Icala Leminyaka Eyisikhombisa - I-Epilogue

 


UKristu iZwi Lokuphila, nguMichael D. O'Brien

 

Ngizokhetha isikhathi; Ngizakwahlulela ngokulunga. Umhlaba nabo bonke abakhileyo kuwo bayothuthumela, kodwa ngizimisé zaqina izinsika zawo. (AmaHubo 75: 3-4)


WE balandele uMdlandla weSonto, behamba ezinyathelweni zeNkosi yethu kusukela ekungeneni kwayo kokunqoba eJerusalema kuya ekubethelweni Kwayo, ukufa nokuvuka kwayo. Ikona izinsuku eziyisikhombisa kusukela ngePassion Sunday kuya ngeSonto lePhasika. Kanjalo futhi, iSonto lizobhekana “nesonto” likaDaniel, impi eyiminyaka eyisikhombisa namandla obumnyama, futhi ekugcineni, ukunqoba okukhulu.

Noma yini okuprofethwe ngayo emBhalweni izokwenzeka, futhi njengoba ukuphela komhlaba kusondela, kuvivinya abantu nezikhathi. —USt. UCyprian waseCarthage

Ngezansi kunemicabango yokugcina maqondana nalolu chungechunge.

 

ST. UKUFANANISELWA KUKAJOHANE

Incwadi Yesambulo igcwele izimpawu. Ngakho-ke, izinombolo ezifana "neminyaka eyinkulungwane" kanye no "144, 000" noma "eziyisikhombisa" zingokomfanekiso. Angazi noma izinkathi “zeminyaka emithathu nohhafu” zingokomfanekiso noma zingokoqobo. Bangaba bobabili. Kuyavunywa yizazi, nokho, ukuthi "iminyaka emithathu nohhafu" - ingxenye yesikhombisa - ifanekisela ukungapheleli (njengoba iminyaka eyisikhombisa imele ukuphelela). Ngakho-ke, limelela isikhathi esifushane sokungapheleli okukhulu noma okubi.

Ngoba asazi ngokuqinisekile ukuthi yini engokomfanekiso nokuthi yini engekho, kufanele sihlale siphapheme. Ngoba yiNkosi yaphakade kuphela eyazi kahle ukuthi yiliphi ihora izingane zesikhathi esiphila kuzo… 

ISonto manje selikumangalela phambi kukaNkulunkulu ophilayo; umemezela kini izinto eziphathelene noMphikukristu ngaphambi kokuba zifike. Ukuthi zizokwenzeka ngesikhathi sakho asazi, noma zizokwenzeka emva kwakho asazi; kodwa kuhle ukuthi, ukwazi lezi zinto, kufanele uzenze uvikeleke ngaphambili. —USt. UCyril waseJerusalema (c. 315-386) Udokotela weSonto, Izinkulumo zeCatechetical, Isifundo XV, n. 9

 

YINI EKUFANELE?

Engxenyeni II yalolu chungechunge, uPhawu lwesiThupha lweSambulo luziveza njengomcimbi okungaba ukuKhanya. Kodwa ngaphambi kwalokho, ngikholwa ukuthi ezinye izimpawu zizophulwa. Ngenkathi impi, indlala, nobhadane kuqubuke amagagasi aphindaphindiwe kuwo wonke amakhulukhulu eminyaka, ngikholwa ukuthi uphawu lwesibili kuya kwesihlanu ngolunye ugagasi lwale micimbi, kepha lunomthelela omkhulu emhlabeni. Ngabe impi isiseduze ngaleso sikhathi (uPhawu lwesiBili)? Noma olunye uhlobo lwesenzo, njengobuphekula, olususa ukuthula emhlabeni? UNkulunkulu kuphela owazi leyo mpendulo, noma ngike ngezwa isexwayiso enhliziyweni yami maqondana nalokhu isikhathi esithile.

