Umoya Woshintsho

“UPapa kaMariya”; isithombe nguGabriel Bouys / Getty Images

 

Ishicilelwe okokuqala ngoMeyi 10, 2007… Kuyathakazelisa ukuphawula okushiwoyo ekugcineni kwalokhu — umqondo wokuthi “ume kancane” oza ngaphambi kokuba “iSiphepho” siqale ukuzungeza izinxushunxushu ezinkulu futhi ezinkulu lapho siqala ukusondela “Eye. ” Ngikholwa ukuthi singena kuleso siphithiphithi manje, okubuye kufeze injongo. Okuningi kulokho kusasa… 

 

IN ukuvakasha kwethu kokugcina kwamakhonsathi e-United States naseCanada, [1]Umkami nezingane zethu ngaleso sikhathi siqaphele ukuthi noma ngabe siyaphi, imimoya enamandla eqinile basilandele. Ekhaya manje, le mimoya ithathe ikhefu elincane. Abanye engikhulume nabo babonile ukuthi i- ukwanda kwemimoya.

Ngikholwa ukuthi, kuyisibonakaliso sobukhona bukaMama wethu Obusisiwe noMlingani wakhe, uMoya oNgcwele. Kusuka endabeni ka-Our Lady of Fatima:

ULucia, uFrancisco, noJacinta babeluse umhlambi wezimvu zemindeni yabo eChousa Velha ngesikhathi umoya onamandla unyakazisa izihlahla kwabe sekuvela ukukhanya. —Isusela emuva the Indaba ku-Our Lady of Fatima 

Umoya waletha "Ingelosi Yokuthula" eyalungiselela izingane ezintathu zikaFatima ukuhlangana neNtombikazi uMariya. 

ISt. Bernadette ihlangabezane nomoya ofanayo eLourdes:

UBernadette… wezwa umsindo njengomoya ovunguzayo, wabheka phezulu ebheke eGrotto: "Ngibone intokazi igqoke okumhlophe, igqoke ingubo emhlophe, iveyili emhlophe ngokulinganayo, ibhande eliluhlaza okwesibhakabhaka ne-rose eliphuzi onyaweni ngalunye." UBernadette wenza iSign of the Cross wathi iRosari nale ntokazi.  -www.lweselkang.biz 

Kunendaba kaSt. Dominic okuvela kuye umsuka weRosari. Intombazanyana Ebusisiwe yavela kuye imluleka ukuba athandaze "kwiNdumiso yakhe" ukuze kuguqulwe imiphefumulo. Ngokushesha iSt. Dominic yahamba yayoshumayela lo myalezo eCathedral of Toulouse.

Lapho eqala ukukhuluma, kwaba nesiphepho esinokuduma kwezulu futhi imimoya enamandla weza wethusa abantu. Wonke umuntu owayekhona wayesibona isithombe seNdlovukazi Ebusisiwe kaMariya esontweni elikhulu; waphakamisela izingalo zakhe kathathu ezulwini. I-Saint Dominic yaqala ukuthandaza i-Psalter ye-Virgin Mary Ebusisiwe kanye nesiphepho -www.susiyakho.com

Futhi-ke kunemimoya enamandla edumile ebihambisana no "Mary's Pope", ongasekho uJohn Paul II owathandazela "iPhentekoste elisha" leBandla. Ngangikhona ngeWorld Youth Day eToronto ngo-2002 lapho, futhi, ukushumayela kukaPontiff kuphazanyiswa yimimoya emikhulu… eyeka lapho ethandazela ukuthula.

 

UMSHADO WOMOYA ONGCWELE 

NgePhentekoste lokuqala, kwakukhona lowo moya — noMariya, ababehleli nabaPhostoli ekamelweni eliphezulu:

Ngenkathi bengena edolobheni baya ekamelweni eliphezulu lapho babehlala khona ... Bonke laba bazinikele nganhliziyonye ekukhulekeni, kanye nabanye besifazane, noMariya unina kaJesu… kungazelelwe kwavela ezulwini umsindo onjengokushayela okunamandla umoya, wagcwalisa indlu yonke ababekuyo. (IzEnzo 1: 13-14, 2: 1)

UMary, nomoya ohamba naye, uyakhombisa ukunyakaza kukaMoya oNgcwele. Ukhona, hhayi ukuzilethela udumo, kepha ukuzosiza ekungeniseni intando kaNkulunkulu. [2]Selokhu ngabhala lokhu, sengiqonda kangcono ukuthi kusho ukuthini lokhu: cf. Ukuza Ubungcwele Obusha NobuNkulunkulu Sibona lokhu kusetshenziswa kwe ushintsho endabeni yeTestamente Elidala kaNowa, ukhumbula ukuthi uMariya uyi Umphongolo Wesivumelwano Esisha: [3]qhathanisa UMphongolo Omkhulu futhi Ukuqonda Ukuphuthuma Kwezikhathi Zethu

