Ukulwelwa Kokuhlakanipha

USUKU LENKOSI - INGXENYE III
 


Indalo ka-Adamu, UMichelangelo, c. 1511

 

THE Usuku lweNkosi iyasondela. Kuwusuku lapho ubuhlakani bukaNkulunkulu obuningi buyokwaziswa ezizweni.

Ukuhlakanipha… kuyashesha ukuzazisa ngokulindela isifiso sabesilisa; omgadayo entathakusa ngeke adumazeke, ngoba uzomthola ehlezi ngasesangweni lakhe. (IzA 6: 12-14)

Umbuzo ungabuzwa, “Kungani iNkosi ihlanza umhlaba 'iminyaka eyinkulungwane' yokuthula? Kungani engeke abuye nje angenise amazulu amasha nomhlaba omusha ingunaphakade? ”

Impendulo engiyizwayo ithi,

Ukulwelwa kokuhlakanipha.

 

ANGIYONA NJE?

Ngabe uNkulunkulu akazange athembise ukuthi abamnene bazodla ifa lomhlaba? Akazange yini athembise ukuthi abantu bamaJuda bazobuyela ezweni labo bayohlala kulo Ukuthula? Ngabe asikho yini isithembiso sokuphumula kweSabatha sabantu bakaNkulunkulu? Ngaphezu kwalokho, ngabe ukukhala kwabampofu kufanele kunganakwa? Ngabe uSathane kufanele abe nezwi lokugcina, ukuthi uNkulunkulu akakwazanga ukuletha ukuthula nobulungiswa emhlabeni njengoba izingelosi zimemezele aBelusi? Akufanele yini abangcwele babuse, iVangeli lehluleke ukufinyelela kuzo zonke izizwe, futhi inkazimulo kaNkulunkulu isilele emaphethelweni omhlaba?

Ngingamletha yini umama aze azalwe, angabe esavumela ukuthi ingane yakhe izalwe? kusho uJehova; noma ngivumela yena ukuba akhulelwe, kepha ngivale isibeletho sakhe na? (Isaya 66: 9)

Cha, uNkulunkulu ngeke asonge izandla Zakhe bese ethi, "Yebo, ngizamile." Esikhundleni salokho, iZwi lakhe lithembisa ukuthi abaNgcwele bazonqoba nokuthi uMfazi uzochoboza inyoka ngaphansi kwesithende sakhe. Ukuthi esikhathini nesikhathi nomlando, ngaphambi komzamo wokugcina kaSathane wokuchoboza inzalo yowesifazane, UNkulunkulu uzoqinisekisa izingane zaKhe.

Kuyakuba njalo nezwi lami eliphuma emlonyeni wami; Ngeke ibuyele kimi ize, kepha izokwenza intando yami, ifinyelele ekugcineni engikuthumele kona. (Isaya 55:11)

Ngenxa yeZiyoni angiyikuthula, nangenxa yeJerusalema angiyikuthula, kuze kube yilapho ukulwelwa kwalo kukhanya njengokuntwela kokusa kwalo, njengesibani esivuthayo. Izizwe ziyakubona ukulunga kwakho, nawo onke amakhosi inkazimulo yakho; Uyakubizwa ngegama elisha elishiwo ngomlomo kaJehova ... Onqobayo ngizomnika imana elifihlekile; Ngizonikeza nentelezi emhlophe okuqoshwe kuyo igama elisha, okungekho owaziyo ngaphandle kwalowo olitholayo. (Isaya 62: 1-2; IsAm 2:17)

 

UKUHLAKANIPHA KOKUHLAKANIPHA

In Umbono ongokwesiprofetho, Ngachaza ukuthi izithembiso zikaNkulunkulu ziqondiswe eSontweni lilonke, okusho ukuthi, isiqu kanye namagatsha — hhayi amaqabunga wodwa, okungukuthi, abantu ngabanye. Ngakho-ke, imiphefumulo izofika idlule, kepha isihlahla uqobo sizoqhubeka nokukhula kuze kube yilapho izithembiso zikaNkulunkulu sezigcwalisekile.

Ukuhlakanipha kulwelwa yizo zonke izingane zakhe. (Luka 7:35)

Icebo likaNkulunkulu, elenzeka esikhathini sethu, alihlukanisiwe noMzimba kaKristu osevele useZulwini, noma engxenyeni yoMzimba ehlanzwa ePurgatory. Bahlanganiswe ngokuyisimangaliso nesihlahla esisemhlabeni, ngakho-ke, babamba iqhaza ekuqinisekisweni kwamacebo kaNkulunkulu ngemikhuleko yabo kanye nokuhlangana nathi ngoMthendeleko oNgcwele. 

Sizungezwe ifu elikhulu kangaka lofakazi. (Heb 12: 1) 

Ngakho-ke lapho sithi uMary uzonqoba ngensali encane eyakhiwa namuhla, leso isithende sakhe, kungukuqinisekiswa kwabo bonke abaphambi kwethu abakhethe indlela yokuphenduka nobuntwana bomoya. Kungakho kukhona “uvuko lokuqala” —ukuze abaNgcwele, ngezindlela ezingaphezu kwemvelo, babambe iqhaza “enkathini yokulwelwa” (bona Uvuko Oluzayo). Ngakho-ke, iMagnificat kaMary iba yizwi eligcwaliseka zombili kepha elisazogcwaliseka.

