Isilingo Sokuba Ejwayelekile

Uwedwa Esixukwini 

 

I zigcwale ama-imeyili emasontweni amabili edlule, futhi ngizokwenza konke okusemandleni ukuwaphendula. Okuqaphelekile ukuthi abaningi kini nibhekene nokwanda kokuhlaselwa kanye nokulingwa okungokomoya ungalokothi ngaphambi. Lokhu akumangazi; kungakho ngizwe iNkosi ingikhuthaza ukuthi ngihlanganyele nawe izilingo zami, ukukuqinisekisa nokukuqinisa futhi ngikukhumbuze lokho awuwedwa. Ngaphezu kwalokho, lezi zilingo ezinamandla ziyi- kakhulu uphawu oluhle. Khumbula, ngasekupheleni kweMpi Yezwe II, kulapho-ke kwaba khona impi enolaka kakhulu, lapho uHitler eba ngophelelwe yithemba (futhi edelelekile) empini yakhe.

Yebo, kuyeza, futhi sekuqalile kakade: ubungcwele obusha nobungcwele. Futhi uNkulunkulu uyilungiselela uMlobokazi Wakhe ngokubethela esiphambanweni intando yethu, ukuba kwethu nesono, ubuthakathaka bethu, nokungabi namandla okusizakala ukuze akwazi ukukhulisa ngaphakathi kwethu Intando Yakhe, ubungcwele baKhe, amandla Akhe namandla Akhe. Lokhu ubekwenza njalo eSontweni, kepha manje iNkosi ifisa ukukupha ngendlela entsha, ithathe indawo yayo futhi iqedele lokho ekwenzile esikhathini esedlule.

Ukulwa nalolu hlelo lukaNkulunkulu manje ngenzondo yokuphelelwa yithemba nokudeleleka ngudrako-futhi naye isilingo sokujwayelekile.

 

ISILINGO SOKUZE SIVAME

Ngonyaka odlule, ngilwe izikhathi eziningana nalokhu kuheha okunamandla. Kuyini ngempela? Yebo, kimi, kuhambe into enjengale:

Ngifuna nje ukuba nomsebenzi "ojwayelekile". Ngifuna nje impilo "ejwayelekile". Ngifuna ukuba nesiqephu sami somhlaba, umbuso wami omncane, ngisebenze futhi ngihlale ngokuthula phakathi komakhelwane bami. Ngifuna ukuhlala nezixuku ngizihlanganise, ukuze ngibe “ojwayelekile” njengabo bonke abanye…

Lesi silingo, uma samukelwe ngokuphelele, siba ngendlela ecashile: ukukholeka kokuziphatha, lapho umuntu anciphisa khona intshiseko yakhe, ukholo lwakhe, futhi ekugcineni iqiniso ukugcina amanzi ethule, ukugwema izingxabano, "ukugcina ukuthula" emndenini, emphakathini nakubudlelwano. [1]qhathanisa Abenzi Bokuthula Ababusisiwe Ngiyavuma ukuthi lesi silingo sithole ngempumelelo ingxenye enkulu yeSonto namuhla, kangangoba, manje sibona labo abamelana nalesi silingo (njengo-Archbishop Cordileone waseSan Francisco) beshushiswa Ngaphakathi iSonto.

Singabona ukuthi ukuhlaselwa kukaPapa neBandla akuveli nje kuphela; kunalokho, izinhlupheko zeBandla zivela ngaphakathi eSontweni, esonweni esikhona eSontweni. Lokhu kwakuwulwazi olujwayelekile njalo, kepha namuhla sikubona ngendlela esabeka ngokweqiniso: ukushushiswa okukhulu kweBandla akuveli ezitheni zangaphandle, kodwa kuzalwa yisono ngaphakathi kweBandla. —UPOPE BENEDICT XVI, ingxoxo ngendiza eya eLisbon, ePortugal; ILifeSiteNews, Meyi 12, 2010

Mhlawumbe, njengoba ufunda lokhu, uyasibona lesi silingo esimelene nawe, ngisho nezindlela ongene ngazo kukho. Uma wenza kanjalo, jabula! Ngoba uku bheka leli qiniso, ukubona impi isivele iyisinyathelo sokuqala esikhulu Ukunqoba it. Nibusisiwe nina enizithobayo ekukhanyeni kwaleli qiniso, ebuyela onyaweni lwesiphambano (njengoSt. John ngemuva kokubalekela eGethsemane) futhi nihlale lapho ukuze nigezelwe isihe Saphezulu esithululelwa eNhliziyweni Engcwele kaJesu. Ubusisiwe wena, njengoPetru, ogeza izinyembezi zokuphenduka, futhi ugxume esikebheni sokuphepha, ugijimele kuJesu okuphekela iSidlo Saphezulu nesibabazekayo. [2]isib. Johane 21: 1-14 Nibusisiwe nina, lapho ningena ekuvumeni ningagodli lutho, kepha nibeka izono zenu ezinyaweni zikaJesu, ningazigodleli lutho, ningaphathi lutho kulowo othi:

Woza-ke ngokuthembela ukuzodonsa umusa kulo mthombo. Angikaze ngiyilahle inhliziyo ephendukayo. Usizi lwakho luye lwanyamalala ekujuleni kwesihe Sami. Ungaphikisani Nami ngobuhlungu bakho. Uzongijabulisa uma ungidlulisela kimi zonke izinkathazo nosizi lwakho. Ngizonqwabelanisa phezu kwakho amagugu omusa Wami. —UJesu waya eSt. Faustina, Isihe Saphezulu Emphefumulweni Wami, Idayari, n. 1485

Niyabona, bafowethu nodadewethu abathandekayo, uJesu usungule lesi siphambeko esincanyana ngale mibhalo ngoba Unaye ukukuhlukanisa. Awukhethwanga ngoba ukhethekile, kodwa ngoba unecebo elikhethekile lokukusebenzisa. [3]qhathanisa Ithemba liyasa Njengamabutho kaGidiyoni angamakhulu amathathu, uhlukaniswe njengebutho elincane leNkosikazi Yethu ukuthwala isibani sikaJehova Ilangabi Lothando—manje kufihlwe ngaphansi kwembiza yobumba yobuthakathaka bakho nokulula - kodwa kamuva kuzovela njengokukhanya kwezizwe (funda UGideyoni Omusha). Lokhu okudingwa yimi nawe kungukulalela iNkosi neNkosazane yethu. Kufuna ukumelana nalesi silingo soku hhayi kukhanye kuya ungabekwa eceleni kuya hhayi “Phuma eBabiloni. "  Kepha bona ukuthi uJesu wayehlala engaphandle njalo, evame ukuqondwa kabi, evame ukukhulunywa kabi. Nibusisiwe nina enilandela ezinyathelweni zeNkosi. Ubusisiwe wena ohlanganyela ehlazweni leGama laKhe.

Ubusisiwe wena obekelwe eceleni. Nibusisiwe lapho abantu benizonda, nalapho benikhipha inyumbazana, benithuka, besola igama lenu ngokuthi libi ngenxa yeNdodana yomuntu. (Luka 6:22)

Ubekwe eceleni, wena omncane, ongaziwa, ubalwa emehlweni omhlaba njengongento. Umhlaba ukuzwa nje ... lezi zinhlamvu ezincane eziwele phansi ukuze zife ukuze zithele izithelo. Kepha udrako uyabona, futhi wazi kahle kamhlophe ukuthi ukwehlulwa kwakhe kuzokwenzeka, hhayi ngesibhakela semisipha, ngesithende esiphansi-isithende sowesifazane. Futhi-ke, isitha simelana nawe sihlwanyela lezi zilingo eziyingozi, lolu khula ukudikibala, ukwenza buthakathaka, futhi ekugcineni kuminyanise impilo yakho yokomoya. Kepha niyazi ukuthi ningamehlula kanjani, bafowethu nodadewethu: ukholo emuseni kaNkulunkulu, ekukholweni othandweni lwaKhe, futhi manje, ukukholwa kuye ukuhlela ngawe.

 

KULUTHANDO OLUKHIPHA LONKE UKWESABA

Nawu umbhalo waphansi obaluleke kakhulu kulokhu okungenhla: siyabekwa, kepha asibekiwe kude. Asibizelwe ukuba sibe "abajwayelekile", njengokulandela isimo esikhona, kepha ukuba semhlabeni emhlabeni evamile isimo sesimo sethu sempilo. Isihluthulelo sokuqonda leli qiniso elihle silele esimweni somuntu: UJesu akazange ayilahle inyama yethu, kodwa wazembathisa sonke isintu sethu, bonke ubuthakathaka bethu, yonke imikhuba yethu yansuku zonke nezimfuno zethu. Ngokwenza njalo, wangcwelisa ukuthobeka kwethu, waguqula ubuthakathaka bethu, futhi wangcwelisa umsebenzi wesikhashana.