Into eyodwa ebonakala iseduze ngesikhathi sokubhalwa kwalokhu, uma sizokholwa ngongoti abathile bezomnotho, ukuwa komnotho, ikakhulukazi idola laseMelika (lapho izimakethe eziningi emhlabeni ziboshelwe khona.) Kungenzeka ukuthi ukuqinisa umcimbi onjalo empeleni kuyisenzo sobudlova. Ukuchazwa koPhawu lwesiThathu olulandelayo kubonakala kuchaza inkinga yezomnotho:

Kwakukhona ihhashi elimnyama, nomgibeli walo wayephethe isikali esandleni sakhe. Ngezwa okungathi yizwi phakathi kwezidalwa ezine eziphilayo. Lithe, “Isabelo sikakolweni sibiza umholo wosuku, kanti izabelo ezintathu zebhali zibiza umholo wosuku. (IsAm 6: 5-6)

Into ebalulekile ukuthi sazi ukuthi sisemngceleni wezinguquko ezinkulu, futhi kufanele ngabe silungiselela manje ngokwenza impilo yethu ibe lula, ukunciphisa izikweletu zethu lapho kungenzeka khona, nokubekela eceleni izidingo ezimbalwa eziyisisekelo. Ngaphezu kwakho konke, kufanele sicishe ithelevishini, sichithe isikhathi emthandazweni wansuku zonke, futhi samukele amaSakramente kaningi ngangokunokwenzeka. Njengoba uPapa Benedict asho ngeWorld Youth Day e-Australia, kukhona “ihlane elingokomoya” elisabalele izwe lanamuhla, “ukungabi nalutho ngaphakathi, ukwesaba okungashiwongo ngegama, umuzwa wokuthula wokuphelelwa yithemba,” ikakhulukazi lapho kunentuthuko yezinto ezibonakalayo. Ngempela, kufanele senqabe le nkanuko yokuhaha nokuthanda izinto ezibonakalayo okusabalele emhlabeni — umjaho wokuba nethoyizi lakamuva, okungcono lokhu, noma okusha okwengeziwe — futhi sibe, kalula nje, sithobeke, sibe mpofu emoyeni - izimbali. ” Inhloso yethu, kusho uBaba oNgcwele,…

… Inkathi entsha lapho ithemba lisikhulula khona ekunciphiseni, ukunganaki nokuzithokozisa okubulala imiphefumulo yethu futhi kulimaze ubudlelwano bethu. —UPOPE BENEDICT XVI, Julayi 20, 2008, WYD Sydney, Australia; IManilla Bulletin Online

Ingabe le nkathi entsha iyoba, mhlawumbe, iNkathi Yokuthula?

 

ISIKHATHI SEPROFETHO

Amagama ayisiprofetho kaSt. John abelokhu ekhona, ayagcwaliseka, futhi azogcwaliseka (bheka Umbuthano… Kuvunguza). Okungukuthi, asikaze yini ngandlela thile sizibone iziMpawu zeSambulo zivulwa? Ikhulu leminyaka elidlule kube elokuhlupheka okukhulu: izimpi, indlala, nezinhlupho. Isikhathi saseMarian, esaqala izexwayiso ezingokwesiprofetho ezibonakala sengathi zifinyelela umvuthwandaba ezikhathini zethu, sesidonse iminyaka engaphezu kwengu-170. Futhi njengoba ngibonisile incwadi yami nakwezinye izindawo, impi phakathi kukaMfazi neDrako yaqala ngempela ngekhulu le-16. Lapho kuqala ukulingwa kweminyaka eyisikhombisa, kuzothatha isikhathi esingakanani ukwenzeka futhi ngokuqondile ukulandelana kwezigameko yimibuzo engaphendulwa yiZulu kuphela.

Ngakho-ke lapho ngikhuluma ngokuPhawulwa kweziMpawu zeSambulo, mhlawumbe yi wokugcina Isigaba sokwephula kwabo esizokubona, futhi noma kunjalo, sibona izingxenye zezimpawu ngaphakathi kwamacilongo nezitsha (khumbula Kuvunguza!). Kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi izimpawu ezedlule zivele ngaphambi koPhawu lwesiThupha lokuKhanya into okungekho noyedwa kithi owaziyo. Yingakho-ke kubalulekile, bafowethu nodadewethu, ukuthi singambi umngcele futhi sicashe, kodwa kunalokho siqhubeke nokuphila izimpilo zethu, sifeze umsebenzi weSonto umzuzu ngamunye: ukushumayela iVangeli likaJesu Kristu (ngoba akekho ofihlayo isibani ngaphansi kwebhasikidi webhasi!) Akumele sibe yizimbali zasogwadule kuphela, kodwa okhuluphala! Futhi singaba njalo ngokuphila ngokoqobo umlayezo wobuKristu. 

