ngoba ziyanda. - Ephreli 22, 20005; Amagama Avela KuJesu, k. 332

Kaningi emiyalezweni yakhe, uJesu uxwayisa ukuthi isintu siziletha isijeziso ngokwaso, ikakhulu ngenxa ye- isono sokukhipha isisu. Futhi-ke, ngalokho, ngikushiya no IziMpawu eziyisiKhombisa zeNguquko, Ishicilelwe okokuqala ngo-2011. Ngibuyekeze lo mbhalo ngeminye imininingwane nezixhumanisi ezintsha…

 

Uguquko Olukhulu

As sibheke ku isikhathi sangempela the izinhlungu zokubeletha zemvelo; ukusitheka kwesizathu neqiniso; isishayo se umhlatshelo womuntu esibelethweni; the ukubhujiswa komndeni lapho ikusasa lidlula khona; i i-sensei fidei (“Umqondo wabathembekile”) ukuthi simi onqenqemeni lokuphela kwalesi sikhathi… konke lokhu, kuhlanganiswa izimfundiso zoFata BeSonto futhi izixwayiso zoPapa ngokwezibonakaliso zezikhathi — sibonakala sisondela ekwambukeni okucacile kwe- Izimpawu Eziyisikhombisa Zenguquko.

… Umoya wenguquko osekunesikhathi eside kuphazamisa izizwe zomhlaba… —I-POPE LEO XIII, Incwadi Yeseluleko I-Rerum Novarum: indawo. cit., 97.

 

UKULUNGISELELA UJESU, IWUNDLU LIKANKULUNKULU

Eminyakeni emithathu edlule, ngaba nesipiliyoni esinamandla esontweni lomqondisi wami wezomoya. Ngangithandaza phambi kweSakramente elibusisiwe lapho ngokungazelelwe ngezwa ngaphakathi amazwi athi "Ngikunika inkonzo kaJohane uMbhapathizi. ” Lokho kwalandelwa ukuqhuma okunamandla okugijima emzimbeni wami cishe imizuzu eyi-10. Ngakusasa ekuseni, kwafika indoda esikhulile endlini yabefundisi ingifuna. "Nakhu," esho elula isandla, "ngibona sengathi iNkosi ifuna ngikunikeze lokhu." Kwakuyinsalela yezinga lokuqala ISt. John uMbhaptizi. (Ukube konke lokhu akwenzekanga phambi komqondisi wami ongokomoya, bekuzobonakala kungakholeki).

Ngesikhathi uJesu esezoqala inkonzo Yakhe yasobala, uJohane wakhomba kuKristu wathi, “Bheka, iWundlu likaNkulunkulu.” UJohn wayeqondise ekugcineni UMthendeleko. Ngakho-ke, sonke esibhapathiziwe sihlanganyela ngezinga elithile enkonzweni kaJohane uMbhapathizi njengoba siholela abanye kuJesu eBukhoneni Bangempela.

Namuhla ekuseni, lapho ngiqala ukukubhalela ngiseLos Angeles, eCalifornia, elinye igama elinamandla leza kimi:

Akekho umuntu, akukho balawuli, akukho mandla ayokuma endleleni njengesithiyo ecebeni Lami elingcwele. Konke kulungiselelwe. Inkemba isizowa. Ungesabi, ngoba ngizogcina abantu bami bephephile ezilingweni esezizohlupha umhlaba (bheka iSamb. 3:10).

Nginomqondo wokusindiswa kwemiphefumulo, okuhle nokubi. Kusuka kule ndawo, eCalifornia— “inhliziyo yesilo” - nimemezele izahlulelo zami…

Ngikholwa ukuthi iNkosi iwasebenzisile la magama ngoba kusuka lapha lapho imibono yezinto ezibonakalayo, i-hedonism, ubuqaba, ukuzimela, nokungakholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu "okumpontshelwa" ezindaweni ezikude zomhlaba ngomkhakha wezokuzijabulisa nowezithombe zobulili ezingcolile. IHollywood imamayela nje ukusuka egumbini lami lehhotela.

 Qaphela: ukulandela lo mbhalo kwenzeka ngo-Ephreli 5, 2013 lapho ngibuyela eCalifornia: Ihora Lenkemba

 

ISandulela Sezimpawu

Embonweni kaSt. John weSahluko 6-8 kuSambulo, ubona "iWundlu" livula "izimpawu eziyisikhombisa" ezibonakala ziletha ubulungiswa bukaNkulunkulu. Indlela enhle yokuqonda umbono weSambulo ukuthi bekulokhu kugcwalisiwe, kuba wagcwalisa, futhi ngizo kugcwalisiwe. Njengokuvunguza, le ncwadi idabula zonke izizukulwane, yonke ikhulu leminyaka, igcwaliseka ezingeni elilodwa noma kwelinye, esifundeni esisodwa noma kwesinye, ize ekugcineni ifezeke ezingeni lomhlaba jikelele. Ngakho-ke, uPapa Benedict wathi:

Incwadi Yesambulo ngumbhalo ongaqondakali futhi unezici eziningi… isici esigqamile sesambulo singeso kanye lapho umuntu ecabanga ukuthi ukuphela manje sekusondele kithina lapho zonke izinto ziqala khona futhi kusukela ekuqaleni. —I-POPE BENEDICT XVI, Ukukhanya Kwezwe, UPapa, iSonto, Nezimpawu Zesikhathi-Ingxoxo noPeter Seewald, Ikhasi 182

Esikubonayo manje yimimoya yokuqala, i- ukuqhuma kwesiphepho, ka Isiphepho Esikhulu Esingokomoya, a Ukuvukelwa Komhlaba. Iyazamazama manje ezifundeni ezahlukahlukene ize ifike kuvuthondaba emhlabeni jikelele (bheka iSamb 7: 1), lapho "izinhlungu zokubeletha" ziba indawo yonke.