Isihe sakhe senziwa iminyaka ngeminyaka kulabo abamesabayo. Ukhombisile amandla ngengalo yakhe, wahlakaza ukuzikhukhumeza kwengqondo nenhliziyo. Ujikijele phansi ababusi ezihlalweni zabo zobukhosi kodwa waphakamisa abaphansi. Abalambile ubasuthisile ngezinto ezinhle; abacebile ubamukise bengenalutho. Usizile u-Israyeli inceku yakhe, ekhumbula umusa wakhe, njengokuthembisa kwakhe kokhokho bethu ku-Abrahama nakwinzalo yakhe kuze kube phakade. (Luka 1: 50-55)

Ngaphakathi komkhuleko kaMama Obusisiwe kulele isiqinisekiso uKristu asilethile, futhi okusazosiletha: ukuthobisa abanamandla, ukuwa kweBabiloni namandla omhlaba, ukuphendula ukukhala kwabampofu, nokugcwaliseka kwesivumelwano Inzalo ka-Abrahama njengoba uZakariya naye aprofetha (bheka uLuka 1: 68-73).

 

UKUVISELWA KWENDALO 

Nalokhu kusho uSt. Paul konke ukudalwa ukububula kulindele lokhu kulungiswa kwabantwana bakaNkulunkulu. Futhi kusho kanjena kuMathewu 11:19:

Ukuhlakanipha kubonakaliswa ngemisebenzi yakhe. (Math 11:19)

Imvelo iboshelwe ekudalelweni komuntu kuze kube yilapho umuntu ephendula kwimvelo njengomphathi wayo noma umcindezeli wayo. Futhi-ke, njengoba uSuku lweNkosi lusondela, zona kanye izisekelo zomhlaba ziyazamazama, imimoya izokhuluma, nezidalwa zolwandle, zomoya, nezomhlaba zihlubuke ezonweni zomuntu aze uKrestu iNkosi nayo ikhulule indalo nayo. . Icebo lakhe emvelweni nalo lizoqinisekiswa kuze kube ekugcineni engenisa amazulu amasha nomhlaba omusha ekupheleni kwesikhathi. Ngoba njengoba uSt. Thomas Aquinas asho, ukudalwa "yivangeli lokuqala"; UNkulunkulu wenze amandla nobunkulunkulu bakhe kwaziwa ngendalo, futhi uzokhuluma ngawo futhi.

Kuze kube sekupheleni, sivuselela ithemba lethu ngeSabatha, ukuphumula kwabantu bakaNkulunkulu, iJubili Elikhulu lapho ukuhlakanipha kuqinisekiswa. 

 

UJUBILEE OMKHULU 

Kukhona iJubili elizotholwa ngabantu bakaNkulunkulu ngaphambi kokufika kokugcina kukaKristu.

… Ukuze ngezikhathi ezizayo akhombise ingcebo engenakulinganiswa yomusa wakhe ngomusa wakhe kithina kuKristu Jesu. (Efe 2: 7)

UMoya weNkosi uphezu kwami. Ngalokho ungigcobile ukuba ngishumayele ivangeli kwabampofu, ungithume ukuphulukisa abaphukile benhliziyo, ukushumayela ukukhululwa kwabathunjiweyo, nokubona kwabayizimpumputhe, ukukhulula abakhululekileyo, ukushumayela okwamukelekayo unyaka weNkosi, futhi usuku lomvuzo. (ULuka 4: 18-19)

Ku-Vulgate yesiLatini, ithi et diem ukubuyisela “Usuku lokuphindisela”. Incazelo engokoqobo ye “retribution” lapha “ukubuyisela”, lokho ubulungiswa, imbuyiselo efanelekile yalabo abahle kanye nabangalungile, umvuzo kanye nokujeziswa. Ngakho-ke uSuku lweNkosi olukhanyayo luyesabeka futhi luhle. Kubi kulabo abangaphenduki, kodwa kuhle kulabo abathembela emseni nasezithembisweni zikaJesu.

Nangu uNkulunkulu wakho, uza nokulungiswa; Ngembuyiselo yaphezulu uza ukukusindisa. (Isaya 35: 4)

Ngakho-ke, iZulu lisibiza futhi ngoMariya ukuthi "silungiselele!"