 

OKUNEMIBANDELA 

ImiBhalo inokuthile ekukusho ngesimo sokujeziswa okunemibandela. INkosi u-Ahabi yabanjwa oqotsheni, yathatha isivini sikamakhelwane wayo ngokungemthetho. Umprofethi u-Eliya wamemezela isijeziso esifanele ku-Ahabi esenza inkosi yaphenduka, yaklebhula izingubo zayo yagqoka indwangu yamasaka. INkosi yasisithi kuElija:Njengoba ezithobile phambi kwami, angiyikuletha okubi ngesikhathi sakhe. Ngiyakwehlisela okubi phezu kwendlu yakhe ngesikhathi sokubusa kwendodana yakhe”(1 AmaKhosi 21: 27-29). Lapha sibona uNkulunkulu ehlehlisa ukuchitheka kwegazi okwakuzofika endlini ka-Ahabi. Ngokunjalo nasosukwini lwethu, uNkulunkulu angahlehlisa, mhlawumbe isikhathi eside, lokho okubonakala kungenakugwemeka.

Kuya ngokuphenduka. Kodwa-ke, uma sicabanga ngesimo somphakathi somoya, kungahle kube ngokufanelekile ukuthi sesifinyelele ezingeni lokungabuyi. Njengoba omunye umpristi asho emndenini wakamuva, “Kungenzeka ukuthi sekwephuze kakhulu kulabo abangakabi sendleleni efanele.” Noma kunjalo, kuNkulunkulu, akukho okungenzeki. 

 

UKUCABANGELA EKUPHELENI KWAYO YONKE INTO

Ngemuva kokuthi konke kushiwo futhi kwenziwe, futhi kufika iNkathi Yokuthula, siyazi emiBhalweni naseSikweni ukuthi lokhu kuyikho hhayi isiphetho. Sethulelwa mhlawumbe isimo esinzima kunazo zonke: ukuvezwa kokugcina kobubi:

Lapho kuphela iminyaka eyinkulungwane, uSathane uyokhululwa etilongweni lakhe. Uzophuma ayodukisa izizwe emagumbini amane omhlaba, uGogi noMagogi, ukuze abaqoqele impi; inani labo lingangesihlabathi solwandle. Bahlasela ububanzi bomhlaba futhi bazungeza ikamu labangcwele nomuzi othandekayo. Kodwa umlilo wehla uvela ezulwini wabaqeda. UDeveli owayebadukisile waphonswa echibini lomlilo nesibabule, lapho kwakukhona isilo nomprofethi wamanga. Lapho bayohlushwa imini nobusuku kuze kube phakade naphakade. (IsAm 20: 7-10)

Impi yokugcina iqhutshwa UGogi noMagogi ezimelela omunye “umphikisi-Kristu” ngokomfanekiso, izizwe eziyobe sezenze ubuqaba ngasekupheleni kweNkathi Yokuthula futhi zizungeze “ikamu labangcwele.” Le mpi yokugcina neSonto iza ekugcineni weNkathi Yokuthula:

Emva kwezinsuku eziningi uyakubuthwa (eminyakeni eyedlule uyokufika) ulwe nesizwe esinde enkembeni, ebilokhu iqoqwe ivela kubantu abaningi (ezintabeni zakwa-Israyeli ebe ziyincithakalo isikhathi eside), ekhishwe phakathi kwabantu futhi bonke abahlala ngokulondeka. Uyokhuphuka njengesivunguvungu esingalindelekile, unyuke njengefu ukumboza umhlaba, wena nawo wonke amabutho akho nabantu abaningi abakanye nawe. (Hez 38: 8-9)

Ngale kwalokhu engikusanda kukucaphuna lapha, asazi okuningi ngalesosikhathi, yize amaVangeli engakhombisa ukuthi amazulu nomhlaba kuzonyakaziswa okokugcina (isib. Marku 13: 24-27).