… Umoya onamandla uzobavukela, futhi njengesiphepho uzobasusa. Ukweqa umthetho kuzomosha umhlaba wonke, nokwenza okubi kugumbuqele izihlalo zobukhosi zababusi. (Ukuhlakanipha 5:23)

Kuyinto ukungabi namthetho kwe- ukuhlubuka ukuthi, ngokwemiBhalo, kuletha umholi ongenamthetho waleNguquko Yomhlaba Wonke — Umphik'ukristu (bheka ku-2 Thes. 2: 3)… kepha kugcina ngo ukubusa komhlaba wonke kweWundlu likaNkulunkulu. [7]qhathanisa Ihora Lokungabi Namthetho

 

UPHAWU LOKUQALA

Ngabheka ngenkathi iWundlu livula uphawu lokuqala kweziyisikhombisa, ngezwa esinye sezidalwa ezine simemeza izwi elifana nokuduma kwezulu, "Woza phambili." Ngabona, bheka, nanto ihhashi elimhlophe, nomgibeli walo ephethe umnsalo. Wanikwa umqhele, futhi wagibela phambili enqoba ukuqhubekisela phambili ukunqoba kwakhe. (6: 1-2)

Lo Mkhweli, ngokweSiko eliNgcwele, yiNkosi uqobo:

… Naye uJohane athi ngaye ku-Apocalypse: "Waphuma enqoba, ukuze Anqobe." —USt. U-Irenaeus, Ngokumelene namaHlubies, Incwadi IV: 21: 3

UnguJesu Kristu. Umvangeli ophefumulelwe [uSt. John] hhayi wabona kuphela umonakalo owalethwa yisono, impi, indlala nokufa; wabona futhi, kwasekuqaleni, ukunqoba kukaKristu.—POPE PIUS XII, ikheli, Novemba 15, 1946; umbhalo waphansi we I-Navarre Bible, "Isambulo", kk .70

UJesu ubonakala kulo mbono andulela abanye “abagibeli” be-Apocalypse abazolandela kolunye uphawu. Yikuphi ukunqoba akutholayo?

Kuvulwa uphawu lokuqala, uthi wabona ihhashi elimhlophe, nomgibeli wehhashi onomqhele enomnsalo. Ngoba lokhu ekuqaleni kwenziwa Nguye. Ngoba ngemuva kokuba iNkosi inyukele ezulwini futhi yavula zonke izinto, yathumela i- UMoya oNgcwele, amazwi ayo abashumayeli bawathumela njengemicibisholo efinyelela kuJehova womuntu inhliziyo, ukuze banqobe ukungakholelwa. —St. UVictorinus, Ukuphawula nge-Apocalypse, Ch. 6: 1-2

Leyo, isihe kuyandulela ubulungiswa. Lokhu yikho kanye uJesu akumemezela “ngonobhala Wakhe wesihe,” uSt. Faustina:

… Ngaphambi kokuba ngize njengoMahluleli olungile, ngiza kuqala njengeNkosi Yomusa… ngaphambi kokuba ngize njengeJaji elilungile, ngiqala ngivule kakhulu umnyango womusa Wami. Lowo onqaba ukudlula emnyango womusa Wami kumele adlule ngomnyango wobulungiswa Bami… -Isihe Saphezulu Emphefumulweni Wami, UJesu kuSt. Faustina, Idayari, n. 83, 1146

Lokhu kunqoba kufanele kufinyelelwe kuwo wonke umlando kuze indebe yobulungiswa igcwele. [8]bheka Ukugcwala Kwesono Kepha ikakhulukazi manje, kulokho uJesu akubiza ngokuthi “isikhathi somusa” “asandisa” ngenxa yethu. [9]isib. IDayari kaSt. Faustina, n. 1261 “Imicibisholo” yokugcina edutshulwe kusuka kumnsalo walo Mkhweli amagama okugcina esimemo phenduka ukholwe izindaba ezinhle—umyalezo omuhle futhi oduduzayo Wesihe Saphezulu [10]bheka Angifanele—Ngaphambi kokuba abanye abagibeli be-apocalypse baqale ukugijima kwabo kokugcina emhlabeni wonke.

Namuhla, ilangabi eliphilayo lothando lwaphezulu langena emphefumulweni wami… Kwakubonakala kimi ukuthi, ukube lwaluhlala isikhashana, ngangizocwiliswa olwandle lothando. Angikwazi ukuchaza le micibisholo yothando ehlaba umphefumulo wami. -Isihe Saphezulu Emphefumulweni Wami, UJesu kuSt. Faustina, Idayari, hhayi. 1776

Ngenkathi le milayezo ilalelwa namuhla eminye imiphefumulo emhlabeni wonke, ibinganele ukwenqabela I-Tsunami Yokuziphatha lokho kukhiqize i- isiko lokufa…

Isintu siphumelele ukukhipha umjikelezo wokufa nokwesaba, kepha sehlulekile ukukuqeda… —I-POPE BENEDICT XVI, Ngasekhaya I-Esplanade yeShrine of Our Lady
weFátima, ngoMeyi 13, 2010

… Futhi a I-Tsunami Engokomoya lokho kudala i- isiko lokukhohlisa

 

UPHAWU LWESIBILI

Kuthe selivula uphawu lwesibili, ngezwa isidalwa esiphilayo sesibili simemeza sithi: "Sondela!" Kwaphuma elinye ihhashi, elibomvu. Umgibeli wayo wanikwa amandla okususa ukuthula emhlabeni, ukuze abantu babulalane. Futhi wanikwa inkemba enkulu. (IsAm 6: 3-4)

In Ukuvukelwa Komhlaba, Ngibonile opapa abaxwayisa ngokuthi “izinhlangano eziyimfihlo” bezilokhu zisebenza emakhulwini amaningi eminyaka ekubhujisweni kohlelo lwamanje ngokunembile ngokuletha I-chaos. Futhi, isiqubulo esiphakathi kwamaFreemason sithi I-Ordo ab Chao: "Khipha ku-Chaos".