Ngakho-ke, lokho esibizelwe ukukuletha emhlabeni ngaleso sikhathi "kuyinto ejwayelekile entsha." Lapho amadoda ezithwala ngesithunzi khona evamile Lapho abesifazane behlobe ngesizotha futhi bephethe ubufazi bangempela evamile Buphi ubuntombi nobumsulwa ngaphambi komshado evamile. Lapho impilo ibiphila khona ngenjabulo nangaphansi
y unjalo evamile Lapho umsebenzi owenziwa ngothando nobuqotho evamile. Lapho ukuthula phakathi kokulingwa kukhona evamile Lapho iZwi likaNkulunkulu elisezindebeni zomuntu likuphi evamile Lapho iqiniso laliphila futhi likhulunywa khona kuvamile—noma ngabe umhlaba ukusola ngenye indlela.

Ungesabi ukuba ovamile njengoba uJesu wayejwayelekile!

NjengamaKristu, nathi kufanele singcwelise konke esikuthinta ngakho uthando. Futhi lolu uthando ukuthi, njengomnsalo womkhumbi omkhulu, wephula amanzi aneqhwa ukwesaba. Ukubekwa eceleni akumele kususwe. Esikhundleni salokho, ukwazi ukuthi lowo ubiziwe ekujuleni—ukungasabi ukujula okumnyama kwenhliziyo yomuntu wanamuhla, ubumnyama obungene engxenyeni enkulu yesintu. Sibizelwe lokho ngena kulobo bumnyama njengelangabi eliphilayo lothando, ukuqeda ukuphelelwa yithemba nokwaphula amandla kaSathane eGameni likaJesu. Kungakho umphikisi ekuzonda, ezonda uMama Wethu, ezonda iNkosi Yethu, futhi ngaleyo ndlela efutha futhi eshaya umsila wakhe ngolaka kulelihora: uyazi ukuthi amandla akhe ayaphela.

Niyathandwa, bafowethu nodadewethu abathandekayo. Ukhethiwe. Ubizelwe ukungena kuhlelo lwakudala. Futhi-ke, uNkulunkulu ubiza wena nami kulo mzuzu ukuba sibe onesibindi. Futhi wenza lokho ngokumane athi,

Nginikeze “fiat” yakho ephelele Ekudabukeni kwakho ngokuphelele, nginike "yebo" wakho Futhi ngizokugcwalisa ngoMoya Wami. Ngizokushisa ngeLangabi Lothando. Ngizokunikeza Isipho Sokuphila Ngentando Yami Engcwele. Ngizokuhlomisela iMpi Yeminyaka. Konke engikucela kuwe kuyinto eyodwa: yakhofiat ”. Okusho ukuthi, ukwethenjwa kwakho.

Cha, akuzenzakaleli mfowethu. Akunikiwe, dade. Wena kufanele aphendule ngokukhululeka, njengoba nje uMariya kwadingeka aphendule ngokukhululeka kuGabriyeli. Ungakukholwa? Ungakholelwa yini ukuthi insindiso yomhlaba incike kwekaMariya “Fiat”? Yini okuxhumanisa manje, kulelihora, phezu kuka "yebo" wakho nowami ?? Akekho ongathatha indawo yakho, ekekho neyodwa. USathane uyakwazi lokhu. Futhi ngakho ukuhlebela:

Imuphi umehluko ongawenza? Kungani udala inkinga? Ungomunye wabantu abayizigidigidi eziyisikhombisa. Okwakho fiat ayibalulekile. Awubalulekile. Yebo, uNkulunkulu neSonto Lakhe LamaKhatholika ababalulekile kuHlelo Lomhlaba Omusha oselufikile …….

Bafowethu nodadewethu, mamelani umoya oshisayo walawa manga. Ubekwe eceleni. Sekuyisikhathi sokuba uhambe kulokhu kubekwa phambili ngokunikela konke kuJesu Kristu iNkosi yethu namuhla.

Ungasabi!

UJesu uyisibindi sethu. UJesu ungamandla ethu. UJesu uyithemba nokunqoba kwethu, Lowo onjalo ngiyazithanda… futhi uthando alusoze lwaphela.

 

Siyabonga ngokusekela le nkonzo yesikhathi esigcwele.

Bhalisa

 

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 qhathanisa Abenzi Bokuthula Ababusisiwe
2 isib. Johane 21: 1-14
3 qhathanisa Ithemba liyasa
Posted in IKHAYA futhi umake , , , , , , , , , .

Amazwana zivaliwe.