Ngakho-ke, iNdodana kaNkulunkulu oPhezukonke nonamandla… izobhubhisa ukungalungi, futhi ikhiphe ukwahlulela Kwayo okukhulu, futhi izokhumbula ekuphileni abalungileyo, abazo ... umyalo… Futhi nesikhulu sodeveli, esingumgqugquzeli wabo bonke ububi, sizoboshwa ngamaketanga, futhi sizoboshwa phakathi neminyaka eyinkulungwane yokubusa kwasezulwini… Ngaphambi kokuphela kweminyaka eyinkulungwane udeveli uzothukululwa futhi aqoqe zonke izizwe ezingamaqaba ukwenza impi ngokumelene nedolobha elingcwele… .Kuyakufika ulaka lukaNkulunkulu lokugcina ezizweni, luzibhubhise ”kanye nomhlaba ziyokwehla ngomlilo omkhulu. —Umlobi wabefundisi wangekhulu le-4, uLactantius, “Izikhungo Zaphezulu”, The ante-Nicene Fathers, Umq. 7, k. 211

Abanye uBaba weSonto basikisela ukuthi kuzoba nomphikukristu wokugcina ngaphambi kokuphela kwesikhathi, nokuthi uMprofethi Wamanga ngaphambi i-Era of Peace iyisandulela salomphikukristu wokugcina nobubi kakhulu (kulesi simo, uMprofethi Wamanga is Umphik'ukristu, kanye nesilo kuhlala kuphela ukuhlangana kwezizwe namakhosi ahambelana neBandla). Futhi, umphikukristu akanakukhawulelwa kumuntu oyedwa. 

Ngaphambi iCilongo lesiKhombisa liyabethwa, kukhona ukuhlangana okungaqondakali okuncane. Ingelosi ihambisa umqulu omncane kuSt. John bese imcela ukuthi awugwinye. Unambitheka kamnandi emlonyeni wakhe, kodwa umunyu esiswini sakhe. Khona-ke othile uthi kuye:

Kumele uprofethe futhi ngabantu abaningi, nezizwe, nezilimi, namakhosi amaningi. (IsAm 10:11)

Lokho kusho ukuthi, ngaphambi kokuba kuzwakale ukukhala kwecilongo lokugcina lokuletha isikhathi nomlando esiphethweni salo, amagama angokwesiprofetho abhalwe nguSt John kumele avulwe okokugcina. Sisekhona isikhathi esisodwa esibuhlungu esizayo ngaphambi kokuba kuzwakale ubumnandi balelo Cilongo Lokugcina. Yilokhu oFata BeSonto bokuqala babebonakala bekuqonda, ikakhulukazi uSt. Justin olandisa ngobufakazi obuqondile bukaSt.

Indoda phakathi kwethu egama layo linguJohane, omunye wabaPhostoli bakaKristu, wemukela futhi wabikezela ukuthi abalandeli bakaKristu bazohlala eJerusalema iminyaka eyinkulungwane, nokuthi emva kwalokho ukuvuswa nokwahlulelwa okungunaphakade kuzokwenzeka emhlabeni wonke, futhi ngamafuphi. —St. UJustin Martyr, Ingxoxo noTrypho, The Fathers of the Church, Christian Heritage

 

KUSHO UKUTHINI NGOKUTHI "UKUPHAMBANA KOKUGCINA"

Sekukaningi ngiwaphindaphinda amazwi kaPapa John Paul II okuthi iSonto libhekene “nokubambana kokugcina” phakathi kweVangeli kanye ne-anti-Gospel. Ngiphinde ngacaphuna iCatechism ethi:

Ngaphambi kokuza kwesibili kukaKristu iBandla kumele lidlule esivivinyweni sokugcina esizonyakazisa ukholo lwamakholwa amaningi. -Catechism weSonto LamaKatolika,n. 675

Sikuqonda kanjani lokhu uma kubonakala sengathi kukhona ezimbili izimpikiswano eziningi ezisele?