Ngalesi sikhathi, nokho, abahlanganyeli bobubi babonakala behlanganisa ndawonye, ​​futhi bezabalaza nge-vehemence ebumbene, eholwa noma isizwa yileyo nhlangano ehlelwe ngokuqinile futhi esabalele ebizwa ngokuthi yiFreemasons. Akasenzi mfihlo yezinhloso zabo, manje bavukela uNkulunkulu uqobo uqobo ngesibindi… okuyinhloso yabo yokugcina baziphoqelela ukubukwa — okungukuthi, ukubhujiswa kwaloyo lonke uhlelo lwenkolo nolwezepolitiki lomhlaba olunemfundiso yobuKristu kukhiqizwe, kanye nokufakwa esikhundleni sombuso omusha wezinto ngokuya ngemibono yabo, okuyizisekelo kanye nemithetho kuzoqhamuka kuzo kususelwa emvelweni kuphela. —UPOPE LEO XIII, I-Humanum Genus, I-Encyclical on Freemasonry, n.10, Ephreli 20, 1884

Isenzakalo esithile esibalulekile, noma uchungechunge lwezehlakalo, siyovusa udlame 'oluzosusa ukuthula emhlabeni.' Kuzoba iphuzu lokungabuyi — umzuzwana i Umama Obusisiwe ubambe manje cishe iminyaka eyikhulu ngokuncengela kwakhe isikhathi eside esintwini, ikakhulukazi kusukela kuFatima. [11]bheka Inkemba Evuthayo Kokunye, akuyona yini imicimbi yango-911, impi yase-Iraq eyalandela, izenzo zobuphekula ezalandela nezenzeka njalo, ukunyamalala okukhulayo kwenkululeko egameni “lezokuphepha”, kanye nezinguquko ezavela phambi kwamehlo ethu, mhlawumbe, eza izinselo ezidumayo zaleli hhashi elibomvu?

UMama wethu waseFatima uxwayise ngokuthi uma singalaleli imiyalelo yakhe, iRussia izosabalalisa amaphutha ayo emhlabeni wonke… [12]amafilosofi obuKhomanisi neMarxism

 … Okubangela izimpi nokushushiswa kweBandla. Omuhle uzobulawelwa ukholo; uBaba oNgcwele uzoba nokuhlupheka okuningi; izizwe ezahlukahlukene zizobhujiswa. Ekugcineni, Inhliziyo Yami Engumsulwa izonqoba. UBaba oNgcwele uzongcwelisela iRussia kimi, futhi uzoguqulwa, futhi kunikezwe isikhathi sokuthula emhlabeni.Umlayezo kaFatima, www.v Vatican.va

 

UPHAWU LWESITHATHU

Kuthe selivula uphawu lwesithathu, ngezwa isidalwa esiphilayo sesithathu simemeza sithi: "Sondela!" Ngabona, bheka, nanto ihhashi elimnyama, nomgibeli walo ephethe isikali esandleni sakhe. Ngezwa okungathi yizwi phakathi kwezidalwa ezine eziphilayo. Lithe, “Isabelo sikakolweni sibiza umholo wosuku, kanti izabelo ezintathu zebhali zibiza umholo wosuku. Kodwa ungalimazi amafutha omnqumo noma iwayini. ” (IsAm 6: 5-6)

Izimpawu azigcini nje ngokulandelana kwesikhathi. Ngakho-ke, umuntu angasho ngokufanelekile ukuthi uphawu olulodwa ukuphuma kwegazi ungene komunye. Imvula yenkinga yomhlaba wonke— "inkemba enkulu ” —Izokuba nomthelela omkhulu ekuphakelweni kokudla kwezizwe. Singa kakade enkingeni yenhlekelele yokudla ekhulayo emhlabeni wonke njengoba ukusweleka kwezinye izindawo kuhambisana nezinhlekelele zezolimo kwenza amanani entengo okudla akhuphuke futhi ahlinzekwe. Isimo sezulu esingajwayelekile, ukufa kwezinyosi ezithutha impova, futhi Ubuthi Obukhulu sekuvele kubhebhethekise udlame lomphakathi.

Impilo emazweni amaningi ampofu isalokhu ingavikelekile ngokweqile ngenxa yokushoda kokudla, futhi isimo singaba sibi kakhulu: ukulamba kusalokhu kuvuna inani elikhulu kakhulu lezisulu phakathi kwalabo, njengoLazaru, abavunyelwe ukuthatha indawo yabo etafuleni lesicebi… Ngaphezu kwalokho, ukuqedwa kwendlala emhlabeni nakho, esikhathini somhlaba wonke, sekuyimfuneko yokuvikela ukuthula nozinzo kweplanethi. —UPOPE BENEDICT XVI, ICaritas eVeritate, Encyclical, n. 27

Sesiyibonile “imibhikisho yokudla” ezingxenyeni zomhlaba. UPhawu lwesiThathu lukhombisa ukudla ukugcwala—Iqiniso elizosabalala ezingxenyeni eziningi zomhlaba linikezwe izinkinga ezifanele.

 

UPHAWU LWESINE

Lapho livula uphawu lwesine, ngezwa izwi lesidalwa esiphilayo sesine limemeza lithi: "Sondela." Ngabuka, bheka, nanto ihhashi eliluhlaza okotshani. Umgibeli wawo igama lakhe kwakunguKufa, neHayidese lamphelekezela. Banikwa igunya phezu kwengxenye yomhlaba, ukubulala ngenkemba, ngendlala, nangesifo, nangezilo zomhlaba. (IsAm 6: 7-8)

Ngenkathi uphawu lwesibili nolwesithathu lubangela izingxabano zomphakathi nezinxushunxushu, uPhawu lwesine lukhombisa ukungabi namthetho okusobala. Kungukuvulwa kwe- “Hadesi” -isihogo emhlabeni. [13]qhathanisa Isihogo Siyadedelwa

Futhi sesivele sixwayisiwe. 

Okwenzeka eRwanda ngo-1994 kwakuyisixwayiso esadonswa emnsalo wesintu. OFakazi abasinda ekuqothulweni kohlanga lapho bakuchaza njengokuvulwa kwesihogo. Umphathi wamasosha e-UN ngaleso sikhathi, uGeneral Roméo Dallaire, wathi "waxhawula uSathane." Futhi wayeqonde ngokoqobo. Esinye isithunywa sevangeli satshela umagazini iTime:

Awekho amadimoni asele esihogweni. Bonke baseRwanda. -Umagazini wesikhathi, “Kungani? Izinkundla Zokubulala zaseRwanda ”, Meyi 16, 1994

Okubalulekile ukuthi iNdodakazi Ezibusisiwe uMariya uvele eKibeho, eRwanda ezinye Eminyakeni eyi-12 ngaphambili, futhi wembula emibonweni ecacile nemininingwane kwabanye ababonisi abasha ukuthi kuzokwenzekani, "imifula yegazi". Wabatshela:

Bantwana bami, akudingeki kwenzeke uma abantu bengalalela futhi babuyele kuNkulunkulu. —UMariya kumboni, Ukube Nje Besilalele; umbhali, Immaculée Ilibagiza