IJubili elizayo yilona elaprofethwa nguPapa John Paul II - “iminyaka eyinkulungwane” yokuthula lapho kuzomiswa umthetho wothando weNkosana Yokuthula; lapho Intando kaNkulunkulu kuzoba ngukudla kwabantu; lapho amacebo kaNkulunkulu endalweni azobonakala elungile (kuveza ukungalungi kokuziqhenya komuntu ngokuthatha amandla ngokuguqulwa kofuzo); lapho inkazimulo nenjongo yobulili babantu izovuselela ubuso bomhlaba; lapho Ubukhona bukaKristu kuMthendeleko oNgcwele buzokhanya phambi kwezizwe; lapho umkhuleko wobumbano owenziwa nguJesu uqala ukusebenza, lapho amaJuda kanye nabeZizwe bekhonza ndawonye uMesiya ofanayo… lapho umakoti kaKristu ezokwenziwa abe muhle futhi angabi nachashaza, elungele ukwethulwa kuYe ngenxa yaKhe ukubuya kokugcina enkazimulweni

Imiyalo yakho yaphezulu yephuliwe, iVangeli lakho liyaphonswa eceleni, isifufula sobubi sigcwala umhlaba wonke sithwala ngisho nezinceku zakho… Ngabe konke kuzophela ngokufana neSodoma neGomora? Awusoze waphula ukuthula kwakho? Uyakubekezelela konke lokhu kuze kube phakade? Akulona yini iqiniso ukuthi intando yakho kumele yenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini? Akulona yini iqiniso ukuthi umbuso wakho kumele ufike? Awuzange unikeze eminye imiphefumulo, bathandekayo kuwe, umbono wokuvuselelwa kweSonto esizayo? —USt. ULouis de Montfort, Umkhuleko Wezithunywa Zevangeli,n. 5; www.ewtn.com

 

UHLELO LUKABABA 

Ngabe uBaba waseZulwini akayena umlimi walesi sihlahla esisibiza ngeSonto? Kuza usuku lapho uBaba eyosika khona amagatsha afile, bese kuthi insali, isiqu esihlanjululwe, kuvuke abantu abathobekile abazobusa neNdodana Yakhe Eucharistic — umvini omuhle, okhiqizayo, othela izithelo ngoMoya oNgcwele. UJesu usevele usigcwalisile lesi sithembiso ekufikeni Kwakhe kokuqala, futhi uzophinde asigcwalise emlandweni ngokuqinisekiswa kweZwi laKhe — Inkemba ephuma emlonyeni woMgibeli weHhashi Elimhlophe — bese eyifeza ekugcineni kuze kube phakade ukuphela kwesikhathi, lapho ebuya ngenkazimulo.

WOZA NKOSI UJESU!

Ngobubele besisa bukaNkulunkulu wethu… usuku luzokusa phezu kwethu luphezulu ukukhanyisa labo abahlezi ebumnyameni nasethunzini lokufa, nokuhola izinyawo zethu endleleni Ukuthula (Luka 1: 78-79)

Ngemuva kwalokho ngeNdodana yakhe uJesu Kristu uzomemezela igama lokugcina kuwo wonke umlando. Sizokwazi incazelo yokugcina yomsebenzi wonke wokudalwa nawo wonke umnotho wensindiso futhi siqonde izindlela ezimangalisayo u-Providence wakhe aholele ngazo zonke izinto ekugcineni kwazo. Isahlulelo Sokugcina sizoveza ukuthi ubulungiswa bukaNkulunkulu bunqoba konke ukungabi nabulungisa okwenziwa izidalwa zakhe nokuthi uthando lukaNkulunkulu lunamandla kunokufa. -Ikhathekizimu leSonto LamaKatolika, n.1040

 

Ishicilelwe okokuqala ngoDisemba 18, 2007.

Kulabo abafisa ukubhalisela le mibhalo yokomoya, chofoza lapha: BHALISA. Uma usuvele ubhalisile, kepha ungawatholi lawo ma-imeyili, kungaba ngezizathu ezintathu:

  1. Iseva yakho ingahle ivimbe lawa ma-imeyili ngokuthi “ugaxekile”. Babhalele futhi ubuze lawo ma-imeyili kusuka ku- uphawumallett.com uvunyelwe ku-imeyili yakho.
  2. Isihlungi sakho se-Junk Mail kungenzeka ukuthi sifaka lawa ma-imeyili kufolda yakho ye-Junk kuhlelo lwakho lwe-imeyili. Maka lawa ma-imeyili ngokuthi “ayikudoti”.
  3. Kungenzeka ukuthi uthunyelwe ama-imeyili avela kithi lapho ibhokisi lakho leposi ligcwele, noma, kungenzeka ukuthi awuphendulanga i-imeyili yokuqinisekisa lapho ubhalisa. Kuleso simo sokugcina, zama ukubhalisa kabusha kusixhumanisi esingenhla. Uma ibhokisi lakho lemeyili ligcwele, ngemuva kwama- “bounces” amathathu, uhlelo lwethu lokuposa ngeke lusakuthumela futhi. Uma ucabanga ukuthi ungowalesi sigaba, bhala ubhalele ku [i-imeyili ivikelwe] futhi sizohlola ukuqinisekisa ukuthi i-imeyili yakho iqinisekisiwe ukuthola Ukudla Komoya.   

 

UKUFUNDA OKWENGEZIWE:

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili
Posted in IKHAYA, INKATHI YOKUTHULA.

Amazwana zivaliwe.