ISonto lifundisa ukuthi sonke isikhathi kusukela ekuVukeni kukaJesu kuze kube sekupheleni kwesikhathi ngokuphelele "yihora lokugcina." Ngalo mqondo, selokhu kwaqala iSonto, sibhekane “nokubambana kokugcina” phakathi kweVangeli kanye ne-anti-Gospel, phakathi kukaKristu no-anti-Christ. Lapho sidlula ekuhlushweni ngumphikukristu uqobo, empeleni sisezimpini zokugcina, isigaba esinqunyiwe sokulwa isikhathi eside okufinyelela emvuthwandaba emva kweNkathi Yokuthula empini eyalwiwa nguGogi noMagogi ngokumelene "nekamu labangcwele."

Khumbula lokho uMama wethu kaFatima akuthembisa:

Ekugcineni, Inhliziyo Yami Engaphelele izonqoba… bese kunikezwa isikhathi sokuthula emhlabeni.

Okungukuthi, uMfazi uzochoboza ikhanda lenyoka. Uzozala indodana ezobusa izizwe ngenduku yensimbi “esikhathini sokuthula” esizayo. Ingabe kufanele sikholwe ukuthi ukunqoba kwakhe kungokwesikhashana? Ngokuya ngokuthula, yebo, kungokwesikhashana, ngoba ukubize ngokuthi “inkathi.” Futhi uSt. John wasebenzisa igama elingokomfanekiso "iminyaka eyinkulungwane" ukukhomba isikhathi eside, kepha hhayi isikhathi esinqunyiwe ngomqondo wesikhashana. Nalokho futhi kuyimfundiso yeSonto:

Umbuso uzogcwaliseka,-ke, hhayi ngokunqoba kweBandla umlando ngokunyuka okuqhubekayo, kepha kuphela ngokunqoba kukaNkulunkulu ukwembulwa kokugcina kobubi, okuzokwenza ukuthi uMlobokazi wakhe wehle ezulwini. Ukunqoba kukaNkulunkulu ukuhlubuka kobubi kuzothatha isimo sesahlulelo sokugcina ngemuva kwesiphithiphithi sokugcina salo mhlaba odlulayo. -Ikhathekizimu leSonto LamaKatolika, 677

Ukunqoba kukaMama wethu kungaphezu kokuletha isikhathi sesikhashana sokuthula. Ukuletha ukuzalwa kwale "ndodana" equkethe abeZizwe kanye namaJuda "size sonke sifinyelele ebunyeni bokholo nasolwazini lweNdodana kaNkulunkulu, ebudodeni obuvuthiwe, kuze kube sezingeni lobukhulu obugcwele bukaKristu”(Efe 4: 13) lapho uMbuso uzobusa khona ingunaphakade, yize umbuso wesikhashana uzophela ngesiphithiphithi sokugcina.

Okufikayo yi Usuku lweNkosi. Kepha njengoba ngibhalile kwenye indawo, usuku oluqala futhi luphele ebumnyameni; kuqala ngosizi lwale nkathi, futhi kugcina ngosizi esiphethweni sesilandelayo. Ngaleyo ndlela, umuntu angasho ukuthi sesifikile endaweni ye- ukugcina "Usuku" noma isilingo. OFata beSonto abaningana bakhombisa ukuthi lolu “usuku lwesikhombisa,” usuku lokuphumula kweSonto. Njengoba uSt. Paul abhalela amaHeberu, “Kusasele ukuphumula kwesabatha kwabantu bakaNkulunkulu”(Heb 4: 9). Lokhu kulandelwa usuku lwaphakade noma "lwesishiyagalombili": ingunaphakade. 