Owasinda ekubulaweni kwabantu, Immaculée Ilibagiza, uthe ukholelwa ukuthi ukubonakala kanye nemicimbi eyenzeka eRwanda "yayingumyalezo womhlaba wonke." Ngikhathazekile ukuzwa engxoxweni yomsakazo owayekade eyi-FBI Agent, uJohn Guandolo, ekhuluma ngohlelo phakathi kwama-jihadist amaSulumane ngomcimbi "we-ground zero". Ngosuku oluthile, wathi, kuzoba nokuhlaselwa kwamaphekula okuhlelekile lapho amasosha amaSulumane ehlela ukuhlasela izikole, izindawo zokudla, amapaki nezinye izindawo zomphakathi. Ngabe lesi yisixwayiso ayekhuluma ngaso uMama Wethu lomhlaba ubuyele eRwanda? [14]qhathanisa Ukuza Ngesivunguvungu Kungani izithixo nezithombe zikaMama Wethu ziqhubeka nokukhala emhlabeni wonke? Uthini umyalezo iZulu elisithumela wona? Kulula impela: vumela uJesu abuyele ezinhliziyweni zakho, ezizweni zakho, ezikoleni zakho, ekuziphatheni okulawula umuthi wakho, isayensi, nezohwebo. Ngaphandle kwalokho…

Lapho behlwanyela umoya, bazovuna isivunguvungu… (Hoseya 8: 7)

Umgibeli walelihhashi eliluhlaza okotshani naye uletha indlala nesifo “ngezilwane zomhlaba.” Isilinganiso sokudla siphenduka indlala, kanti izifo ziphenduka inhlupho. Ososayensi babikezela ukuthi sesidlulelwe yisikhathi ngokuthola olunye ubhadane olukhulu. Kuyathakazelisa ukuthi iSt John wabona kusengaphambili lokhu njengokuvela “ezilwaneni zomhlaba.” Ama-AID kukholakala ukuthi aqhamuka ezinkawini ezithwele igciwane lokuqala, ngokusho kuka lokhu ukudalulwa. Omunye usosayensi uvumile ukuthi umdlavuza waphinde wafakwa emuthini wokugomela uvendle. [15]qhathanisa mercola.com Futhi-ke, umhlaba ubukade ukhala ngezikhonkwane nezinaliti phezu kwesifo sohlaselo "lwe-bird bird", isifo se-"cow cow", ama-super-bugs, njll. ... Njengoba ngibonile ngaphambili, uNobhala Wezokuvikela wase-United States waxwayisa ukuthi amazwe akha izikhali “zebhayoloji”. Lokhu, nolunye uphawu, kuyizijeziso umuntu uzozilethela yena:

Kunemibiko, ngokwesibonelo, yokuthi amanye amazwe abelokhu ezama ukwakha okuthile okufana ne-Ebola Virus, futhi lokho kungaba yinto eyingozi kakhulu, ukusho okuncane nje… abanye ososayensi emalabhoratri abo [bazama] ukusungula izinhlobo ezithile ze amagciwane angahle abe ngokobuhlanga obuthile ukuze bakwazi ukuqeda nje izinhlanga nezinhlanga ezithile; kanti abanye baklama uhlobo oluthile lobunjiniyela, uhlobo oluthile lwezinambuzane ezingabhubhisa izilimo ezithile. Abanye bahlanganyela ngisho nohlobo lobuphekula lwe-eco lapho bangashintsha isimo sezulu, basuse ukuzamazama komhlaba, izintaba-mlilo kude ngokusebenzisa amaza kagesi. - Unobhala Wezokuvikela, uWilliam S. Cohen, Ephreli 28, 1997, 8:45 AM EDT, uMnyango Wezokuvikela; bheka www.okaba.gov

Kuleli qophelo, bafowethu nodadewethu, singashukunyiswa kanjani izinyembezi zeNtombi Ezibusisiwe uMariya obelokhu eza ukuzokwazisa isintu ngendlela emnyama esesikuyona manje amakhulu eminyaka, usibizela eNdodaneni yakhe?

Noma ngubani ofuna ukuqeda uthando ulungiselela ukuqeda umuntu kanjalo. —UPOPE BENEDICT XVI, Incwadi Encyclical, UDeus Caritas Est (UNkulunkulu Uluthando), n. 28b

 

UPHAWU LWESIHLANU

Njengoba uPapa Leo XIII asho, inhloso yaleNguquko Yomhlaba ayikona nje ukuketulwa kwezikhungo zezombangazwe ukudala umbuso wezwe omusha ophethwe ababusi abaphambili, kodwa ngaphezu kwakho konke ukubhujiswa 'zomhlaba okhiqizwe imfundiso yobuKrestu. ' Izimo ezavimbela i-French Revolution azange zivuse kuphela ukuvukela umbuso kubabusi abakhohlakele, kepha zamelana nalokho okwakuthathwa njenge khohlakele Isonto. [16]qhathanisa Revolution… ngesikhathi sangempela Namuhla, izimo zokuvukela iSonto LamaKatolika mhlawumbe azikaze zivuthwe kangako. Kungcoliswe ukuhlubuka, ukungena kwabahlukumezi ngokocansi, kanye nombono wokuthi "akabekezeleli" sekuvele kudala ukuvukela okuqinile futhi okuvame ukuba kubi ngokumelene negunya lakhe elingcwele.

Ngisho namanje, ngazo zonke izindlela ongazicabanga, amandla asongela ukunyathela phansi ukholo. —I-POPE BENEDICT XVI, Ukukhanya Kwezwe — UPapa, iSonto, Nezimpawu Zesikhathi — Ingxoxo noPeter Seewald, Ikhasi 166

Ukuvuselelwa kophawu lwesibili kuya kolwesine nakho kuzogcwala kungene ukuvukela iSonto, Uphawu lwesihlanu:

Lapho livula uphawu lwesihlanu, ngabona ngaphansi kwe-altare imiphefumulo yalabo ababebulewe ngenxa yobufakazi ababunikeza ngezwi likaNkulunkulu. Bakhala ngezwi elikhulu, "Kuyoze kube nini, nkosi engcwele neqiniso, ngaphambi kokuba uhlale ekwahluleleni futhi uphindisele igazi lethu kubakhileyo emhlabeni?" Ngamunye wabo wanikezwa ingubo emhlophe, futhi batshelwa ukuthi babekezele isikhashana kuze kube yilapho isibalo sigcwaliswa yizisebenzi ezikanye nabo nabafowabo ababezobulawa njengoba babebulewe. (IsAm 6: 9-11)

Omuhle uzobulawelwa ukholo; uBaba oNgcwele uzoba nokuhlupheka okuningi…-Umlayezo kaFatima, www.v Vatican.va

Lokhu kuhlaselwa, seziqoqekile njengamafu esiphepho, [17]Ukuwa kweMelika kanye neNew Persectuion izophelisa inkululeko yokukhuluma, ilimaze impahla yesonto, futhi ihlose ikakhulukazi abefundisi. [18]qhathanisa Izindaba Zomgunyathi, Inguquko Yangempela Yikho lokhu kuhlaselwa kobupristi bukaKristu okuzoletha umhlaba emzuzwini omkhulu — ukungenelela kompristi omkhulu uqobo lwaKhe uPhawu lwesiThupha.

