Ikhandlela Elishunqayo

 

 

Iqiniso lavela njengekhandlela elikhulu
ukukhanyisa umhlaba wonke ngelangabi lawo elikhazimulayo.

—USt. UBernadine waseSiena

 

UNAMANDLA isithombe size kimi… isithombe esinezikhuthazo nezexwayiso.

Labo abebelokhu belandela le mibhalo bayazi ukuthi inhloso yabo ibenzelwe ngqo silungiselele izikhathi ezibheke ngqo ngaphambi kweBandla nomhlaba. Azikho kangako ngekhathekisisi njengoba kusibizela ku Isiphephelo esiphephile.

 

IKHANDLELA LOKUTHOLA 

Ngabona umhlaba uqoqene sengathi usegumbini elimnyama. Phakathi nendawo kukhona ikhandlela elivuthayo. Imfishane kakhulu, i-wax cishe iyancibilika yonke. ILangabi limele ukukhanya kukaKristu: Iqiniso. [1]Qaphela: lokhu kwabhalwa eminyakeni eyisikhombisa ngaphambi kokuba ngizwe nge “Ilangabi Lothando” okukhulunywe ngayo nguMama wethu ngemiyalezo evunyelwe eya ku-Elizabeth Kindelmann. Bona Ukufunda Okuhlobene. I-wax imele isikhathi somusa esihlala kuyo. 

Umhlaba ikakhulukazi uziba leli Flame. Kepha kulabo abangekho, labo ababheke ukuKhanya bese bekuvumela ukuthi kubakhokhele, kukhona okumangalisayo nokufihliwe okwenzekayo: ingaphakathi labo lishiswa ngomshoshaphansi.

Siyeza ngokushesha isikhathi lapho le nkathi yomusa ingasazokwazi ukuxhasa intambo (impucuko) ngenxa yesono somhlaba. Imicimbi ezayo izofafaza ikhandlela ngokuphelele, nokuKhanya kwaleli khandlela kuzocinywa. Kuzoba khona isiphithiphithi esingazelelwe “ekamelweni.”

Uthatha ukuqonda kubaholi bezwe, baze baphumputha ebumnyameni ngaphandle kokukhanya; ubenza bazulazule njengamadoda adakiwe. (UJobe 12:25)

Ukuphucwa ukuKhanya kuzoholela ekudidekeni okukhulu nasekwesabeni. Kepha labo abebemunca ukuKhanya ngalesi sikhathi sokulungiselela esikuso manje izoba nokuKhanya kwangaphakathi okuzobaqondisa (ngoba ukuKhanya akukwazi ukucinywa). Noma bezobhekana nobumnyama obubazungezile, ukuKhanya kwangaphakathi kukaJesu kuzokhanya ngokukhanyayo ngaphakathi, kubaqondise ngokweqile endaweni efihlekile yenhliziyo.

Ngemuva kwalokho lo mbono waba nesimo esikhathazayo. Kwakukhona ukukhanya kude… ukukhanya okuncane kakhulu. Kwakungokwemvelo, njengokukhanya kwe-fluorescent encane. Ngokuphazima kweso, iningi egumbini latinyathela ngakulokhu kukhanya, okuwukuphela kokukhanya ababekwazi ukukubona. Kubo kwakuyithemba… kepha kwakungukukhanya kwamanga, okukhohlisayo. Ayizange inikeze Imfudumalo, noma uMlilo, noma uSindiso — lelo Flame ababesenqabile kakade.  

… Ezindaweni ezinkulu zomhlaba ukholo lusengozini yokufa njengelangabi elingasenawo uphethiloli. -Incwadi Yobungcwele Bakhe uPapa Benedict XVI kubo Bonke Ababhishobhi Bomhlaba, Mashi 12, 2009; I-Catholic Online

It impela ekupheleni kwenkulungwane yesibili yeminyaka lapho amafu amakhulu, asongelayo ehlangana emkhathizwe waso sonke isintu futhi ubumnyama behlela emiphefumulweni yabantu.  —UPOPE JOHN PAUL II, evela enkulumweni, ngoDisemba, 1983; www.v Vatican.va

 

MANJE YISIKHATHI

Umbhalo wezintombi eziyishumi wafika engqondweni ngokushesha kulandela lezi zithombe. Izintombi eziyisihlanu kuphela ezazinamafutha anele ezibanini zazo ukuthi ziphume zihlangabeze uMyeni owafika ebumnyameni “phakathi kwamabili” (UMathewu 25: 1-13). Lokho wukuthi, izintombi ezinhlanu kuphela ezazigcwalise izinhliziyo zazo ngomusa odingekayo ukuze zibanikeze ukukhanya abazokubona. Ezinye izintombi ezinhlanu zazingazilungiselele zithi, “… izibani zethu ziyacima,” futhi wahamba wayothenga uwoyela omningi kubathengisi. Izinhliziyo zabo zazingakulungele, ngakho-ke bafuna “umusa” ababewudinga… hhayi kuMthombo Omsulwa, kodwa ku abathengisi abakhohlisayo.

Futhi, imibhalo lapha yenzelwe inhloso eyodwa: ukukusiza uthole la mafutha aphezulu, ukuze umakwe yizingelosi zikaNkulunkulu, ukuze ubone ngokukhanya okungcwele ngalolo suku lapho iNdodana izokhishwa khona isikhashana, ifake isintu esimweni esibuhlungu, esimnyama.

 

IMIKHAYA

Siyazi ngokusuka emazwini eNkosi yethu ukuthi lezi zinsuku zizobamba abaningi njengesela ebusuku:

Njengasemihleni kaNowa, kuzakuba-njalo emihleni yeNdodana yoMuntu. Badla, baphuza, bathatha amadoda nabafazi, kwaze kwaba sosukwini uNowa angena ngalo emkhunjini — kwathi lapho kufika uzamcolo wababhubhisa bonke.