Labo abasemandleni ale ndima [IsAm 20: 1-6], baye basola ukuthi uvuko lokuqala luyikusasa futhi ngomzimba, bathuthelwe, phakathi kokunye, ikakhulukazi ngenani leminyaka eyinkulungwane, njengokungathi kuyinto efanelekile ukuthi abangcwele ngaleyo ndlela bajabulele uhlobo lokuphumula kweSabatha ngaleyo nkathi , ukuzilibazisa okungcwele ngemuva kokusebenza kweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha kusukela umuntu adalwa… (futhi) kufanele kulandelwe ukuqedwa kweminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha, njengezinsuku eziyisithupha, uhlobo lweSabatha losuku lwesikhombisa eminyakeni eyinkulungwane eyalandela… Futhi lokhu umbono ubungeke uphikise, ukube bekukholelwa ukuthi injabulo yabangcwele, kuleloSabatha, iyoba ngeyomoya, futhi ibe nomphumela ebukhoneni bukaNkulunkulu…  —St. U-Augustine waseHippo (354-430 AD; Udokotela weSonto), I-De Civival Dei, Bk. XX, uCh. 7 (iCatholic University of America Press)

Ngakho-ke, iNkathi Yokuthula izoqala ngomlilo ohlanzayo woMoya oNgcwele othululelwe emhlabeni njengakwiPentekoste Lesibili. AmaSakramente, ikakhulukazi uMthendeleko, yiwona ngempela azoba ngumthombo nengqungquthela yempilo yeSonto kuNkulunkulu. Ama-Mystics kanye nezazi zemfundiso yenkolo ngokufanayo basitshela ukuthi ngemuva "kobusuku obumnyama" beTyala, iSonto lizofinyelela ezingeni inyunyana eyimfihlakalo lapho ezohlanzwa njengoMlobokazi ukuze athole iNkosi yakhe edilini lomshado laphakade. Ngakho-ke, ngicabanga ukuthi yize iSonto lizobhekana nempi yokugcina ekugcineni kwesikhathi, ngeke linyakaziswe ngaleso sikhathi njengoba lizoba njalo phakathi necala lokuQulwa Kweminyaka Eyisikhombisa elizayo. Ngoba lobu bumnyama obukhona manje ukuhlanzwa komhlaba kuSathane nobubi. Ngesikhathi seNkathi Yokuthula, iSonto lizobe liphila esimweni somusa esingenakuqhathaniswa emlandweni wesintu. Kepha ngokungafani nemibono engamanga ngalesi sikhathi ehlongozwe yimbuka “yeminyaka eyi-millenarianism,” lesi kuzoba yisikhathi sokwenza lula futhi siphile ngokwakudala futhi. Mhlawumbe nalokhu kuzoba yingxenye yenqubo yokugcina yokucwengwa kweSonto — okuyingxenye yecala lokugcina.

Bhekafuthi Ukuqonda Ukuxabana Okokugcina lapho ngichaza khona ukuthi “ukubhekana kokugcina” kwale nkathi empeleni kungukugcina kokugcina phakathi kweVangeli Lokuphila nevangeli lokufa… ukubhekana okungeke kuphindwe ezinhlakeni eziningi zalo ngemuva kweNkathi Yokuthula.

 

ISIKHATHI SOFAKAZI ABABILI

Ekubhalweni kwami Isikhathi SaboFakazi Ababili, Ngikhulume ngesikhathi lapho insali yeSonto eyayilungiselela lezi zikhathi iya phambili ukuyofakaza “engutsheni yesiprofetho” yofakazi ababili, u-Enoke no-Eliya. Njengoba uMprofethi Wamanga neSilo kwandulelwa ngabaprofethi abaningi bamanga nabomesiya bamanga, ngakho-ke, u-Enoke no-Eliya bangandulelwa ngabaprofethi abaningi abangamaKrestu abafake izinhliziyo zikaJesu noMariya. Leli “yizwi” elafika kuFr. Mina noKyle Dave eminyakeni embalwa edlule, futhi eyodwa engakaze ingishiye. Ngiyithumela lapha ukuthola ukuqonda kwakho.