 

UPHAWU LWESITHUPHA

Ngase ngibheka ngenkathi evula uphawu lwesithupha, kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu; ilanga laphenduka laba mnyama njengendwangu yesaka emnyama nenyanga yonke yaba njengegazi. Izinkanyezi esibhakabhakeni zawela emhlabeni njengamakhiwane angavuthiwe azanyazanyiswa esihlahleni kunomoya onamandla. Khona-ke isibhakabhaka sahlukaniswa njengomqulu odwenguliwe ugoqeka, futhi zonke izintaba neziqhingi zasuswa endaweni yazo. Amakhosi omhlaba, izicukuthwane, izikhulu zamasosha, abacebile, abanamandla, nazo zonke izigqila nabantu abakhululekile bazifihla emihumeni naphakathi kwamadwala asezintabeni. Bakhala ezintabeni nasemadwaleni, bathi: “Welani phezu kwethu, nisifihle ebusweni balowo ohlezi esihlalweni sobukhosi nasolakeni lweWundlu, ngokuba usuku olukhulu lolaka lwabo selufikile futhi ngubani ongalumela? ? ” (IsAm 6: 12-17)

UMgibeli wehhashi elimhlophe uyangenelela isexwayiso—yini ezoba ngomunye wemicimbi emikhulu emhlabeni wonke kusukela kuZamcolo. Kuyacaca emibhalweni elandelayo kaSt. John ukuthi lokhu hhayi the Ukuza Kwesibili, kepha uhlobo oluthile lokubonakaliswa kobukhona bukaKristu emhlabeni olunjengesibonakaliso namabika okwahlulela komuntu ngamunye, futhi ekugcineni, ukwahlulela kokugcina.

INKOSI izovela phezu kwabo, umcibisholo wabo uphume njengonyazi… (Zakariya 9:14)

Esiphrofethweni samaKhatholika esikhathi samanje, lokhu kwaziwa ngokuthi “ukukhanya konembeza” noma “isexwayiso.” [19]qhathanisa Ukukhululwa Okukhulu

Ngimemezele usuku olukhulu… lapho iJaji elibi lizoveza khona bonke onembeza babantu futhi lizame wonke umuntu wenkolo ngayinye. Lolu wusuku lwezinguquko, lolu wusuku olukhulu engilusongele, lukhululekile enhlalakahleni, futhi luyesabeka kubo bonke abahlubuki. —USt. I-Edmund Campion, Ukuqoqwa Okuphelele Kwezilingo ZikaCobett…, Umq. I, k. 1063.

Inceku kaNkulunkulu, uMaria Esperanza ongasekho, ubhale wathi:

Onembeza balaba bantu abathandekayo kumele bazanyazanyiswe ngodlame ukuze “bakwazi ukulungisa izindlu zabo”… Umzuzu omkhulu usondele, usuku olukhulu lokukhanya… yihora lesinqumo lesintu. - Inceku kaNkulunkulu, uMaria Esperanza; Umphik'ukristu Nezikhathi Zokuphela, Fr. UJoseph Ianuzzi, P. 37 (Volumne 15-n.2, Article efakiwe evela ku-www.sign.org)

"Lolu usuku lwezinguquko," "ihora lesinqumo." Zonke izinguquko ezenzeka ngaphambi kwesikhathi — isiphithiphithi, usizi nokufa okuqubuke emhlabeni njengesiphepho, kuzobe sekuletha ubuntu kuleli qophelo, Iso Lesiphepho. “Izinkanyezi esibhakabhakeni” zimele, ikakhulukazi, abaholi bamabandla “abathintekayo” emadolweni abo. [20]isib. IsAm 1:20; “Abanye baye babona“ engelosini ”yesonto ngalinye kulawa ayisikhombisa umfundisi wayo noma ukwenziwa samuntu komoya webandla.” -New American Bible, umbhalo waphansi wevesi; isib. IsAm 12: 4 Ezinye iziqu, kusuka emakhosini kuya ezigqilazweni, zikhomba ukuthi wonke umuntu emhlabeni, kusuka komkhulu kuya komncane, uzobona ukuthi "Usuku lweNkosi" luseduze. [21]Bona Izinsuku Ezimbili Ezengeziwe encazelweni kaBaba weSonto Lokuqala “Ngosuku lweNkosi,” hhayi njengosuku lwamahora angama-24, kodwa isikhathi: “… NeNkosi usuku olulodwa lufana neminyaka eyinkulungwane, neminyaka eyinkulungwane injengosuku olulodwa”(2 Pet 3: 8). Futhi, bheka Isahlulelo Sokugcinas

USt. Faustina uchaza nombono walesi "sixwayiso" futhi:

Ngaphambi kokuba ngize njengeJaji elilungile, ngiza kuqala njengeNkosi yoMusa. Ngaphambi kokufika kosuku lobulungiswa, kuzonikezwa abantu isibonakaliso emazulwini alolu hlobo:

Konke ukukhanya emazulwini kuzacinywa, kube khona ubumnyama obukhulu emhlabeni wonke. Ngemuva kwalokho uphawu lwesiphambano luzobonakala esibhakabhakeni, futhi kusukela ekuvulekeni lapho izandla nezinyawo zoMsindisi zabethelwe khona kuzophuma izibani ezinkulu ezizokhanyisa umhlaba isikhathi esithile. Lokhu kuzokwenzeka maduze ngaphambi kosuku lokugcina.  -Dusa Umusa Emphefumulweni Wami, Idayari, hhayi. 83