UNkulunkulu wakhumbula uNowa nazo zonke izilwane nezinkomo ezazinaye emkhunjini. UNkulunkulu wasephephetha umoya phezu komhlaba, amanzi ancipha. (UGenesise 8: 1)

Njengoba umoya waletha inkathi entsha yokuphila emhlabeni kuNowa nomndeni wakhe, kanjalo nokunqoba kwenhliziyo kaMariya kuzoletha inkathi entsha yempilo ngokuBusa koMthendeleko kweNdodana yakhe, uJesu [4]Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza! futhi Ingabe UJesu Uyeza Ngempela? - umbuso ongeke uphele, kepha uphela ngokuFika kukaJesu enyameni ekugcineni kwesikhathi. Ukunqoba kwakhe kuzoba ukuchoboza uSathane ngaphansi kwesithende sakhe ngosizo lwezingane zakhe, nokusungula ukuthula emhlabeni ngoMlingani wakhe, uMoya oNgcwele.

Insimbi, ithayela, ithusi, isiliva negolide [amakhosi asemhlabeni nemibuso] konke kudilike kanyekanye, kuhle njengamakhoba esibuya ehlobo, futhi umoya wabaphephetha ungashiyanga mkhondo. Kodwa itshe elalishaya isithombe laba yintaba enkulu lagcwalisa umhlaba wonke… Ngesikhathi sokuphila kwalawo makhosi uNkulunkulu wezulu uyomisa umbuso ongasoze wachithwa noma unikelwe abanye abantu. (Daniyeli 2: 34-35, 44)

 

Lesi siphepho samanje

Emibhalweni engcwele, imimoya esetshenziswayo isetshenziswa njengesibusiso nesijeziso, njengethuluzi lentando kaNkulunkulu noluphawu lobukhona namandla akhe.

INkosi yahlehlisa ulwandle ibuya ngo a umoya onamandla wasempumalanga ubusuku bonke, wenza ulwandle lwaba ngumhlabathi owomileyo, amanzi ahlukana. Abantu bakwa-Israyeli bangena phakathi kolwandle emhlabathini owomileyo… (Eksodusi 14: 21-22)

Izikhwebu eziyisikhombisa ezingenalutho ezikhanyiswe ngu umoya wasempumalanga futhi iyiminyaka eyisikhombisa yendlala. (UGenesise 41:27)

INkosi yaletha i umoya wasempumalanga phezu komhlaba lonke lolo suku nabo bonke lobo busuku; kwathi sekusile umoya wasempumalanga waletha isikhonyane.”(Eksodusi 10:13)

Umoya uyisibonakaliso soshintsho olukhulu oluzayo esintwini. In Amacilongo Esixwayiso — Ingxenye V, Ngabhala “ngesiphepho esingokomoya esizayo.” Ngempela, isiphepho sesiqalile, nemimoya yenguquko ivunguza ngamandla. Kuyisibonakaliso sobukhona be- Umphongolo Wesivumelwano. Kuyisibonakaliso ngaphezu kwakho konke ukuba khona kukaMoya oNgcwele, ukuthi Ijuba Laphezulu, lishaya amaphiko aLo phezu komhlaba, lenza ukuqhuma nokuhayiza ukushaya amaqabunga afile esono ezinhliziyweni zethu, futhi kusilungiseleleisikhathi esisha sentwasahlobo. " [5]qhathanisa Amandla Akho? —Ingxenye VI 

Kepha okokuqala, ngikholwa ukuthi imimoya izonqamuka ndawonye ngaphambi kokuba sisondele Iso Lesiphepho... 

Ngokuba nina uqobo lwenu nazi kahle ukuthi usuku lweNkosi luyakufika njengesela ebusuku. Lapho abantu bethi, “Ukuthula nokuhlala kahle,” khona inhlekelele engazelelwe ifika phezu kwabo, njengezinhlungu zokubeletha owesifazane okhulelweyo, abasoze baphunyuka. (1 Thes. 5: 2-3)

 

  
Ukwesekwa kwakho kugcina izibani zikhanya. Ngiyabonga!

 

Ukuhamba noMark ku The Manje iZwi,
chofoza isibhengezo esingezansi ukuze ubhalise.
I-imeyili yakho ngeke yabiwe nanoma ngubani.

 

 

Phrinta Friendly, PDF & Imeyili

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi
1 Umkami nezingane zethu ngaleso sikhathi
2 Selokhu ngabhala lokhu, sengiqonda kangcono ukuthi kusho ukuthini lokhu: cf. Ukuza Ubungcwele Obusha NobuNkulunkulu
3 qhathanisa UMphongolo Omkhulu futhi Ukuqonda Ukuphuthuma Kwezikhathi Zethu
4 Baba Ongcwele Othandekayo… Uyeza! futhi Ingabe UJesu Uyeza Ngempela?
5 qhathanisa Amandla Akho? —Ingxenye VI
Posted in IKHAYA, IZIMPAWU.

Amazwana zivaliwe.