Ngoba abanye oFata BeSonto babelindele ukuthi umphikukristu avele ngemuva kweNkathi Yokuthula, kungenzeka ukuthi labo Fakazi Ababili bavele kuze kube yileso sikhathi. Ukube bekunjalo, ngaphambi kweNkathi Yokuthula, impela iSonto lizonikezwa "ingubo" engokwesiprofetho yalaba baprofethi ababili. Ngempela, sibonile ngezindlela eziningi umoya omkhulu wokuphrofetha eSontweni ngekhulu leminyaka eledlule nokwanda kwezimfihlakalo naboni.

OBaba BeSonto bebengavumelani ngaso sonke isikhathi ngoba incwadi yesAmbulo ifanekisela kakhulu futhi kunzima ukuyihumusha. Lokho kusho, ukubekwa komphikukristu ngaphambi kanye / noma ngemuva kweNkathi Yokuthula akuphikisani, noma ngabe uBaba oyedwa kungenzeka ukuthi wayegcizelela omunye ngaphezu komunye.

 

Isahlulelo Sabaphilayo, khona-ke abafileyo

Inkolelo yethu isitshela ukuthi uJesu ubuya ngenkazimulo ezokwahlulela abaphilayo nabafileyo. Okushiwo yiSiko-ke ukuthi ukwahlulelwa kwe Ukuphila—Obubi emhlabeni — ngokuvamile kwenzeka ngaphambi iNkathi Yokuthula. Ukwahlulelwa kwe Ufile kwenzeka ngokujwayelekile ngemuva iNkathi lapho uJesu ebuya njengoMahluleli enyameni:

Ngoba iNkosi uqobo, ngezwi lokuyala, ngezwi lengelosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu, izokwehla ivela ezulwini, futhi abafile kuKristu bazovuka kuqala. Khona-ke thina esiphilayo, esisele, siyohlwithwa kanye nabo emafwini sihlangabeze iNkosi emoyeni. Ngaleyo ndlela siyoba neNkosi njalo. (1 Thes. 4: 16-17)

Isahlulelo SABAPHILAYO (ngaphambi Isikhathi Sokuthula):

Mesabeni uNkulunkulu futhi nimnike inkazimulo, ngoba isikhathi sakhe sesifikile sokuthi ahlulele [phezu]… iBabiloni elikhulu [futhi]… noma ngubani okhonza isilo noma umfanekiso waso, noma owamukela uphawu lwaso ebunzini noma esandleni ... Ngabe sengibona amazulu kwavulwa, kwaba khona ihhashi elimhlophe; umgibeli walo wabizwa ngokuthi “Othembekile noqinisileyo.” Wahlulela futhi alwe ngokulunga… Isilo sabanjwa kanye nomprofethi wamanga kanye nabo… Bonke abanye babulawa ngenkemba eyaphuma emlonyeni walowo owayegibele ihhashi… (IsAm 14: 7-10, 19:11) (20-21)

Isahlulelo Sabafileyo (ngemuva Isikhathi Sokuthula):

Ngokulandelayo ngabona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nalowo owayehlezi kuso. Umhlaba nezulu kwabaleka ebusweni bakhe futhi kwakungekho ndawo yazo. Ngabona abafileyo, abakhulu nabaphansi, bemi phambi kwesihlalo sobukhosi, futhi imiqulu yavulwa. Kwase kuvulwa omunye umqulu, incwadi yokuphila. Abafileyo bahlulelwa ngokwezenzo zabo, ngalokho okwakulotshwe emiqulwini. Ulwandle lwakhipha abafileyo balo; khona-ke uKufa neHayidesi kwakhipha abafileyo babo. Bonke abafileyo bahlulelwa ngokwezenzo zabo. (IsAm 20: 11-13)

 

UNKULUNKULU UZOBA NATHI

Ngiyakuqinisekisa, lolu chungechunge bekunzima ukulubhala njengoba kwakunjalo nakwabaningi benu ukuthi balufunde. Ukucekelwa phansi kwendalo nobubi okubikezelwa yilesi siprofetho kungakhungathekisa. Kepha kufanele sikhumbule ukuthi uNkulunkulu uzodlulisa abantu baKhe kulolu Vivinyo, njengoba nje aletha ama-Israyeli ezinhluphekweni zaseGibhithe. Umphikukristu uyoba namandla, kodwa ngeke abe namandla onke.