Ngokuphazima kweso ngabona isimo esiphelele somphefumulo wami njengoba uNkulunkulu asibona. Ngabona kahle konke okungamjabulisi uNkulunkulu. Bengingazi ukuthi iziphambeko ezincane kunazo zonke kuzodingeka zibalwe. Umzuzu onjani! Ngubani ongachaza? Ukuma phambi kweTratu-Holy-God! —USt. UFaustina; Isihe SikaNkulunkulu Somphefumlo Wami, Idayari, n. 36 

 

I-INTERLUDE

Abagibeli be-Apocalypse, abaholwa nguJesu, babe yizinto zikaNkulunkulu unesihe ukwahlulela kuze kube manje: ukujeziswa lapho uNkulunkulu evumela umuntu ukuthi avune akutshalile — njengendodana yolahleko [22]ULuka 15: 11-32 —Ukuze sizamazame onembeza babantu futhi sibenze baphenduke. Ngalezi zikhathi ezibuhlungu, uNkulunkulu uzobe esebenza ngokubhujiswa ukusindisa imiphefumulo (funda Isihe ku-Chaos).

Kepha leli khefu-leli Iso Lesiphepho—Iqala ukwahlukana kokugcina phakathi kwabaphendukayo nabangaphenduki. Labo abasekamu lokugcina, benqabile "umnyango wesihe," bazophoqeleka ukuba badlule ngomnyango wobulungiswa.

Njengoba uNkulunkulu, eseqedile imisebenzi Yakhe, waphumula ngosuku lwesikhombisa futhi walubusisa, ekupheleni konyaka weminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha bonke ububi buzosuswa emhlabeni, nokulunga kubuse iminyaka eyinkulungwane… - UCaecilius Firmianus Lactantius (250-317 AD; umbhali Wabefundisi), Izikhungo Zaphezulu, Umq. 7.

Ngakho-ke, ukuvulwa koPhawu lwesiThupha, njengoba u-Esperanza asho, "yihora lesinqumo" lapho ukhula luzokhishwa khona kukolweni: [23]qhathanisa Lapho Ukhula Luqala Ikhanda

Ukuvuna kungukuphela komhlaba, futhi abavuni yizingelosi. Njengoba nje ukhula luqoqwa futhi lushiswe ngomlilo, kuyoba njalo ekupheleni kwezwe. (Math 13: 39-40)

Ngibonise isintu ukujula kwangempela komusa Wami futhi isimemezelo sokugcina sizofika lapho ngikhanyisa ukukhanya Kwami emiphefumulweni yesintu. Lo mhlaba uzobe uphakathi kwesijeziso sokuphendukela uMdali waso ngokuzithandela. Uma wenqaba uthando uyangilahla. Uma ungilahla, wenqaba uthando, ngoba nginguJesu. Ukuthula akusoze kwavela lapho ububi bunamandla ezinhliziyweni zabantu. Ngizofika ngikhiphe ngamunye ngamunye labo abakhetha ubumnyama, futhi labo abakhetha ukukhanya bayohlala. —UJesu kuJennifer, Amagama avela kuJesu; Ephreli 25, 2005; amazwifromjesus.com

USt. John uchaza lokhu "kuhlungwa kokugcina" ngemuva kokuvulwa kophawu lwesiThupha:

Emva kwalokhu ngabona izingelosi ezine zimi emagumbini omane omhlaba, zibambe imimoya yomine yomhlaba, ukuze kungavunguzi moya ezweni, naselwandle, nanoma yimuphi umuthi. Ngase ngibona enye ingelosi inyuka ivela empumalanga, iphethe uphawu lukaNkulunkulu ophilayo. Yakhamuluka ngezwi elikhulu ezingelosini ezine ezazinikwe amandla okonakalisa umhlaba nolwandle, yathi: “Ungoni umhlaba noma ulwandle noma izihlahla size sibeke uphawu emabunzini ezinceku zikaNkulunkulu wethu. ” (IsAm 7: 1-3)

Imiphefumulo emakwe ngoJesu yilabo abazobulawelwa ukholo, noma abasinde baye eNkathini Yokuthula — “inkathi yokuthula” noma “ukubusa iminyaka eyinkulungwane,” njengoba iMibhalo neNkambiso ikubiza kanjalo.

Manje… siyaqonda ukuthi isikhathi seminyaka eyinkulungwane sikhonjiswa ngolimi olungokomfanekiso. —St. UJustin Martyr, Ingxoxo noTrypho, Ch. 81, Obaba beBandla, Amagugu ObuKristu

Yebo, kwathenjiswa isimangaliso kuFatima, isimangaliso esikhulu kunazo zonke emlandweni womhlaba, esesibili kuphela emva Kovuko. Futhi leso simangaliso kuzoba inkathi yokuthula engakaze inikezwe ngaphambili emhlabeni. —UMario Luigi Cardinal Ciappi, isazi senkolo kapapa sikaPius XII, uJohn XXIII, uPaul VI, uJohn Paul I, noJohn Paul II; Okthoba 9, 1994; Ikhathekizimu Yomndeni, isingeniso

 

UPHAWU LWESIKHOMBISA

UPhawu lwesiThupha, “ukukhanyisa,” yisikhathi esijule kakhulu lapho ukugcwala kwesihe sikaNkulunkulu sikaNkulunkulu kuzothululwa emhlabeni. Lapho konke kuzobonakala sengathi kulahlekile, nomhlaba ufanele ukubhujiswa ngokuphelele, i ukukhanya kothando izoqala ukuthululeka njenge ulwandle lomusa emhlabeni. Ukukhanya kuzoba kufushane — imizuzu, kusho abangcwele nezimfihlakalo. Kepha okulandelayo ukuqhubeka nokuqedwa kokukhanyisa kulabo abazofuna uKristu ngobuqotho.

Ingelosi ekhalile yeza “phezulu eMpumalanga, uphethe uphawu lukaNkulunkulu ophilayo ” (bheka uHezekeli 9: 4-6). Ukuqonda ukuthi kungani lokhu kuphakama “phezulu kusuka eMpumalanga”Kubalulekile, bheka ukuthi kwenzekani ekwehlukanisweni koPhawu lwesiKhombisa olusondelene kakhulu nophawu lwangaphambilini:

Lapho livula uphawu lwesikhombisa, kwaba nokuthula ezulwini isikhathi esingaba yisigamu sehora. Ngabona ukuthi izingelosi eziyisikhombisa ezazimi phambi kukaNkulunkulu zanikezwa amacilongo ayisikhombisa. Enye ingelosi yafika yema e-altare, iphethe umcengezi wegolide. Wanikwa impepho eningi ukuba ayinikele, kanye nemikhuleko yabo bonke abangcwele, ealtare legolide elaliphambi kwesihlalo sobukhosi. Umusi wempepho kanye nemithandazo yabangcwele kwenyuka phambi kwengilosi phambi koNkulunkulu.