Kwakunjalo nangezinsuku zikaLoti: babedla, bephuza, bathenga, bathengisa, bakha, batshala. Kodwa ngosuku uLoti aphuma ngalo eSodoma, kwana umlilo nesibabule kuvela ezulwini kwababhubhisa bonke. Kuyakuba njalo ngosuku eyambulwa ngalo indodana yomuntu, ... khumbula umkaLoti. Noma ngubani ozama ukulondoloza impilo yakhe uzolahlekelwa yiyo; noma ngubani olahlekile uzowugcina. (Luka 17: 26-33)

Iningi labafundi bami selibhalile, lethuka ukuthi amalungu emindeni yawo ayashibilika, aya ngokuya elwa noKholo.

Ezinsukwini zethu, lapho ezindaweni ezinkulu zomhlaba ukholo lusengozini yokufa njengelangabi elingasenawo uphethiloli, okubaluleke kakhulu ukwenza uNkulunkulu abekhona kulo mhlaba nokukhombisa abesilisa nabesifazane indlela eya kuNkulunkulu. Hhayi noma yimuphi unkulunkulu, kodwa uNkulunkulu owakhuluma eSinayi; kuloyo Nkulunkulu ubuso bakhe esibubonayo othandweni obucindezela “kuze kube sekupheleni” (c. Jn 13: 1)-KuJesu Kristu, wabethelwa esiphambanweni futhi wavuka. Inkinga yangempela kulo mzuzu womlando wethu ukuthi uNkulunkulu uyanyamalala emkhathizwe womuntu, futhi, ngokufiphala kokukhanya okuvela kuNkulunkulu, isintu silahlekelwa ukuthwala kwaso, nemiphumela ebonakala ngokucekelayo.-Incwadi Yobungcwele Bakhe uPapa Benedict XVI kubo Bonke Ababhishobhi Bomhlaba, Mashi 10, 2009; I-Catholic Online

Ngempela kukhona ukuhlunga nokuhlanzwa okwenzekayo njengoba sikhuluma. Noma kunjalo, ngenxa yemikhuleko yakho futhi ngenxa yokwethembeka kwakho kuJesu, Ngikholwa ukuthi bazonikezwa umusa omkhulu lapho uMoya kaNkulunkulu uvula zonke izinhliziyo ukubona imiphefumulo yabo njengoba uYise ezibona — leso sipho esimangalisayo soMusa esisondela kakhudlwana. Ikhambi lokuhlubuka phakathi kwezinhlobo zomndeni wakho iRosari. Funda futhi Ukubuyiselwa Okuzayo Komndeni. 

Ukhethwe nguNkulunkulu, hhayi ukuthi uzisindise, kepha ukuba ube yithuluzi lokusindisa abanye. Umodeli wakho nguMariya owazinikela ngokuphelele kuNkulunkulu ngakho-ke waba ngumhlanganyeli ekuhlengweni — i I-Co-redemptrix kwabaningi. Ungumfanekiso weSonto. Okusebenza kuye kusebenza kuwe. Nawe kufanele ube ngumhlengi obambisene noKristu ngemikhuleko yakho, ubufakazi, nokuhlupheka. 

Ngokuqondanayo, lokhu kufundwa okubili kuvela ehhovisi lanamuhla (Janawari 12, 2007):

Labo ababhekwe njengabafanelekile ukuphuma njengamadodana kaNkulunkulu nokuzalwa kabusha ngoMoya oNgcwele ovela phezulu, futhi ababambe ngaphakathi kubo uKristu obavuselela futhi abagcwalise ngokukhanya, baqondiswa nguMoya ngokuhlukahluka nangezindlela ezehlukene nasemphumulweni wabo wokomoya baholwa ngokungabonakali ezinhliziyweni zabo ngomusa. —Ngokuvamile ngomlobi ongokomoya wekhulu lesine leminyaka; Imfundo yamahora, Umq. III, ikhasi. 161

UJehova ungukukhanya kwami ​​nensindiso yami; ngingasaba bani? UJehova uyisiphephelo sokuphila kwami; kufanele ngesabe bani? 

Noma impi ikanise ngami, inhliziyo yami ayesabi; Noma ngilwa impi, nokho-ke ngiyothemba.

Ngoba uyongifihla endaweni yakhe yokuhlala ngosuku losizi; Uyongifihla esikhoselweni setende lakhe, angimise phezulu edwaleni. (IHubo 27)

Ekugcineni, kusuka eSt. Peter:

Sinesigijimi esiyisiprofetho esinokwethenjelwa ngokuphelele. Uyokwenza kahle uma usinaka, njengesibani esikhanya endaweni emnyama, kuze kube sekuntwela kokusa nenkanyezi yokusa iphuma ezinhliziyweni zakho. (2 Pt 1:19)

 

Ishicilelwe okokuqala ngoJanuwari 12, 2007.

 

UKUFUNDA OKUFANELEKILE:

 

 

Sekela inkonzo kaMark yesikhathi esigcwele:

 

Ukuhamba noMark in The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

Manje kuTelegram. Chofoza:

Landela uMark kanye "nezibonakaliso zezikhathi" zansuku zonke kimi:


Landela imibhalo kaMark lapha:

Lalela kulokhu okulandelayo:


 

 
Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Qaphela: lokhu kwabhalwa eminyakeni eyisikhombisa ngaphambi kokuba ngizwe nge “Ilangabi Lothando” okukhulunywe ngayo nguMama wethu ngemiyalezo evunyelwe eya ku-Elizabeth Kindelmann. Bona Ukufunda Okuhlobene.
Posted in IKHAYA, IZILINGO EZINKULU.

Amazwana zivaliwe.