Ngisho namademoni ayahlolwa yizingilosi ezinhle hleze zilimaze kakhulu ngangawo. Ngendlela efanayo, Umphik'ukristu ngeke enze okubi kakhulu ngendlela abefisa ngayo. —USt. UThomas Aquinas, ISumma Theologica, Ingxenye I, Q.113, Ubuciko. 4

Yize umphikukristu eyobe enze yonke imizamo yokuqeda ngokuphelele ukunikelwa "komhlatshelo ongapheli" weMisa emhlabeni wonke, futhi yize ungeke unikelwe obala noma kuphi, iNkosi kuthanda hlinzeka. Kuzoba nabapristi abaningi abakhonza ngaphansi komhlaba, ngakho-ke sizokwazi ukwamukela uMzimba neGazi likaKristu futhi sivume izono zethu kumaSakramente. Amathuba walokhu azoba mancane futhi abe yingozi, kepha futhi, iNkosi izokondla abantu bayo "imana elifihliwe" ehlane.

Ngaphezu kwalokho, uNkulunkulu usinikezile amasakramente eziphethe isithembiso saKhe somusa nokuvikelwa — amanzi angcwele, usawoti namakhandlela abusisiwe, iScapular, neMedal Miral, ukubala nje abambalwa.

Kuzoba nokushushiswa okukhulu. Isiphambano sizophathwa ngendelelo. Izophonswa phansi futhi igazi liyogeleza… Thola indondo njengoba ngikukhombisile. Bonke abayigqokayo bazothola umusa omkhulu. —Umama wethu kuSt. Catherine Labouré (1806-1876 AD). kwindondo eyisimangaliso, Umama wethu wethemba leRosary Library

Izikhali zethu ezinkulu kakhulu, nokho, kuzoba ukudumisa igama likaJesu ezindebeni zethu, neSiphambano ngakwesinye isandla neRosari Elingcwele kwesinye. I-St. Louis de Montfort ichaza abaPhostoli bezikhathi zokuphela njengalezo…

… NeSiphambano sabasebenzi babo kanye neRosari ngokujikijela kwabo.

Kuzoba nezimangaliso nxazonke zethu. Amandla kaJesu azobonakala. Injabulo nokuthula kukaMoya oNgcwele kuzosisekela. Umama wethu uzoba nathi. Abangcwele nezingelosi bazovela ukusiduduza. Kuzoba khona nabanye abazosiduduza, njengoba abesifazane ababekhala beduduza uJesu Endleleni Yesiphambano, noVeronica wasula ubuso Bakhe. Ngeke kube khona okushodayo esizokudinga. Lapho isono sanda khona, umusa uyokwanda kakhulu. Okungenzeki kumuntu kuzokwenzeka kuNkulunkulu.

Uma engawusindisanga umhlaba wasendulo, noma wagcina uNowa, umemezeli wokulunga, kanye nabanye abayisikhombisa, ngenkathi eletha uzamcolo emhlabeni ongenaNkulunkulu; futhi uma elahla imizi yaseSodoma naseGomora ngokubhujiswa, wayenza umlotha, wayenza isibonelo kubantu abangamesabi uNkulunkulu ngalokho okuzayo; futhi uma wasindisa uLoti, indoda elungile eyayicindezelwe ukuziphatha okuxekethile kwabantu abangenazimiso (ngoba usuku nosuku lowo muntu olungile owayehlala phakathi kwabo wayehlushwa emphefumulweni wakhe olungile ngezenzo zokwephula umthetho azibonile nazizwayo), khona-ke iNkosi iyazi ukuthi kanjani ukutakula ozinikele ekulingweni nokugcina abangalungile bejeziswa kuze kube sosukwini lokwahlulelwa (2 Pet 2: 9)

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili
Posted in IKHAYA, IZIGIDI ZEMINYAKA, ISILINGO SONYAKA WESIKHOMBISA.