Uphawu lwesiThupha nelesiKhombisa kuhlangene kungukuhlangana okujulile neIWundlu ebonakala sengathi lihlatshwe”(IsAm 5: 6). Kuqala ngokukhanyisa kwangaphakathi ukuthi uNkulunkulu ukhona, nokuthi “ngiyisoni” esimdingayo. Kepha kwabaningi, kuzophinde kube yisambulo ukuthi UNkulunkulu, Akhe Church futhi AmaSakramente zikhona, ikakhulukazi i ISakramente elibusisiwe. UMgibeli wehhashi elimhlophe uzoletha ukunqoba Kwakhe kokugcina koMusa Waphezulu ekupheleni kwale nkathi, ngokunembile ngalokho Akwembula uSt. Faustina ukuthi "uyisihlalo sobukhosi somusa":

Umusa kaNkulunkulu, ofihlwe eSigrameni Esibusisiwe, izwi lika INkosi ekhuluma nathi isesihlalweni sobukhosi somusa: Wozani kimi, nonke… -Isihe Saphezulu Emphefumulweni Wami; Idayari, n. 1485

Yilapho lapho, ngolwazi olufakiwe kanye nangenkonzo yalabo abalungiselelwa manje yiNkosikazi Yethu, izingxoxo ezimnandi phakathi kukaJesu namadodana "olahlekile" namadodakazi abo zizoba khona: [24]qhathanisa Umzuzwana Wolahleko Ozayo futhi Ukukhululwa Okukhulu

UJesu: Ungesabi uMsindisi wakho, mphefumulo onesono. Ngenza isinyathelo sokuqala sokuza kuwe, ngoba ngiyazi ukuthi uwedwa awukwazi ukuziphakamisela kimi. Mntanami, ungabaleki uYihlo; zimisele ukukhuluma ngokukhululekile noNkulunkulu wakho onesihe ofuna ukukhuluma amazwi okuxolela nokunikela ngomusa wakhe kuwe. Uthandeka kangakanani umphefumulo wakho Kimi! Ngiloba igama lakho esandleni Sami; uqoshwe njengesilonda esijulile Enhliziyweni Yami.-Isihe Saphezulu Emphefumulweni Wami; Idayari, n. 1485

Abanye abantu empeleni bangafakaza “Imisebe” yoMusa Waphezulu okuvela kuMthendeleko, njengoba uSt. Faustina wabona emibonweni eminingi. [25]bheka Ulwandle Lomusa Lezi zimangaliso ezizayo zeNhliziyo kaJesu, uMthendeleko, zembulelwa uSt. Margaret Mary:

Ngakuqonda ukuthi ukuzinikela eNhliziyweni Engcwele kungumzamo wokugcina Wothando Lwakhe kumaKrestu alezi zikhathi zokugcina, ngokubaphakamisela into futhi kusho ukuthi kubalwe ukubancenga ukuba bamthande… ukuze babakhiphe embusweni kaSathane Wayefisa ukubhubhisa… —USt. UMargaret Mary, Umphikukristu Nezikhathi Zokugcina, UFr. UJoseph Iannuzzi, k. 65; —USt. UMargaret Mary, www.smegwebazine.com

Kuyisiko lasendulo emasikweni amaKatolika ukubhekana neMpumalanga njengophawu lokulindela ukuza kukaKristu. Ingelosi iyavuka ukuqondiswa koMthendeleko kubiza ukubekwa uphawu — ukungcweliswa kokugcina — kwalabo abazolandela iWundlu. ISonto lizokuphucwa konke ukuze okusele kube nguJesu lapho ekhona. Omunye uzoba Naye, noma cha. St. John uyabona inkolo embonweni wakhe ne-altare, impepho, nemithandazo yokuphenduka ekhuphukela kuNkulunkulu lapho abantu bekhonza uJesu ku ukuthula:

Thula phambi kweNkosi uJehova! Ngokuba luseduze usuku lukaJehova, yebo, uJehova ulungisile idili lokuhlaba, ungcwelisile abamenyiwe. (Zef 1: 7)

Ukubheka eMpumalanga, ebheke kuMthendeleko, kulindelwe “ilanga eliphumayo lobulungiswa,” “lokuntwela kokusa” (ama-oriens). Akukona nje kuphela "ukwethulwa kwethemba le-parousia", [26]UKhadinali uJoseph Ratzinger, Umkhosi Wokholo, Ikhasi 140 kodwa umpristi nabantu nabo…

… Sibheke isithombe sesiphambano [ngokwesiko e-altare], esasifaka kuyo yonke imfundiso yenkolo kukhomba. —UKhadinali uJoseph Ratzinger, Idili Lokholo, iphe. I-141

Okungukuthi, ukuthula okufishane kwe-Eye yeSiphepho sekuzodlula, futhi uthando, ukufa, nokuvuka weSonto [27]Ngaphambi kokuza kwesibili kukaKristu iSonto kumele lidlule esivivinyweni sokugcina esizonyakazisa ukholo lwamakholwa amaningi… ISonto lizongena enkazimulweni yombuso kuphela ngaleli Phasika lokugcina, lapho lizolandela khona iNkosi yalo ekufeni nasekuVukeni kwalo. -CCC, 675, 677 sesizokwenzeka ngemimoya yokugcina yalesi Siphepho Esikhulu. Kuphakathi kwamabili ngaphambi kokusa: ukuphuma kwenkanyezi yamanga, [28]bheka Umgunyathi Ozayo Isilo noMprofethi Wamanga ozonikezwa nguNkulunkulu njengezinsizakusebenza ukuhlanza iSonto nezwe…

… INKOSI uNkulunkulu izokhala icilongo, ifike ngesivunguvungu esivela eningizimu. (Zakariya 9:14)

Ingelosi yabe isithatha umcengezi wempepho, yasigcwalisa ngamalahle avuthayo avela e-altare, yasiphonsa emhlabeni. Kwaba khona ukuduma kwezulu, ukuduma, imibani, nokuzamazama komhlaba. Izingelosi eziyisikhombisa ezaziphethe amacilongo ayisikhombisa zazilungiselela ukubashaya. (IsAm 8: 5-6)

Imiphefumulo ekhethiwe kuzofanele ilwe neNkosana Yobumnyama. Kuzoba isiphepho esesabekayo - cha, hhayi isiphepho, kepha isiphepho esonakalisa yonke into! Ufuna nokuchitha ukholo nokuzethemba kwabakhethiweyo. Ngizohlala ngiseduze kwakho esivunguvungwini manje esisaqala. Ngingunyoko. Ngingakusiza futhi ngifuna ukukwenza! Uzobona yonke indawo ukukhanya kweLangabi Lami Lothando kuphuma njengokuphazima kombani kukhanyise iZulu nomhlaba, futhi engizokhipha ngawo umlilo ngisho nemiphefumulo emnyama nemnyama! Kepha yeka usizi enginalo ngokubona izingane zami eziningi kangaka ziziphonsa esihogweni! —Umlayezo osuka ku-Virgin Mary oBusisiwe waya ku-Elizabeth Kindelmann (1913-1985); yamukelwa nguKhadinali Péter Erdö, isikhulu sase-Hungary

 

BHEKA, IWUNDLU LIKANKULUNKULU

Ekugcineni, labo ababambelela eNhliziyweni Engcwele kaJesu, bachezuka Umphongolo Wethu, futhi owenqaba ukukhothamela umbuso weSilo, uzonqoba futhi azobusa noJesu ebukhoneni Bakhe BesiKhathazo ngeNtambama egqamile futhi ekhazimulayo yalokho oFata BeSonto abakubiza ngokuthi “usuku lwesikhombisa” —ukuphumula kosuku lwesabatha kuze kube UKristu uza ngenkazimulo ekupheleni kwesikhathi ukudala amazulu amasha nomhlaba omusha ngalolo "suku lwesishiyagalombili" nosuku laphakade. [29]qhathanisa Yeka ukuthi iNkathi Yalahleka Kanjani

Ngakho-ke, iNdodana kaNkulunkulu oPhezukonke nonamandla… izokuqeda ukungalungi, futhi ikhiphe ukwahlulela Kwayo okukhulu, futhi izokhumbula ekuphileni abalungileyo, aba… abazibophezela kubantu iminyaka eyinkulungwane, futhi bazobabusa ngobulungisa obukhulu umyalo… —Umlobi wezenkolo wangekhulu le-4, uLactantius, “Izikhungo Zaphezulu”, The ante-Nicene Fathers, Umq. 7, k. 211

Ngakho-ke, isibusiso esabikezelwa ngokungangabazeki sibhekisa esikhathini soMbuso Wakhe, lapho abalungileyo bezobusa ekuvukeni kwabafileyo; lapho indalo, izalwa kabusha futhi ikhululiwe ebugqilini, izokhiqiza inala yokudla kwazo zonke izinhlobo kusuka emazolweni ezulu nasekuvundiseni komhlaba, njengoba nje abadala bekhumbula. Labo ababona uJohane, umfundi weNkosi, [basitshele] ukuthi bezwa kuye ukuthi iNkosi yafundisa futhi yakhuluma kanjani ngalezi zikhathi… —St. U-Irenaeus waseLyons, uBaba weSonto (140- 202 AD); Ama-Adersus Haereses, U-Irenaeus waseLyons, V.33.3.4

 

    

Akubusise futhi ngiyabonga ngakho
ukupha kwakho izipho kule nkonzo.

 

Ukuhamba noMark ku The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Khanyisa i-Headlights futhi Lapho Amatshe Ayakhala
2 qhathanisa Ingabe UJesu Uyeza Ngempela?
3 qhathanisa gokumaha.com
4 qhathanisa bbc.com
5 qhathanisa telesurtv.net
6 qhathanisa financialepxress.com; nytimes.com
7 qhathanisa Ihora Lokungabi Namthetho
8 bheka Ukugcwala Kwesono
9 isib. IDayari kaSt. Faustina, n. 1261
10 bheka Angifanele
11 bheka Inkemba Evuthayo
12 amafilosofi obuKhomanisi neMarxism
13 qhathanisa Isihogo Siyadedelwa
14 qhathanisa Ukuza Ngesivunguvungu
15 qhathanisa mercola.com
16 qhathanisa Revolution… ngesikhathi sangempela
17 Ukuwa kweMelika kanye neNew Persectuion
18 qhathanisa Izindaba Zomgunyathi, Inguquko Yangempela
19 qhathanisa Ukukhululwa Okukhulu
20 isib. IsAm 1:20; “Abanye baye babona“ engelosini ”yesonto ngalinye kulawa ayisikhombisa umfundisi wayo noma ukwenziwa samuntu komoya webandla.” -New American Bible, umbhalo waphansi wevesi; isib. IsAm 12: 4
21 Bona Izinsuku Ezimbili Ezengeziwe encazelweni kaBaba weSonto Lokuqala “Ngosuku lweNkosi,” hhayi njengosuku lwamahora angama-24, kodwa isikhathi: “… NeNkosi usuku olulodwa lufana neminyaka eyinkulungwane, neminyaka eyinkulungwane injengosuku olulodwa”(2 Pet 3: 8). Futhi, bheka Isahlulelo Sokugcinas
22 ULuka 15: 11-32
23 qhathanisa Lapho Ukhula Luqala Ikhanda
24 qhathanisa Umzuzwana Wolahleko Ozayo futhi Ukukhululwa Okukhulu
25 bheka Ulwandle Lomusa
26 UKhadinali uJoseph Ratzinger, Umkhosi Wokholo, Ikhasi 140
27 Ngaphambi kokuza kwesibili kukaKristu iSonto kumele lidlule esivivinyweni sokugcina esizonyakazisa ukholo lwamakholwa amaningi… ISonto lizongena enkazimulweni yombuso kuphela ngaleli Phasika lokugcina, lapho lizolandela khona iNkosi yalo ekufeni nasekuVukeni kwalo. -CCC, 675, 677
28 bheka Umgunyathi Ozayo
29 qhathanisa Yeka ukuthi iNkathi Yalahleka Kanjani
Posted in IKHAYA, IZILINGO EZINKULU futhi umake , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .